MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Seguretat Social

Escut d'Espanya i logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb un enllaç a la seva pàgina web. Enllaç en una nova finestra. Logotip de la Seguretat Social amb enllaç a la pàgina d'inici
Informació lingüística
Cercador avançat

Treballadors

Ets a: Inici » Treballadors » Cotització/Recaptació de treballadors » Bases i tipus de cotització 2017

Bases i tipus de cotització 2017
BASES DE COTITZACIÓ CONTINGÈNCIES COMUNES
Grup de Cotització Categories Professionals Bases mínimes
euros/mes
Bases màximes
euros/mes
1 Enginyers i Llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs a l'article 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors 1.152,90 3.751,20
2 Enginyers Tècnics, Pèrits i Ajudants Titulats 956,10 3.751,20
3 Caps Administratius i de Taller 831,60 3.751,20
4 Ajudants no Titulats 825,60 3.751,20
5 Oficials Administratius 825,60 3.751,20
6 Subalterns 825,60 3.751,20
7 Auxiliars Administratius 825,60 3.751,20
Bases mínimes
euros/dia
Bases màximes
euros/dia
8 Oficials de primera i segona 27,52  125,04
9 Oficials de tercera i Especialistes 27,52 125,04
10 Peons 27,52 125,04
11 Treballadors menors de divuit anys, independentment de la categoria professional 27,52 125,04


TIPUS DE COTITZACIÓ (%)
CONTINGÈNCIES EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
Comunes 23,60 4,70 28,30
Hores Extraordinàries Força Major 12,00 2,00 14,00
Resta Hores Extraordinàries 23,60 4,70 28,30

(1) Tipus de contingències comunes (IT): Treballadors amb 65 anys i 0 a 4 mesos d'edat i 36 anys i 3 mesos o més de cotització o 65 anys i 5 mesos o més d'edat i 35 anys i 6 mesos o més de cotització: 1,50% (1,25% -empresa- i 0,25% -treballador-).

(2) En els contractes temporals de durada efectiva inferior a set dies, la quota empresarial per contingències comunes s'incrementa en un 36%. No s'aplica als contractes d'interinitat, ni al Sistema Especial per a Treballadors per Compte d'Altri Agrari, inclòs al Règim General.

 

ATUR EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
Tipus General 5,50 1,55 7,05
Contracte durada determinada Temps Complet 6,70 1,60 8,30
Contracte durada determinada Temps Parcial 6,70 1,60 8,30

EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
FOGASA 0,20 0,20

EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
FORMACIÓ PROFESSIONAL 0,60 0,10 0,70

LÍMITS COTITZACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS
MÀXIM MÍNIM
3.751,20 825,60

CONTRACTE DE TREBALL A TEMPS PARCIAL
GRUP COTITZACIÓ BASE MÍNIMA/HORA
1 6,95 
2 5,76 
3 5,01
4 a 11 4,97

SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL (SMI)
DIARI MENSUAL ANUAL
IMPORTS 23,59 707,70 9.907,80

INDICADOR PÚBLIC DE RENDA D'EFECTES MÚLTIPLES (IPREM) - Des de l'1/1/2017 fins al 30/6/2017
DIARI MENSUAL ANUAL
IMPORTS 17,75 532,51 6.390,13

 

INDICADOR PÚBLIC DE RENDA D'EFECTES MÚLTIPLES (IPREM) - A partir de l'1/7/2017
DIARI MENSUAL ANUAL
IMPORTS 17,93 537,84 6.454,03

 Des de l'1/1/2017 fins al 30/6/2017
 
Base Mínima euros/mes 893,10
Base Màxima euros/mes 3.751,20
Tipus
 • 18,75%: Quan la base estigui compresa entre 893,10 i 1.071,60 euros mensuals.
 • 26,50%: Si cotitza per una base superior a 1.071,60 euros mensuals, la quantia en excés.
Millora Voluntària IT  CC
 • 3,30%
 • 2,80% si està acollit al sistema de protecció per contingències professionals o per cessament d'activitat.
Tipus AT i MP Tarifa de primes aprovada per la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016.
IMS (sense opció a AT i MP) 1,00%

 

A partir de l'1/7/2017:

