Gestió / Sol·licituds

Gestió i reconeixement del dret

Gestió:
 • La gestió i el reconeixement del dret a les prestacions familiars correspon a l'INSS.
 • La determinació i, si escau, la revisió del grau de discapacitat, i també la necessitat de concurs d'una altra persona per a fer els actes essencials de la vida diària i les dificultats per a utilitzar els transports públics col·lectius, la té atribuïda l'òrgan competent de la respectiva Comunitat Autònoma i els Equips de Valoració i Orientació (EVO) de les Direccions provincials de l'IMSERSO a Ceuta i Melilla, en l'àmbit dels quals residixen habitualment els interessats.
Sol·licitud de la prestació:
 • El procediment s'iniciarà prèvia presentació davant de l'INSS de la sol·licitudcorresponent, juntament amb els documents necessaris per a l'acreditació de les circumstàncies determinants del dret. Es pot iniciar amb l'aportació de la sol·licitud de reconeixement de grau de discapacitat efectuada davant de l'òrgan competent, si bé se suspendrà el procediment durant el temps que calga per a la incorporació a l'expedient de la resolució recaiguda per a la declaració i qualificació del grau de discapacitat.
 • La tramitació es farà en virtut de les disposicions de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
 • No s'exigirà al sol·licitant, en cap cas, l'acreditació de fets, dades o circumstàncies que l'Administració de la Seguretat Social haja de conéixer per ella mateixa.
Resolució i notificació:

El Director provincial de l'INSS ha de dictar resolució expressa i la notificarà a l'interessat en el termini de 45 dies.

Prescripció:

El dret al reconeixement de la prestació prescriu als 5 anys, comptats des de l'endemà del dia en què es produïx el fet causant. 

Documents que han d'acompanyar la sol·licitud

EXHIBICIÓ DELS SEGÜENTS DOCUMENTS EN ORIGINAL I EN VIGOR:

1. Espanyols:

DNI del sol·licitant, de l'altre progenitor/a, adoptant o acollidor/a permanent o preadoptiu i dels fills o menors amb 14 anys o més pels quals se sol·licita la prestació.

2. Estrangers: 
  Ciutadans de la UE, EEE o Suïssa:
 • Certificat de registre de ciutadà de la Unió o certificat del dret a residir amb caràcter permanent, amb passaport o document d'identitat en vigor (arts.7.1 i 10.1 RD 240/2007, de 16 de febrer).

Membres de la família d'un ciutadà de la UE, EEE o Suïssa que no ostenten la nacionalitat d'un dels Estats esmentats:

 • Targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió o resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud de la targeta (arts. 8 i 10.3 del RD 240/2007, de 16 de febrer).
No nacionals de la UE, EEE o Suïssa que residisquen en territori nacional:
 • Targeta d'Identitat d'Estranger (TIE) dels sol·licitants, altres progenitors i causants o autorització de residència temporal o permanent, segons corresponga.
 • Sol·licitud de la targeta o autorització de residència, per a fills nascuts a Espanya de no nacionals de la UE/EEE o Suïssa.
 • Número d'identitat d'estranger  (NIE) en tots els casos.   
Residents a l'estranger: 
 • Número d'Identificació d'Estranger  (NIE),  si el té.

 

PRESENTACIÓ DELS SEGÜENTS DOCUMENTS, ORIGINALS I EN VIGOR, I FOTOCÒPIES COMPULSADES O CÒPIES PER A PROCEDIR A LA SEUA COMPULSA:
 
3. Certificat d'empadronament de beneficiaris i causants (només en els casos previstos al  RD 523/2006, de 28 d'abril).

4. Llibre de família o certificat en extracte de les actes de naixement dels fills expedit pel Registre Civil corresponent.

5. Justificant d'ingressos. Cal presentar, si escau, la documentació que acredite el nivell de rendes indicat en la sol·licitud.

Només si es troba en alguna d'aquestes situacions:
6. En els casos de separació judicial o divorci:
 • Sentència judicial que acredite aquestes situacions o el document pel qual s'estableix la guarda i custòdia dels fills i
 • Declaració d'obtenció de l'assignació familiar per fill a càrrec per part del cònjuge després de la data de separació o divorci en cas de canvi de titular. 

7. En els casos de separació de fet o si la separació o el divorci estan en tràmit:

 • Còpia diligenciada pel Jutjat de la demanda de separació o divorci o
 • Còpia de la denúncia d'abandonament de la llar familiar o
 • Conveni regulador segellat i diligenciat pel Jutjat o
 • Testimoni de l'aprovació judicial de les mesures provisionals en el qual s'acorde la guarda i custòdia.

