MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguretat Social

Escut d'Espanya i logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb un enllaç a la seva pàgina web. Enllaç en una nova finestra. Logotip de la Seguretat Social amb enllaç a la pàgina d'inici
Informació lingüística
Cercador avançat

Treballadors

Procediment


Formalització i Recepció de la Sol·licitud

Consideracions Generals:

 • La sol·licitud s'ha de formalitzar en el model existent. Aquest model es pot obtenir  en qualsevol de les Administracions o UURE de la Seguretat Social.
 • La sol·licitud s'adreçarà a l'Administració de la Seguretat Social o a la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social de la província on l'empresari o subjecte responsable del pagament tingui autoritzat el compte de cotització o on tingui el seu domicili.

 • Si disposeu d'un certificat digital, podeu fer la sol·licitud a través del tràmit Ajornament per al pagament de deutes de la Seguretat Social, a la Seu Electrònica de la Seguretat Social.

 • La sol·licitud es pot presentar a qualsevol dels llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els quals són els següents:
  • Al registre electrònic de l'Administració o l'Organisme a què s'adrecin o al Registre Electrònic General de qualsevol Administració Pública.
  • Als registres dels òrgans administratius a què s'adrecin. 
  • Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanyi a l'Administració General de l'Estat, al de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes o al d'alguna de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest darrer cas, s'hagués subscrit el conveni escaient. 
  • A les oficines de Correos, en la forma que s'estableixi reglamentàriament. 
  • A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. 
  • En oficines d'assistència en matèria de registres.
  • A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents.
 • La sol·licitud s'ha de presentar abans de l'autorització de l'alienació de béns embargats.

 • La sol·licitud ha de ser única i ha d'incloure tot el deute existent, independentment que l'empresa sol·licitant tingui diferents codis de compte de cotització.

Contingut de la sol·licitud:

S'hauran d'exposar totes les dades necessàries per a la identificació completa del subjecte responsable

Les circumstàncies de fet que la motiven.

El període de l'ajornament i els terminis d'amortització que es proposen.


La quantia del deute, diferenciant la no ajornable i l'ajornable. Normalment seran denegades aquelles sol·licituds d'ajornament en què l'import del deute ajornable no superi el doble del salari mínim interprofessional mensual vigent.

Els codis de compte de cotització afectats.

                              Copyright © Seguridad Social 2018. Tots els drets reservats. Avís legal