MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguretat Social

Escut d'Espanya i logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb un enllaç amb la seua pàgina web. Enllaç en una nova finestra. Logotip de la Seguretat Social amb enllaç a la pàgina d'inici
Informació lingüística
Buscador avançat

Treballadors

Estàs en: Inici » Treballadors » Cotització / Recaptació de Treballadors » Bases i tipus de cotització 2016

Bases i tipus de cotització 2016
BASES DE COTITZACIÓ CONTINGÈNCIES COMUNES
Grup de Cotització Categories Professionals Bases mínimes
euros/mes
Bases màximes
euros/mes
1 Enginyers i Llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs en l'article 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors 1.067,40 3.642,00
2 Enginyers Tècnics, Perits i Ajudants Titulats 885,30 3.642,00
3 Caps Administratius i de Taller 770,10 3.642,00
4 Ajudants no Titulats 764,40 3.642,00
5 Oficials Administratius 764,40 3.642,00
6 Subalterns 764,40 3.642,00
7 Auxiliars Administratius 764,40 3.642,00
Bases mínimes
euros/dia
Bases màximes
euros/dia
8 Oficials de primera i segona 25,48  121,40
9 Oficials de tercera i Especialistes 25,48 121,40
10 Peons 25,48 121,40
11 Treballadors menors de 18 anys, siga quina siga la seua categoria professional 25,48 121,40


TIPUS DE COTITZACIÓ (%)
CONTINGÈNCIES EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
Comunes 23,60 4,70 28,30
Hores Extraordinàries Força Major 12,00 2,00 14,00
Resta d'Hores Extraordinàries 23,60 4,70 28,30

(1) Tipus de contingències comunes (IT): Treballadors amb 65 anys i 0 a 3 mesos d'edat i 36 anys o més de cotització o 65 anys i 4 mesos o més d'edat i 35 anys i 6 mesos o més de cotització: 1,50% (1,25% -empresa- i 0,25% -treballador-).

(2) En els contractes temporals de duració efectiva inferior a set dies, la quota empresarial per contingències comunes s'incrementa en un 36 per cent. No s'aplica als contractes d'interinitat, ni al Sistema Especial per a Treballadors per Compte d'Altri Agrari, inclòs en el Règim General.

 

DESOCUPACIÓ EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
Tipus General 5,50 1,55 7,05
Contracte duració determinada a Temps Complet 6,70 1,60 8,30
Contracte duració determinada a Temps Parcial 6,70 1,60 8,30

EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
FOGASA 0,20 0,20

EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
FORMACIÓ PROFESSIONAL 0,60 0,10 0,70

LÍMITS COTITZACIÓ D'ACCIDENTS LABORALS I MALALTIES PROFESSIONALS
MÀXIM MÍNIM
3.642,00 764,40

CONTRACTE DE TREBALL A TEMPS PARCIAL
GRUP COTITZACIÓ BASE MÍNIMA/HORA
1 6,43 
2 5,33 
3 4,64
4 a 11 4,60

SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL (SMI)
DIARI MENSUAL ANUAL
IMPORTS 21,84 655,20 9.172,80

INDICADOR PÚBLIC DE RENDES D'EFECTES MÚLTIPLES (IPREM)
DIARI MENSUAL ANUAL
IMPORTS 17,75 532,51 6.390,13


Base Mínima euros/mes 893,10
Base Màxima euros/mes 3.642,00
Tipus
 • 18,75%: Quan la base estigui compresa entre 893,10 i 1.071,60 euros mensuals.
 • 26,50%: Si cotitza per una base superior a 1.071,60 euros mensuals, la quantia que excedisca.
Millora Voluntària IT  CC
 • 3,30%
 • 2,80%, si està acollit al sistema de protecció per cessació d'activitat.
Tipus AL i MP Tarifa primes disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, en la redacció donada per la disposició final huitena novena de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016.
IMS (no opció AL i MP) 1,00%

Els treballadors inclosos en este sistema que no hagen optat per la totalitat de la cobertura d'AL i MP efectuaran una cotització addicional del 0,10% sobre la base de cotització triada per al finançament de les prestacions de risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural.

El tipus de cotització per a la protecció per cessació d'activitat serà el 2,20%.Base Mínima euros/mes 893,10 €/mes
Base Màxima euros/mes 3.642,00 €/mes

Base de Cotització menors de 47 anys o amb 47 anys.