8. En el cas de parelles de fet en les que no hi ha convivència:

 • Document judicial que atribuïsca la guarda i custòdia dels fills comuns a un progenitor determinat o a tots dos de forma compartida.

9. En els casos de tutela, guarda, curadoria o acolliment de menors o majors amb discapacitat:

 • Resolució judicial que constituïsca la tutela o la curadoria o
 • Document expedit per l' entitat pública  que tinga atribuïda la protecció de menors o incapacitats que acredite l'acolliment del menor o incapacitat o
 • Acte judicial que encomane la guarda i custòdia.

10. En el cas de fills amb discapacitat o en tràmit de reconeixement: 

 • "Títol de discapacitat", expedit per l'  IMSERSO  o organisme competent de la Comunitat Autònoma o justificant d'haver-lo sol·licitat.

11. En el cas de:

 • Sol·licitants amb fills residents en algun Estat membre de la UE, EEE o de Suïssa, i formulari  E-401 "Certificació relativa a la composició de la família amb vista a la concessió de prestacions familiars", omplit per l'òrgan competent del país de residència dels fills.
 • Conveni amb un país, certificat de la composició familiar expedit per l'autoritat competent del país de residència dels fills.
 • Sol·licitants marroquins per fills residents al Marroc, certificat de la Caixa Nacional de Seguretat Social del Marroc on conste si el cònjuge percep prestacions familiars pels fills llistats a la sol·licitud, qual és la seua activitat laboral i la dels seus fills majors de 16 anys i, si escau, els seus ingressos (formulari E/M-14).
12. En cas de família nombrosa, "títol de família nombrosa".

Aquesta documentació pot presentar-se en qualsevol dels centres d'atenció i informació de la Seguretat Social.

Documents que han d'acompanyar la sol·licitud ('Persones jurídiques')

EXHIBICIÓ DELS SEGÜENTS DOCUMENTS EN ORIGINAL I EN VIGOR:

 

1. Espanyols (representants legals, membres de la família d'acollida, menors amb 14 anys i majors amb discapacitat):

DNI.

2. Estrangers: 
 2.1 Ciutadans de la  UE, EEE o Suïssa:
 • Certificat de registre de ciutadà de la Unió o certificat del dret a residir amb caràcter permanent, amb passaport o document d'identitat en vigor (arts. 7.1 i 10.1 RD 240/2007, de 16 de febrer).
   2.2. Membres de la família d'un ciutadà de la UE, EEE o Suïssa que no ostenten la nacionalitat d'un dels Estats esmentats:
  • Targeta de residènciade familiar de ciutadà de la Unió o resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud de la targeta (arts. 8 i 10,3 RD 240/2007, de 16 de febrer).
   2.3. No nacionals de la UE, EEE o Suïssa que residisquen en territori nacional:
  • Targeta d'Identitat d'Estranger (TIE) dels sol·licitants, altres progenitors i causants o autorització de residència temporal o permanent, segons corresponga.
  • Sol·licitud de la targeta o autorització de residència, per a fills nascuts a España de no nacionals de la  UE, EEEo Suïssa.
  • Número d'identitat d'estranger (NIE) en tots els casos.

   

  PRESENTACIÓ DELS SEGÜENTS DOCUMENTS EN ORIGINAL I EN VIGOR I FOTOCÒPIES COMPULSADES O CÒPIES PER A PROCEDIR A LA SEUA COMPULSA

  3. Número d'Identificació Fiscal (NIF), de l'entitat sol·licitant.

  4. Poder notarial o nomenament pel qual s'atorga la representació legal.

  5. Un d'aquests documents:

  • Document acreditatiu de l'entitat pública que tinga encomanada la protecció de menors.
  • Apoderament en els casos de menors en acollida.
  • Nomenament judicial del càrrec que s'ostenta.

  6. Certificat d'empadronament del causant (només en els casos previstos en el  RD 178/2003, de 14 de febrer i RD 523/2006, de 28 d'abril).


  7. Llibre de família o acta de naixement dels menors o majors amb discapacitat o certificat anàleg del Registre Civil, si la data de naixement no queda acreditada amb la documentació anterior.

  8. Si escau, títol de discapacitat, expedit per l'IMSERSO o Comunitat Autònoma.

  9. Si escau, justificant d'ingressos del causant.

  Aquesta documentació pot presentar-se en qualsevol dels centres d'atenció i informació de la Seguretat Social.

  Documents que han d'acompanyar la sol·licitud (Orfes absoluts - Menors no emancipats - Fills residents fora d'Espanya i amb persona distinta dels progenitors i adoptants)

  EXHIBICIÓ DELS SEGÜENTS DOCUMENTS EN ORIGINAL I EN VIGOR:

  1. Espanyols:

  DNI del sol·licitant, de l'altre progenitor/a, adoptant o acollidor/a permanent o preadoptiu i dels fills o menors amb 14 anys o més pels quals se sol·licita la prestació.

