Kudeaketa / Eskariak

Eskubidearen kudeaketa eta aitorpena

Kudeaketa:
 • Familia-prestazioen eskubidearen kudeaketa eta aitorpena INSSri dagokio.
 • Desgaitasun maila zehaztea eta, hala dagokionean, berraztertzea, eta eguneroko zereginak egin ahal izateko beste norbaiten beharra zein garraio publiko kolektiboa erabiltzeko zailtasunak neurtzea, kasuko autonomia-erkidegoko erakunde eskudunaren ardura da, eta IMSERSOrenprobintzia-zuzendaritzako Balorazio eta Orientazio Taldeena (EVO), Ceuta eta Melillan, interesdunek ohikoa bizilekua bertan badute.
Prestazio-eskaera:
 • Prozedura INSSn aurretiaz dagokion eskaera aurkeztean hasiko da, eskubidearen aitorpenerako beharrezkoak diren ziurtagiriak aurkeztuz. Hasi ahal izateko, erakunde eskudunean desgaitasun maila aitortzeko eskaera aurkeztu beharko da. Ondorioz, prozedura etenda geratuko da desgaitasun mailaren aitorpena eta kalifikazioa ebazteko behar den epealdirako.
 • Izapideak Administrazio Publikoen Erregimen Juridikoen eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen arabera egingo dira.
 • Eskatzaileari ezin izango zaio inola ere eskatu Gizarte Segurantzaren Administrazioak bere kabuz ezagutu beharreko gertaera, datu edo inguruabarren egiaztagiririk.
Ebazpena eta jakinarazpena:

INSSko Zuzendari Probintzialak ebazpen zehatza emango du eta interesdunari jakinaraziko dio 45 eguneko epean.

Preskripzioa:

Laguntzaren onespenaren eskubidea 5 urtetan preskribitzen da, gertaera eragilea gertatzen den hurrengo egunetik kontatzen hasita. 

Eskariarekin batera aurkeztu beharreko agiriak

ONDOKO DOKUMENTUEN JATORRIZKOA ETA INDARREAN DAGOENA ERAKUTSI:

1. Espainiarrek:

NAN: Eskatzailearena, beste adopzio-hartzaile gurasoarena edo behin- betiko edo adopzio aurreko hartzailearena eta laguntza eskatzearen arrazoi diren 14 urte bete dituzten seme-alaba edo adingabekoena.

2. Atzerritarrek: 
  EB ko, EEEko edo Suitzako herritarrak:
 • Europar Batasuneko herritarraren erregistro ziurtagiria edo modu iraunkorrean bizitzeko eskubidearen ziurtagiria, pasaportearekin edo indarreko nortasun-agiriarekin batera (otsailaren 16ko 240/2007  EDren  7.1 eta 10.1 artikuluak).

Miembros de la familia de un ciudadano de la EBko, EEEko edo Suitzako herritar baten familiako kideak, Estatu horietako nazionalitaterik ez badute:

 • Europar Batasuneko herritarraren senidekoaren bizileku txartela, edo txartelaren eskaera aurkeztu duen egiaztagiria (otsailaren 16ko 240/2007 EDren 8. eta 10.3 artikuluak).
Naziokoak ez EB, EEEedo Suizakoak, lurralde nazionalean bizi direnean: 
 • Atzerritarren nortasun-agiria (ANA) eskatzaile, beste guraso eta eragileentzat edo aldi baterako edo behin-betiko bizileku-baimena, halakorik behar denean.
 • Nortasun-agiri eskaera edo bizileku-baimena, EB,EEE edo Suitzako nazionalak ez direnen Espainian jaiotako seme-alabentzat.
 • Atzerritarren identifikazio-zenbakia  (AIZ) kasu guztietan.   
  Atzerrian bizi direnak: 
 • Atzerritarren identifikazio-zenbakia  (AIZ) ,  edukiz gero.

 

ONDOKO DOKUMENTUEN JATORRIZKOA ETA INDARREAN DENA ETA KONPULTSATUTAKO FOTOKOPIAK EDO ONDOREN KONPULTSATZEKO KOPIAK AURKEZTU:
 
3. Errolda-ziurtagiria, onuradunena eta eragileena  (apirilaren 28ko 523/2006   EDn aurreikusitako kasuetan bakarrik).

4. Familia liburua edo seme-alaben jaiotza-agirien Ziurtagiri laburtua , dagokion Erregistro Zibilak luzatutakoa.

5. Diru-sarreren ziurtagiria. Behar izanez gero, eskarian azaldu errenten maila egiaztatzen duen agiria aurkeztu beharko du.