 • Els treballadors que a 01/01/2016 siguin menors de 47 anys poden elegir entre els límits de las bases mínima i màxima.
 • Podran fer la mateixa elecció els treballadors que en eixa data tinguen una edat de 47 anys i la seua base de cotització el mes de desembre del 2015 haja sigut igual o superior a 1.945,80 euros mensuals o es donen d'alta en este Règim Especial després d'esta data.
 • Els treballadors que l'1 de gener de 2016 tinguen 47 anys, si la seua base de cotització és inferior a 1.945,80 euros mensuals, no podran triar una base de quantia superior a 1.964,70 euros mensuals, llevat que exercisquen la seua opció en este sentit abans del 30 de juny de 2016, la qual esdevindrà efectiva a partir de l'1 de juliol del mateix any.
 • En el cas del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la defunció d'este, haja hagut de posar-se al capdavant i donar-se d'alta en este Règim Especial amb 47 anys d'edat, en este cas no existirà la limitació esmentada.

Base de Cotització 48 anys o més.

 • Per als treballadors que a 01/01/2016, tinguin 48 anys d'edat o més, la base de cotització està compresa entre les quanties de 963,30 i 1.964,70 euros mensuals.
 • En el cas del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la defunció d'aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del negoci i donar-se d'alta en aquest règim especial amb 45 anys o més d'edat, pot optar per una base de cotització compresa entre els 893,10 i els 1.964,70 euros mensuals.

Base de Cotització 48 o 49 anys.

 • Els treballadors que l'1 de gener de 2011 tenien 48 o 49 anys i la seua base de cotització era superior a 1.945,80 euros mensuals podran optar per una base de cotització compresa entre 893,10 euros mensuals i l'import d'aquella base incrementat en un 1%, amb el límit de la base màxima.
Base cotització  majors de 50 anys amb 5 anys o més cotitzats. 
 • Si l'última base de cotització acreditada és inferior o igual a 1.945,80 euros, cal que cotitzin per una base compresa entre els 893,10 i els 1.964,70 euros mensuals.
 • Si l'última base de cotització és superior a 1.945,80 euros, s'haurà de cotitzar per una base compresa entre 893,10 euros mensuals i l'import d'aquella base incrementat en un 1% i es podrà optar, si no s'hi arriba, per una base de fins a 1.964,70 euros mensuals.
Tipus amb IT

29,80 per cent

29,30 per cent amb cessació d'activitat o amb AL i MP

Tipus sense IT 26,50 per cent
Tipus AL i MP (amb IT)

Tarifa primes disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre.

Els treballadors autònoms dedicats a la venda ambulant o a domicili: independentment de l'edat del treballador i dels anys cotitzats de manera efectiva a la Seguretat Social, les bases mínimes de cotització d'estos treballadors (CNAE: 4781, 4782, 4789, 4799) durant l'any 2016 seran:

1) Socis treballadors de cooperatives de treball associat: a) Mercats ambulants menys de 8 hores al dia: opció de base mínima d'autònoms (893,10 €/mes) o 491,10 €/mes. b) Mercats ambulants més de huit hores al dia i treballadors que no perceben ingressos directament dels compradors: opció entre la base mínima règim general (764,40 €/mes) o base mínima d'autònoms (893,10 €/mes) o 491,10 €/mes per a activitat CNAE 4799.

2) Treballadors individuals: Opció entre la base mínima del règim general (764,40 €/mes) o la base mínima d'autònoms (893,10 €/mes), excepte: a) Si CNAE és 4799: entre la base mínima d'autònoms (893,10 €/mes) o 491,10 €/mes. b) Mercats ambulants menys de 8 hores al dia: entre la base mínima d'autònoms (893,10 €/mes) o 491,10 €/mes.

Els treballadors autònoms que en algun moment de l'any 2015 i de manera simultània hagen tingut contractat al seu servici un nombre de treballadors per compte d'altri igual o superior a deu, la base mínima de cotització serà de 1.067,40 euros/mes (grup de cotització 1 del Règim General)

Els treballadors autònoms sense cobertura d'AL i MP faran una cotització addicional del 0,10% sobre la cotització triada, per al finançament de les prestacions per risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural.

El tipus de cotització per a la protecció per cessació d'activitat serà del 2,20% a càrrec del treballador.