Base Mínima euros/mes 919,80
Base Màxima euros/mes 3.751,20
Tipus
 • 18,75%: Quan la base estigui compresa entre 919,80 i 1.103,70 euros mensuals.
 • 26,50%: Si cotitza per una base superior a 1.103,70 euros mensuals, la quantia en excés.
Millora Voluntària IT  CC
 • 3,30%
 • 2,80% si està acollit al sistema de protecció per contingències professionals o per cessament d'activitat.
Tipus AT i MP Tarifa de primes aprovada per la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016.
IMS (sense opció a AT i MP) 1,00%

Els treballadors inclosos en aquest sistema que no hagin optat per la totalitat de la cobertura d'AT i MP efectuaran una cotització addicional del 0,10% sobre la base de cotització triada per al finançament de les prestacions de risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural.

El tipus de cotització per a la protecció per cessament d'activitat és del 2,20%.Des de l'1/1/2017 fins al 30/6/2017

 
Base Mínima euros/mes 893,10 €/mes
Base Màxima euros/mes 3.751,20 €/mes

Base de Cotització menors de 47 anys o amb 47 anys.

 • Els treballadors que a 1/1/2017 siguin menors de 47 anys poden elegir entre els límits de las bases mínima i màxima.
 • Podran fer la mateixa elecció els treballadors que en aquesta data tinguin una edat de 47 anys i la seva base de cotització el mes de desembre del 2016 hagi estat igual o superior a 1.964,70 euros mensuals o es donin d'alta en aquest Règim Especial després d'aquesta data.
 • Els treballadors que l'1 de gener de 2017 tinguin 47 anys, si la seva base de cotització és inferior a 1.964,70 euros mensuals, no podran triar una base de quantia superior a 1.964,70 euros mensuals, tret que exerceixin la seva opció en aquest sentit abans del 30 de juny de 2017, la qual esdevindrà efectiva a partir de l'1 de juliol del mateix any.
 • En el cas del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la defunció d'aquest titular, s'hagi hagut de posar al capdavant del negoci i donar d'alta en aquest Règim Especial amb 47 anys d'edat, no hi haurà aquesta limitació.

Base de Cotització 48 anys o més.

 • Per als treballadors que a 01/01/2017, tinguin 48 anys d'edat o més, la base de cotització està compresa entre les quanties de 963,30 i 1.964,70 euros mensuals.
 • En el cas del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la defunció d'aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del negoci i donar-se d'alta en aquest règim especial amb 45 anys o més d'edat, pot optar per una base de cotització compresa entre els 893,10 i els 1.964,70 euros mensuals.

Base de Cotització 48 o 49 anys.

 • Els treballadors que l'1 de gener de 2011 tenien 48 o 49 anys i la seva base de cotització era superior a 1.964,70 euros mensuals podran optar per una base de cotització compresa entre 893,10 euros mensuals i l'import d'aquella base incrementat en un 1%.
Base de Cotització 48 anys o més amb 5 anys cotitzats o més abans dels 50 anys.
 • Si l'última base de cotització acreditada és inferior o igual a 1.964,70 euros, cal que cotitzin per una base compresa entre els 893,10 i els 1.964,70 euros mensuals.
 • Si l'última base de cotització és superior a 1.964,70 euros, s'haurà de cotitzar per una base compresa entre 893,10 euros mensuals i l'import d'aquella base incrementat en un 1%.
Tipus amb I.T.

29,80%

29,30% amb cessament d'activitat o amb AT i MP

Tipus sense IT 26,50%
Tipus AT i MP (amb IT)

Tarifa primes disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre

Els treballadors autònoms dedicats a la venda ambulant o a domicili: independentment de l'edat del treballador i dels anys cotitzats de manera efectiva a la Seguretat Social, les bases mínimes de cotització d'aquests treballadors (CNAE: 4781, 4782, 4789, 4799) durant l'any 2017 seran:

1) Socis treballadors de cooperatives de treball associat: a) Mercats ambulants menys de vuit hores al dia: opció de base mínima d'autònoms (893,10 €/mes) o 491,10 €/mes. b) Mercats ambulants més de vuit hores al dia i treballadors que no perceben ingressos directament dels compradors: opció entre la base mínima del règim general (825,60 €/mes) o la base mínima d'autònoms (893,10 €/mes) o 491,10 €/mes per a activitat CNAE 4799.