Hauetako egoeraren batean bada baino ez:
6. Banantze judiziala edo dibortzioa denetan:
 • Egoera hauek egiaztatzen duen ebazpen judiziala edo seme-alaben zaintza ebazten deneko agiria eta
 • Titularra aldatzen denetan, banantze edo dibortzioa ondoko datan bere ezkontidearen aldetik semea ardurapean izateagatik familia-esleipeneko laguntzarik jaso duen ziurtatzen duen aitorpena. 

7. Egitezko banantzean edo banantzea edo dibortzioa izapidean denean:

 • Epaitegiak luzatutako banantze edo dibortzio eskariaren eginbidetutako kopia edo
 • Etxea utzi dueneko salaketaren kopia edo
 • Epaitegiak zigilatu eta eginbidetutako hitzarmen arau-emailea edo
 • Zaintza eta kustodia adosten direneko behin-behineko neurrien onespen judizialaren testigantza.

8. Izatezko bikoteen kasuan, elkarrekin bizi ez badira:

 • Elkarrekin dituzten seme-alaben zaintza eta babespea gurasoetako bati edo biei partekatuta ematen dien agiri judiziala.

9. Adingabeko edo ezgaitasuna duten adin nagusikoen tutoretza, zaintza edo kuratela kasuetan:

 • Tutoretza/kuratela eratzen deneko ebazpen judiziala edo
 • Adingabeko edo ezinduen babesaz arduratzen den Erakunde Publikoak luzatutako agiria, adngabeko edo ezinduaren harrera egiaztatzen duena edo
 • Auto judiziala zaintza eta kustodia eskatuz.

10. Ezgaitasuna duten ezgaitasuna aitorpen bidean duten seme-alaben kasuan: 

 • IMSERSO edo autonomia-erkidegoko  eskumeneko erakundeak egindako "Ezgaitasunaren titulua" edo eskatu izanaren ziurtagiria.

11. Kasu hauetan:

 • Eskatzaileen seme-alabak EBko edo EEEko Estatu batean edo Suitzan bizi badira,E-401 inprimakia, "familia-laguntzak eman ahal izateko familiaren eraketari buruzko ziurtagiria", seme-alabak bizi direneko herrialdeko erakunde eskudunak luzatutakoa.
 • Herrialde batekin hitzarmenik izanez gero, seme-alabak bizi direneko herrialdeko erakunde eskudunak luzatutako familia-eraketaren ziurtagiria.
 • Marokon bizi diren seme-alabengatik laguntza eskatzen duten marokoarrek , Marokoko Gizarte Segurantzako Kutxa Nazionalak luzatutako ziurtagiria. Bertan, ezkontideak eskarian agertu seme-alabengatik inolako familia-laguntzarik jasotzen duen zehaztuko da, baita bere lan-jarduera eta 16 urtetik gorako seme-alabena ere, eta halakorik izanez gero, diru-sarrerak zehaztuko dira (E/M-14 inprimakia).
12. Familia ugariaren kasuetan, "familia ugariaren titulua".

Dokumentazio hau Gizarte Segurantzaren edozein Arreta eta Informazio zentrotan aurkez daiteke.

Eskariarekin batera aurkeztu beharreko agiriak ("Pertsona juridikoak")

ONDOKO DOKUMENTUEN JATORRIZKOA ETA INDARREAN DAGOENA ERAKUTSI:

 

1. Espainiarrek (ordezkari legalek, harrera familiako kideek, 14 urte bete dituzten adingabeek eta ezgaitasuna duten adin nagusiek):

NAN.