El tipus per Contingències Comunes (IT) per a treballadors amb 65 anys i 0 a 3 mesos d'edat i 36 anys o més de cotització o 65 anys i 4 mesos d'edat i 35 anys i 6 mesos o més cotitzats: 3,30% o 2,80%.A partir de l'1 de gener de 2016 les bases de cotització per contingències comunes seran les determinades en l'escala següent, en funció de la retribució mensual percebuda pels empleats de la llar, incrementada amb la part proporcional de les pagues extraordinàries a què tinguen dret, per cada relació laboral.

 
 
Tram

Retribució mensual

euros/mes

Base de cotització

euros/mes

1r Fins a 174,64 149,34
2n Des de 174,65 fins a 272,80 247,07
3r Des de 272,81 fins a 371,10 344,81
4t Des de 371,11 fins a 469,30 442,56
5t Des de 469,31 fins a 567,50 540,30
6t Des de 567,51 fins a 665,00 638,05
7m Des de 665,01 fins a 764,40 764,40
8u Des del 764,41 798,56


TIPUS DE COTITZACIÓ (%)
CONTINGÈNCIES OCUPADOR TREBALLADOR TOTAL
Comunes 21,35 4,25 25,60
 • Contingències professionals (AL i MP), tarifa de primes disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, en la redacció donada per la disposició final dihuitena de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre (PGE 2016), (clau epígraf 97) i la quota resultant és a càrrec exclusiu de l'ocupador.
 • IT: 0,65%.
 • IMS: 0,45%.

 REDUCCIÓ 

 • S'aplicarà una reducció del 20% en l'aportació empresarial per contingències comunes.
 • Famílies nombroses, la reducció de quotes prevista en el paràgraf anterior s'ampliarà amb una bonificació fins que s'arribe al 45%.
 • Beneficiaris: ocupadors que hagen contractat, en qualsevol modalitat contractual, i donat d'alta en este Sistema Especial a un empleat de llar a partir de l'1 de gener de 2012, sempre que l'empleat no haguera figurat en alta en el Règim Especial d'Empleats de la Llar a temps complet, per al mateix ocupador, dins del període comprès entre el 2 d'agost i el 31 de desembre de 2011.
 • Els beneficis en la cotització consistents tant en reduccions en la cotització a la seguretat social a càrrec de l'ocupador com en bonificacions de quotes a càrrec d'este ocupador no seran aplicables en els supòsits en què els empleats de la llar que presten els seus servicis durant menys de 60 hores mensuals per ocupador assumisquen les obligacions en matèria d'enquadrament, cotització i recaptació en este sistema especial d'acord amb el que establix la disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei General de la Seguretat Social.


PERÍODES D'ACTIVITAT.

1.- BASES DE COTITZACIÓ MENSUALS.

A partir de l'1 de gener de 2016 les bases mensuals de cotització per contingències comunes durant els períodes d'activitat per als treballadors que presten servicis durant tot el mes són les següents:

BASES DE COTITZACIÓ PER CONTINGÈNCIES COMUNES

Grup de Cotització Categories Professionals Bases mínimes
euros/mes
Bases màximes
euros/mes
1 Enginyers i Llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs en l'article 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors 1.067,40 3.642,00
2 Enginyers Tècnics, Perits i Ajudants Titulats 885,30 3.642,00
3 Caps Administratius i de Taller 770,10 3.642,00
4 Ajudants no Titulats 764,40 3.642,00
5 Oficials Administratius 764,40 3.642,00
6 Subalterns 764,40 3.642,00
7 Auxiliars Administratius 764,40 3.642,00
8 Oficials de primera i segona 764,40 3.642,00
9 Oficials de tercera i Especialistes 764,40 3.642,00
10 Peons 764,40 3.642,00
11 Treballadors menors de díhuit anys 764,40 3.642,00

Esta modalitat de cotització mensual s'aplicarà amb caràcter obligatori per als treballadors per compte d'altre amb contracte indefinit, sense incloure entre estos als que presten servicis amb caràcter fix discontinu, respecte als quals tindrà caràcter opcional.

No s'aplicarà en este Sistema Especial:

 • La cotització addicional per hores extraordinàries.
 • L'increment de la quota empresarial per contingències comunes en els contractes temporals de duració efectiva inferior a 7 dies.

2.- BASES DE COTITZACIÓ JORNADES REALS.