2) Treballadors individuals: Opció entre la base mínima del règim general (825,60 €/mes) o la base mínima d'autònoms (893,10 €/mes), excepte: a) Si CNAE és 4799: entre la base mínima d'autònoms (893,10 €/mes) o 491,10 €/mes. b) Mercats ambulants menys de vuit hores al dia: entre la base mínima d'autònoms (893,10 €/mes) o 491,10 €/mes.

Els treballadors autònoms que en algun moment de l'any 2016 i de manera simultània hagin tingut contractat al seu servei un nombre de treballadors per compte d'altri igual o superior a deu, la base mínima de cotització serà de 1.152,90 euros/mes (grup de cotització 1 del Règim General)

Els treballadors autònoms sense cobertura d'AT i MP faran una cotització addicional del 0,10% sobre la cotització triada, per al finançament de les prestacions per risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural.

El tipus de cotització per a la protecció per cessament d'activitat serà del 2,20% a càrrec del treballador.

El tipus per Contingències Comunes (IT) per a treballadors amb 65 anys i 0 a 4 mesos d'edat i 36 anys i 3 mesos o més de cotització o 65 anys i 5 mesos d'edat i 35 anys i 6 mesos o més cotitzats: 3,30% o 2,80%.

 

A partir de l'1/7/2017

Base Mínima euros/mes 919,80 €/mes
Base Màxima euros/mes 3.751,20 €/mes

Base de Cotització menors de 47 anys o amb 47 anys.

 • Els treballadors que a 01/07/2017 siguin menors de 47 anys poden elegir entre els límits de las bases mínima i màxima.
 • Podran fer la mateixa elecció els treballadors que en aquesta data tinguin una edat de 47 anys i la seva base de cotització el mes de desembre del 2016 hagi estat igual o superior a 1.964,70 euros mensuals o es donin d'alta en aquest Règim Especial després d'aquesta data.
 • Els treballadors que l'1 de juliol de 2017 tinguin 47 anys, si la seva base de cotització és inferior a 1.964,70 euros mensuals, no podran triar una base de quantia superior a 2.023,50 euros mensuals, tret que exerceixin l'opció en aquest sentit abans del 30 de juny de 2017, la qual esdevindrà efectiva a partir de l'1 de juliol del mateix any.
 • En el cas del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la defunció d'aquest titular, s'hagi hagut de posar al capdavant del negoci i donar d'alta en aquest Règim Especial amb 47 anys d'edat, no hi haurà aquesta limitació.

Base de Cotització 48 anys o més.

 • Per als treballadors que a 01/07/2017, tinguin 48 anys d'edat o més, la base de cotització està compresa entre les quanties de 992,10 i 2.023,50 euros mensuals.
 • En el cas del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la defunció d'aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del negoci i donar-se d'alta en aquest règim especial amb 45 anys o més d'edat, pot optar per una base de cotització compresa entre els 919,80 i els 2.023,50 euros mensuals.

Base de Cotització 48 o 49 anys.

 • Els treballadors que l'3 de gener de 2011 tenien 48 o 49 anys i la seva base de cotització era superior a 1.964,70 euros mensuals podran optar per una base de cotització compresa entre 919,80 euros mensuals i l'import d'aquella base incrementat en un 1%.
Base de Cotització 48 anys o més amb 5 anys cotitzats o més abans dels 50 anys.
 • Si l'última base de cotització acreditada és inferior o igual a 1.964,70 euros, cal que cotitzin per una base compresa entre els 919,80 i els 2.023,50 euros mensuals.
 • Si l'última base de cotització és superior a 1.964,70 euros, s'haurà de cotitzar per una base compresa entre 919,80 euros mensuals i l'import d'aquella base incrementat en un 3%.
Tipus amb I.T.