  2. Estrangers: 
    Ciutadans de la UE, EEE o Suïssa:
  • Certificat de registre de ciutadà de la Unió o certificat del dret a residir amb caràcter permanent, amb passaport o document d'identitat en vigor (arts.7.1 i 10.1 RD 240/2007, de 16 de febrer).

  Membres de la família d'un ciutadà de la   UE, EEE o Suïssa que no ostenten la nacionalitat d'un dels Estats esmentats:

  • Targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió o resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud de la targeta (arts. 8 i 10.3 del RD 240/2007, de 16 de febrer).
   No nacionals de la  UE, EEE o Suïssa que residisquen en territori nacional:
  • Targeta d'Identitat d'Estranger (TIE) dels sol·licitants, altres progenitors i causants o autorització de residència temporal o permanent, segons corresponga.
  • Sol·licitud de la targeta o autorització de residència, per a fills nascuts a España de no nacionals de la  UE, EEE o Suïssa.
  • Número d'identitat d'estranger  (NIE) en tots els casos.   
   Residents a l'estranger: 
  • Número d'Identificació d'Estranger (NIE) si el té.
  PRESENTACIÓ DELS SEGÜENTS DOCUMENTS, ORIGINALS I EN VIGOR, I FOTOCÒPIES COMPULSADES O CÒPIES PER A PROCEDIR A LA SEUA COMPULSA:
   
  3. Certificat d'empadronament de beneficiaris i causants (només en els casos previstos al  RD 523/2006, de 28 d'abril).

  4. Llibre de família o certificat en extracte de les actes de naixement dels fills, expedit pel Registre Civil corresponent.

  5. Justificant d'ingressos. Cal presentar, si escau, la documentació que acredite el nivell de rendes indicat en la sol·licitud.

  Només si es troba en alguna d'aquestes situacions:
  6. En els casos de separació judicial o divorci:
  • Sentència judicial que acredite aquestes situacions o el document pel qual s'estableix la guarda i custòdia dels fills i
  • Declaració d'obtenció de l'assignació familiar per fill a càrrec per part del cònjuge després de la data de separació o divorci en cas de canvi de titular. 

  7. En els casos de separació de fet o si la separació o el divorci estan en tràmit:

  • Còpia diligenciada pel Jutjat de la demanda de separació o divorci o
  • Còpia de la denúncia d'abandonament de la llar familiar o
  • Conveni regulador segellat i diligenciat pel Jutjat o
  • Testimoni de l'aprovació judicial de les mesures provisionals en el qual s'acorde la guarda i custòdia.

  8. En el cas de parelles de fet en les que no hi ha convivència:

  • Document judicial que atribuïsca la guarda i custòdia dels fills comuns a un progenitor determinat o a tots dos de forma compartida.

  9. En els casos de tutela, guarda, curadoria o acolliment de menors o majors amb discapacitat:

  • Resolució judicial que constituïsca la tutela o la curadoria o
  • Document expedit per l' entitat pública  que tinga atribuïda la protecció de menors o incapacitats que acredite l'acolliment del menor o incapacitat o
  • Acte judicial que encomane la guarda i custòdia.

  10. En el cas de fills amb discapacitat o en tràmit de reconeixement: 

  • "Títol de discapacitat", expedit per l'IMSERSO o organisme competent de la Comunitat Autònoma o justificant d'haver-lo sol·licitat.

  11. En el cas de:

  • Sol·licitants amb fills residents en algun Estat membre de la  UE, EEE o de Suïssa, el formulari  E-401 ""Certificació relativa a la composició de la família amb vista a la concessió de prestacions familiars", omplit per l'òrgan competent del país de residència dels fills..
  • Conveni amb un país, certificat de la composició familiar expedit per l'autoritat competent del país de residència dels fills.
  • Sol·licitants marroquins per fills residents al Marroc, certificat de la Caixa Nacional de Seguretat Social del Marroc on conste si el cònjuge percep prestacions familiars pels fills llistats a la sol·licitud, qual és la seua activitat laboral i la dels seus fills majors de 16 anys i, si escau, els seus ingressos (formulari E/M-14).
  12. En cas de família nombrosa, "títol de família nombrosa".
  13. En el cas d'orfes absoluts, certificat de defunció, si no en té pensió d'orfandat.

  14. En el cas dels menors no emancipats, document que justifique la relació del sol·licitant amb el menor no emancipat.

  Aquesta documentació pot presentar-se en qualsevol dels centres d'atenció i informació de la Seguretat Social.

  Complementary Content
  ${loading}