 

BASES DE COTITZACIÓ PER JORNADES REALS

Grup de Cotització Categories Professionals Bases mínimes
euros/dia
Bases màximes
euros/dia
1 Enginyers i Llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs en l'article 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors 46,41 158,35
2 Enginyers Tècnics, Perits i Ajudants Titulats 38,49 158,35
3 Caps Administratius i de Taller 33,48 158,35
4 Ajudants no Titulats 33,23 158,35
5 Oficials Administratius 33,23 158,35
6 Subalterns 33,23 158,35
7 Auxiliars Administratius 33,23 158,35
8 Oficials de primera i segona 33,23 158,35
9 Oficials de tercera i Especialistes 33,23 158,35
10 Peons 33,23 158,35
11 Treballadors menors de díhuit anys 33,23 158,35

Quan es realitzen en el mes natural 23 o més jornades reals, la base de cotització aplicable serà la corresponent a les bases mensuals de cotització per contingències comunes.

   3.- TIPUS DE COTITZACIÓ.
   

  TIPUS COTITZACIÓ %

  CONTINGÈNCIES COMUNES Accidents Laborals i Malalties Professionals
  GRUP EMPRESA TREBALLADOR TOTAL

  Tarifa Primes disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, segons la redacció de la disposició final huitena de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre (PGE 2016), i les primes resultants són a càrrec exclusiu de l'empresa

  1 23,60 4,70 28,30
  2 a 11 17,75 4,70 22,45

  REDUCCIÓ APORTACIÓ EMPRESARIAL CONTINGÈNCIES COMUNES
  GRUP PUNTS PERCENTUALS TIPUS EFECTIU %
  • Regles per a treballadors dels grups 2 a 11

  (1) Base de cotització igual o inferior a 986,70 euros mensuals o 42,90 euros per jornada feta.

  (2) Base de cotització superior a 986,70 euros/mes o 42,90 euros/jornada i fins a 3.642,00 euros/mes o 158,35 euros per jornada feta, s'aplicarà el percentatge resultant d'aplicar les fórmules establides en l'article 13.4b)2a de l'Orde de Cotització per al 2016.

  1 8,10 15,50

  2 a 11

  6,83 10,92 (1) (2)

   

  Grup 1.- La quota empresarial resultant no podrà ser superior a 279,00 euros al mes o a 12,13 euros per jornada real treballada.

  Grup 2 a 11.- La quota empresarial resultant no podrà ser inferior a 70,51 euros al mes o a 3,07 euros per jornada real treballada.

   

  DESOCUPACIÓ EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
  Treballadors per compte d'altri fixos 5,50 1,55 7,05
  Treballadors per compte d'altri de caràcter eventual 6,70 1,60 8,30
  Treballadors amb contractes de duració determinada o celebrats amb discapacitats amb un grau no inferior al 33 per cent 5,50 1,55 7,05


  Durant l'any 2016  s'aplicarà als treballadors que es troben en situació d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural, així com maternitat i paternitat, causades durant la situació d'activitat, independentment del grup en què estiguen enquadrats, una reducció en la quota a la cotització per desocupació de 2,75 punts percentuals de la base de cotització.

   

  EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
  FOGASA 0,10 0,10

  EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
  FORMACIÓ PROFESSIONAL 0,15 0,03 0,18


  INCAPACITAT TEMPORAL, RISC DURANT L'EMBARÀS I RISC DURANT LA LACTÀNCIA NATURAL, PATERNITAT I MATERNITAT DURANT LA SITUACIÓ D'ACTIVITAT, COTITZACIÓ SEGONS MODALITAT DE CONTRACTACIÓ
  CONTRACTE INDEFINIT Normes Règim General CONTRACTE TEMPORAL I FIXOS DISCONTINUS
  GRUP

  TIPUS %

  S'aplicaran les normes del Règim General amb relació als dies contractats en els que no hagen pogut prestar els seus servicis.

  En els dies què no estiga prevista la prestació de servicis, els treballadors estan obligats a ingressar la cotització corresponent als períodes d'inactivitat, llevat que estiguen percebent els subsidis per maternitat i paternitat.

  1 15,50
  2 a 11 2,75


  PERÍODES D'INACTIVITAT

  La base mensual aplicable als treballadors per compte d'altri inclosos en este Sistema Especial durant eixos períodes és de 764,40 euros/mensuals.

  El tipus de cotització és l'11,50%, en què la quota que resulta és a càrrec exclusiu del treballador.  Copyright © Seguridad Social 2017. Tots els drets reservats. Avis lega