2. Atzerritarrek: 
2.1 EBko, EEEko edo Suitzako herritarak:
 • Batasuneko herritar erregistroaren ziurtagiria edo etengabe bizitzeko eskubidearen ziurtagiria, indarreko pasaportearekin edo nortasun agiriarekin batera (otsailaren 16ko 240/2007/ED ren7.1. eta 10.1. artikuluak ).
  2.2. EBko, EEE ko edo Suitzako herritar baten familiako kideak, Estatu horietako nazionalitaterik ez badute:
  • Batasuneko herritarraren senidearen bizileku txartela edo txartelaren eskaeraren aurkezpena egiaztatzen duen frogagiria (otsailaren 16ko 240/2007/EDren 8. eta 10.3. artikuluak).
  2,3. Naziokoak ez direnak EB, EEE edo Suitzakoak,  lurralde nazionalean bizi direnean:
  • Atzerritarren nortasun-agiria (ANA) eskatzaile, beste guraso eta eragileentzat edo aldi baterako edo behin-betiko bizileku-baimena, halakorik behar denean.
  • Nortasun-agiri eskaera edo bizileku-baimena,   EB, EEEko  edo Suitzako nazionalak ez direnen Espainian jaiotako seme-alabentzat.
  • Atzerritarren identifikazio-zenbakia (AIZ) kasu guztietan.

   

  ONDOKO DOKUMENTUEN JATORRIZKOA ETA INDARREAN DENA ETA KONPULTSATUTAKO FOTOKOPIAK EDO ONDOREN KONPULTSATZEKO KOPIAK AURKEZTU:

  3. Identifikazio fiskalaren zenbakia (IFK),  erakunde eskatzailearena.

  4. Notario-ahalordea edo izendapena, legezko ordezkaritza ematen denekoa.

  5. Honako agiriren bat:

  • Adingabekoen babesaz arduratzen den Erakunde Publikoaren ziurtagiria.
  • Ahalordetzea atotsitako adingabeen kasuan.
  • Duen karguaren izendapen judiziala.

  6. Kausatzailearen errolda-agiria  (otsailaren 14ko  ED  eta apirilaren 28ko 523/2006 ED  arabera.


  7. Adingabeko edo adin nagusiko elbarrien familia-liburua edo jaiotza agiria edo  Erregistro Zibilak luzatu antzeko  ziurtagiria jaiotza -data aipatu ziurtagirietan zehazten ez bada.

  8. Hala badagokio,  IMSERSOk edo Autonomia Erkidegoak egindako ezgaitasunaren titulua.

  9. Halakorik izanez gero, eragilearen diru-sarreren ziurtagiria.

  Dokumentazio hau Gizarte Segurantzaren edozein Arreta eta Informazio zentrotan aurkez daiteke.

  Eskaeraren batera aurkeztu beharreko agiriak (erabateko umezurtzak - adingabeko emantzipatugabea - Espainiatik kanpo bizi diren seme-alabak eta gurasoena eta adopzio-hartzaileena ez den pertsonarekin)

  ONDOKO DOKUMENTUEN JATORRIZKOA ETA INDARREAN DAGOENA ERAKUTSI:

  1. Espainiarrek:

  NAN: Eskatzailearena, beste adopzio-hartzaile gurasoarena edo behin- betiko edo adopzio aurreko hartzailearena eta laguntza eskatzearen arrazoi diren 14 urte bete dituzten seme-alaba edo adingabekoena.

  2. Atzerritarrek: 
    EB ko, EEEko edo Suitzako herritarrak:
  • Europar Batasuneko herritarraren erregistro ziurtagiria edo modu iraunkorrean bizitzeko eskubidearen ziurtagiria, pasaportearekin edo indarreko nortasun-agiriarekin batera (otsailaren 16ko 240/2007  EDren  7.1 eta 10.1 artikuluak).

     EBko, EEEko edo Suitzako herritar baten familiako kideak, Estatu horietako nazionalitaterik ez badute:

  • Europar Batasuneko herritarraren senidekoaren bizileku txartela, edo txartelaren eskaera aurkeztu duen egiaztagiria (otsailaren 16ko 240/2007 EDren 8. eta 10.3 artikuluak).
   Naziokoak ez EB, EEEedo Suizakoak, lurralde nazionalean bizi direnean: 
  • Atzerritarren nortasun-agiria (ANA) eskatzaile, beste guraso eta eragileentzat edo aldi baterako edo behin-betiko bizileku-baimena, halakorik behar denean.
  • Nortasun-agiri eskaera edo bizileku-baimena,   EB, EEEko  edo Suitzako nazionalak ez direnen Espainian jaiotako seme-alabentzat.
  • Atzerritarren identifikazio-zenbakia  (AIZ) kasu guztietan.   
     Atzerrian bizi direnak: 
  • Atzerritarren identifikazio-zenbakia  (AIZ) ,  edukiz gero.
  ONDOKO DOKUMENTUEN JATORRIZKOA ETA INDARREAN DENA ETA KONPULTSATUTAKO FOTOKOPIAK EDO ONDOREN KONPULTSATZEKO KOPIAK AURKEZTU:
   
