Avís legal

 1. CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL PORTAL DE LA SEGURETAT SOCIAL

  La Seguretat Social us informa que l'accés i ús de la pàgina web www.seg-social.es i tots els subdominis i directoris que s'hi inclouen (d'ara endavant, anomenats conjuntament el Portal), i també els serveis o continguts que a través seu es puguin obtenir, estan subjectes als termes que es detallen en aquest avís legal, sense perjudici que l'accés a algun d'aquests serveis o continguts puguin requerir l'acceptació d'unes condicions generals addicionals.

  Per això, si les consideracions que s'assenyalen en aquest avís legal no són de la vostra conformitat, us preguem que no feu servir el Portal, ja que qualsevol ús que se'n faci o que es faci dels serveis i continguts que inclou implica l'acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

  La Seguretat Social es reserva el dret d'efectuar canvis en el Portal sense previ avís amb l'objectiu d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del Portal o del seu disseny. Els continguts i serveis que ofereix el Portal s'actualitzen periòdicament. Com que l'actualització de la informació no és immediata, us suggerim que comproveu sempre la vigència i l'exactitud de la informació, serveis i continguts recollits en el Portal.

  Les condicions i termes que es recullen en aquest avís legal poden variar, per la qual cosa us invitem a revisar aquests termes quan torneu a visitar el Portal. La Seguretat Social no es fa responsable dels danys i perjudicis que pugui ocasionar la utilització d'eines i informacions contingudes a www.seg-social.es pel que fa a l'adopció de decisions sobre l'inici, desenvolupament o resultat de procediments administratius. Cal que aquestes decisions es contrastin en els centres, organismes o dependències competents. En tot cas, la informació i continguts d'aquesta web no es podrà al·legar en processos contradictoris amb l'Administració pública i no s'assumeix cap responsabilitat per les discrepàncies que puguin existir entre els documents impresos de l'Administració competent i la publicació electrònica en aquestes pàgines.

 2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

  Tant el disseny del Portal i els seus codis font, com els logotips, marques i altres signes distintius que s'hi mostren, pertanyen a la Seguretat Social o a entitats col·laboradores i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual corresponents. També estan protegides pels drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents les imatges, etc. que conté el servidor de la Seguretat Social.

  La informació disponible en aquest lloc web, llevat indicació expressa en contrari, és susceptible de reutilització i s'autoritza la seva reproducció total o parcial, modificació, distribució i comunicació, per a usos comercials i no comercials, sempre que es compleixin les condicions següents:
  • Es prohibeix, en qualsevol circumstància, la desnaturalització del contingut de la informació.
  • L'usuari té l'obligació de citar la font dels documents objecte de la reutilització.
  • L'usuari té l'obligació de citar la data de la darrera actualització dels documents objecte de la reutilització.

  La Seguretat Social declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual de tercers; per això, si considereu que aquest lloc pot estar violant els vostres drets, no dubteu en posar-vos en contacte amb la Seguretat Social, a través del formulari de Suggeriments i queixes.

 3. LINKS O ENLLAÇOS

  Els usuaris que es proposin establir un enllaç entre la seva pàgina web i la de la Seguretat Social cal que tinguin en compte el que s'indica a continuació:

  1. L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre la Seguretat Social i el propietari de la pàgina web en què s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de la Seguretat Social dels seus continguts o serveis. Per tant, no es declararà ni es donarà a entendre que la Seguretat Social ha autoritzat expressament l'enllaç ni que ha supervisat o assumit, d'alguna manera, els serveis oferts o posats a disposició a la pàgina web des de la que s'estableix l'enllaç.
  2. La Seguretat Social no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat dels continguts o serveis que l'establiment de l'enllaç pugui oferir. L'usuari assumeix sota la seva entera responsabilitat les conseqüències, danys o accions que es puguin derivar de l'accés a la pàgina web de l'enllaç.
  3. La pàgina web en què s'estableix l'enllaç no pot contenir cap marca, denominació, logotip, eslògan o d'altres signes distintius pertanyents a la Seguretat Social, llevat d'aquells signes que formin part del mateix enllaç.
  4. La pàgina web en què s'estableixi l'enllaç no ha de contenir informacions amb continguts il·lícits, contraris a la moral i a les bones costums generalment acceptades i a l'ordre públic, ni tampoc incloure continguts que vulnerin els drets de tercers.

 4. MARCS

  La Seguridad Social prohibeix expressament la realització d'entramats o "framings" o la utilització per part de tercers d'altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts del seu Portal.

 5. PRIVACITAT

  D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Seguretat Social es compromet al compliment de la seva obligació de secret pel que fa a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat. En aquest sentit, adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

  La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol·licitats en cada moment per l'usuari i el seguiment de consultes que els usuaris plantegin.

  Tindreu la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades de caràcter personal contingudes en els fitxers de la Seguretat Social, sol·licitant-ho per qualsevol mitjà que deixi constància de l'enviament i recepció. Per exercir els vostres drets, podeu adreçar-vos per escrit a la Seguretat Social, mitjançant el formulari de Suggeriments i queixes.

  La Seguretat Social manté els nivells de protecció de les vostres dades personals de conformitat amb el Reial  decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, ús indegut, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que faciliteu a la Seguretat Social, sense perjudici que les mesures de seguretat a Internet no siguin inexpugnables.

  La Seguretat Social es reserva la facultat de modificar aquesta Política de privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquest cas, la Seguretat Social anunciarà aquests canvis i indicarà clarament i amb la deguda antelació les modificacions efectuades i sol·licitarà, si cal, l'acceptació d'aquests canvis per part de l'interessat.

 6. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

  La Llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, i també qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d'aquest Portal, serà la Llei espanyola.

  Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir amb ocasió de la visita al Portal o de l'ús dels serveis que s'hi puguin oferir, la Seguretat Social i l'usuari acorden que se sotmeten als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari, sempre que aquest últim estigui situat dins del territori espanyol.

 7. POLÍTICA DE CERTIFICATS ELECTRÒNICS. REQUISITS

  Per poder accedir als serveis i tràmits de la Seguretat Social a través d'un certificat electrònic cal acreditar la vostra identitat i, quan així es requereixi, signar electrònicament els escrits presentats. A aquest efecte, s'accepten els certificats digitals admesos per la Seguretat Social.
Complementary Content
${loading}