Avis lega

 1. CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL PORTAL DE LA SEGURETAT SOCIAL

  La Seguretat Social l'informa que l'accés i ús de la pàgina web www.seg-social.es i tots els subdominis i directoris inclosos en esta (en endavant, conjuntament denominats el Portal), així com els servicis o continguts que a través d'este es puguin obtindre, estan subjectes als termes que es detallen en este Avís Legal, sense perjudici de que l'accés a algun dels servicis esmentats o continguts pogueren precisar de l'acceptació d'unes Condicions Generals addicionals.

  Per això, si les consideracions detallades en este Avís Legal no són de la seua conformitat, preguem no utilitze el Portal, ja que qualsevol ús que faça d'este o dels servicis i continguts en este lloc inclosos implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en este text.

  La Seguretat Social es reserva el dret a realitzar canvis en el Portal sense previ avís, a fi d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del Portal o del seu disseny. Els continguts i servicis que ofereix el Portal s'actualitzen periòdicament. Perquè l'actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprove sempre la vigència i exactitud de la informació, servicis i continguts recollits en el Portal.

  Les condicions i els termes que es recullen en este Avís poden variar, per la qual cosa l'invitem a que revise estos termes quan visite novament el Portal. La Seguretat Social no se'n fa responsable dels danys i perjudicis que poguera ocasionar la utilització de les eines i informacions que hi es troben en www.seg-social.es sobre l'adopció de decisions sobre l'inici, desenvolupament o resultat de procediments administratius. Estes decisions han de contrastar-se en els centres, organismes o dependències competents. En qualsevol cas, la informació i continguts d'este Web no podrà al·legar-se en processos contradictoris amb l'Administració Pública, no assumint cap responsabilitat per les discrepàncies que pogueren existir entre els documents impresos de l'Administració competent i la publicació electrònica en estes pàgines.

 2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

  Tant el disseny del Portal i els seus codis font, com els logotipus, marques, i tots els altres signes distintius que apareixen en este, pertanyen a la Seguretat Social o entitats col·laboradores i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual. També estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges, etc. que es troben en el servidor de la Seguretat Social.

  La informació disponible en este lloc web, excepte indicació expressa en contra, és susceptible de reutilització; quedant autoritzada la seua reproducció total o parcial, modificació, distribució i comunicació, per a usos comercials i no comercials, amb subjecció a les següents condicions:
  • Queda prohibida en qualsevol circumstància la desnaturalització del contingut de la informació.
  • L'usuari queda obligat a citar la font dels documents objecte de la reutilització.
  • L'usuari queda obligat a esmentar la data de l'última actualització dels documents objecte de la reutilització.

  La Seguretat Social declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual de tercers; per això, si considera que este lloc poguera estar violant els seus drets, preguem es pose en contacte amb la Seguretat Social, a través del seu formulari de Suggeriments i queixes.

 3. LINKS O HIPERENLLAÇOS

  Els usuaris que es proposen establir un hiperenllaç entre la seua pàgina web i la de la Seguretat Social hauran de tindre en compte el següent:

  1. L'establiment de l'hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre la Seguretat Social i el propietari de la pàgina web on s'establisca, ni l'acceptació i aprovació per part de la Seguretat Social dels seus continguts o servicis. Per tant, no es declararà ni es deixarà entendre que la Seguretat Social ha autoritzat expressament l'hiperenllaç ni que ha supervisat o assumit de tota manera els servicis oferits o posats a disposició en la pàgina web des de la que s'estableix l'hiperenllaç.
  2. La Seguretat Social no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o servicis que l'establiment de l'hiperenllaç puga oferir. L'usuari assumeix baix la seua exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que pogueren derivar-se de l'accés a la pàgina web de l'hiperenllaç.
  3. La pàgina web on s'establisca l'hiperenllaç no podrà contindre cap marca, denominació, logotipus, eslògan o altres signes distintius que pertanyen a la Seguretat Social, excepte els signes que formen part del mateix hiperenllaç.
  4. La pàgina web on s'establisca l'hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums en general acceptats i a l'ordre públic, i tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

 4. FRAMES

  La Seguretat Social prohibeix expressament la realització de "framings" o la utilització per part de tercers qualssevol altres mecanismes que alteren el disseny, configuració original o continguts del seu Portal.

 5. PRIVACITAT

  Segons la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Seguretat Social es compromet a complimentar de la seua obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal i al deure de tractar-los amb confidencialitat. A estos efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

  La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels servicis sol·licitats en cada moment per l'usuari i el seguiment de consultes plantejades pels usuaris.

  Vostè tindrà la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seues dades personals que estan en els fitxers de la Seguretat Social, sol·licitant-ho per qualsevol mitjà que deixe constància del seu enviament i de la seua recepció. Per exercir els seus drets, podrà dirigir-se per escrit a la Seguretat Social, a través del seu formulari de Suggeriments i queixes.

  La Seguretat Social manté els nivells de protecció de les seues dades personals d'acord amb el Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que Vostè facilite a la Seguretat Social, sense perjudici de que les mesures de seguretat en Internet no siguen inexpugnables.

  La Seguretat Social es reserva la facultat de modificar esta Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. En este cas, la Seguretat Social anunciarà els canvis, indicant clarament, i amb la deguda antelació, les modificacions efectuades i sol·licitant, en cas que siga necessari, l'acceptació d'eixos canvis.

 6. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

  La Llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen este Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els servicis d'este Portal, serà la Llei espanyola.

  Per a la resolució de qualsevol conflicte que puga sorgir en ocasió de la visita al Portal o de l'ús dels servicis que es puguen fer en este, la Seguretat Social i l'Usuari acorden sotmetre's als Jutges i Tribunals de domicili de l'Usuari, sempre que este estiga situat en territori espanyol.

 7. POLÍTICA DE CERTIFICATS ELECTRÒNICS. REQUISITS

  Per poder accedir als servicis i tràmits de la Seguretat Social a través de certificat electrònic haurà d'acreditar la seua identitat i, en els casos que així es requerisca, signar electrònicament els escrits presentats. Per a estos fins, s'acceptaran els certificats digitals admesos per la Seguretat Social.
Complementary Content
${loading}