  3. Errolda-ziurtagiria, onuradunena eta eragileena  (apirilaren 28ko 523/2006   EDn aurreikusitako kasuetan bakarrik).

  4. Familia liburua edo seme-alaben jaiotza-agirien Ziurtagiri laburtua , dagokion Erregistro Zibilak luzatutakoa.

  5. Diru-sarreren ziurtagiria. Behar izanez gero, eskarian azaldu errenten maila egiaztatzen duen agiria aurkeztu beharko du.

  Hauetako egoeraren batean bada baino ez:
  6. Banantze judiziala edo dibortzioa denetan:
  • Egoera hauek egiaztatzen duen ebazpen judiziala edo seme-alaben zaintza ebazten deneko agiria eta
  • Titularra aldatzen denetan, banantze edo dibortzioa ondoko datan bere ezkontidearen aldetik semea ardurapean izateagatik familia-esleipeneko laguntzarik jaso duen ziurtatzen duen aitorpena. 

  7. Egitezko banantzean edo banantzea edo dibortzioa izapidean denean:

  • Epaitegiak luzatutako banantze edo dibortzio eskariaren eginbidetutako kopia edo
  • Etxea utzi dueneko salaketaren kopia edo
  • Epaitegiak zigilatu eta eginbidetutako hitzarmen arau-emailea edo
  • Zaintza eta kustodia adosten direneko behin-behineko neurrien onespen judizialaren testigantza.

  8. Izatezko bikoteen kasuan, elkarrekin bizi ez badira:

  • Elkarrekin dituzten seme-alaben zaintza eta babespea gurasoetako bati edo biei partekatuta ematen dien agiri judiziala.

  9. Adingabeko edo ezgaitasuna duten adin nagusikoen tutoretza, zaintza edo kuratela kasuetan:

  • Tutoretza/kuratela eratzen deneko ebazpen judiziala edo
  • Adingabeko edo ezinduen babesaz arduratzen den Erakunde Publikoak luzatutako agiria, adngabeko edo ezinduaren harrera egiaztatzen duena edo
  • Auto judiziala zaintza eta kustodia eskatuz.

  10. Ezgaitasuna duten ezgaitasuna aitorpen bidean duten seme-alaben kasuan: 

  • IMSERSO edo autonomia-erkidegoko  eskumeneko erakundeak egindako "Ezgaitasunaren titulua" edo eskatu izanaren ziurtagiria.

  11. Kasu hauetan:

  • Eskatzaileen seme-alabak   EBko edo EEE ko Estatu batean edo Suitzan bizi badira,E-401 inprimakia, "familia-laguntzak eman ahal izateko familiaren eraketari buruzko ziurtagiria", seme-alabak bizi direneko herrialdeko erakunde eskudunak luzatutakoa.
  • Herrialde batekin hitzarmenik izanez gero, seme-alabak bizi direneko herrialdeko erakunde eskudunak luzatutako familia-eraketaren ziurtagiria.
  • Marokon bizi diren seme-alabengatik laguntza eskatzen duten marokoarrek , Marokoko Gizarte Segurantzako Kutxa Nazionalak luzatutako ziurtagiria. Bertan, ezkontideak eskarian agertu seme-alabengatik inolako familia-laguntzarik jasotzen duen zehaztuko da, baita bere lan-jarduera eta 16 urtetik gorako seme-alabena ere, eta halakorik izanez gero, diru-sarrerak zehaztuko dira (E/M-14 inprimakia).
  12. Familia ugariaren kasuetan, "familia ugariaren titulua".
  13. Erabateko umezurtzak direnean, heriotza-ziurtagiria, zurztasun pentsiorik ez badu.

  14. Adingabeko emantzipatugabea denean, eskatzailearen eta adingabeko emantzipatugabearen arteko harremana ziurtatzen duen agiria.

  Dokumentazio hau Gizarte Segurantzaren edozein Arreta eta Informazio zentrotan aurkez daiteke.

  Complementary Content
  ${loading}