29,80%

29,30% amb cessament d'activitat o amb AT i MP

Tipus sense IT 26,50%
Tipus AT i MP (amb IT)

Tarifa primes disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre

Els treballadors autònoms dedicats a la venda ambulant o a domicili: independentment de l'edat del treballador i dels anys cotitzats de manera efectiva a la Seguretat Social, les bases mínimes de cotització d'aquests treballadors (CNAE: 4781, 4782, 4789, 4799) durant l'any 2017 seran:

1) Socis treballadors de cooperatives de treball associat: a) Mercats ambulants menys de vuit hores al dia: opció de base mínima d'autònoms (919,80 €/mes) o 505,89 €/mes. b) Mercats ambulants més de vuit hores al dia i treballadors que no perceben ingressos directament dels compradors: opció entre la base mínima del règim general (825,60 €/mes) o la base mínima d'autònoms (919,80 €/mes) o 505,89 €/mes per a activitat CNAE 4799.

2) Treballadors individuals: Opció entre la base mínima del règim general (825,60 €/mes) o la base mínima d'autònoms (919,80 €/mes), excepte: a) Si CNAE és 4799: entre la base mínima d'autònoms (919,80 €/mes) o 505,89 €/mes. b) Mercats ambulants menys de vuit hores al dia: entre la base mínima d'autònoms (919,80 €/mes) o 505,89 €/mes.

Els treballadors autònoms que en algun moment de l'any 2016 i de manera simultània hagin tingut contractat al seu servei un nombre de treballadors per compte d'altri igual o superior a deu, la base mínima de cotització serà de 1.152,90 euros/mes (grup de cotització 1 del Règim General)

Els treballadors autònoms sense cobertura d'AT i MP faran una cotització addicional del 0,10% sobre la cotització triada, per al finançament de les prestacions per risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural.

El tipus de cotització per a la protecció per cessament d'activitat serà del 2,20% a càrrec del treballador.

El tipus per Contingències Comunes (IT) per a treballadors amb 65 anys i 0 a 4 mesos d'edat i 36 anys i 3 mesos o més de cotització o 65 anys i 5 mesos d'edat i 35 anys i 6 mesos o més cotitzats: 3,30% o 2,80%.A partir de l'1 de gener de 2017, les bases de cotització per contingències comunes seran les determinades en l'escala següent, en funció de la retribució mensual percebuda pels empleats de la llar, incrementada amb la part proporcional de les pagues extraordinàries a què tinguin dret, per cada relació laboral.

 
 
Tram

Retribució mensual

euros/mes

Base de cotització

euros/mes

1r Fins a 188,61 161,29
2n Des de 188,62 fins a 294,60 266,84
3r Des de 294,61 fins a 400,80 372,39
4t Des de 400,81 fins a 506,80 477,96
Des de 506,81 fins a 612,90 583,52
Des de 612,91 fins a 718,20 689,09
Des de 718,21 fins a 825,65 825,60
Des de 825,66 862,44


TIPUS DE COTITZACIÓ (%)
CONTINGÈNCIES OCUPADOR TREBALLADOR TOTAL
Comunes 22,10 4,40 26,50
 • Contingències professionals (AT i MP), tarifa de primes disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, en la redacció donada per la disposició final divuitena de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre (PGE 2016), (clau epígraf 97), i la quota resultant és a càrrec exclusiu de l'ocupador.
 • IT: 0,65%.
 • IMS: 0,45%.

 REDUCCIÓ 

 • Famílies nombroses, la reducció de quotes prevista en el paràgraf anterior s'amplia amb una bonificació fins a arribar al 45%.
 • Beneficiaris: els ocupadors que hagin contractat, en qualsevol modalitat contractual, i donat d'alta en aquest Sistema Especial un empleat de la llar a partir de l'1 de gener de 2012, sempre que l'empleat no hagi figurat en situació d'alta en el Règim Especial d'Empleats de la Llar a temps complet, per al mateix ocupador, durant el període comprès entre el 2 d'agost i el 31 de desembre de 2011.
 • Els beneficis en la cotització consistents tant en reduccions en la cotització a la seguretat social a càrrec de l'ocupador com en bonificacions de quotes a càrrec d'aquest ocupador no seran aplicables en els supòsits en què els empleats de la llar que prestin els seus serveis durant menys de 60 hores mensuals per ocupador assumeixin les obligacions en matèria d'enquadrament, cotització i recaptació en aquest sistema especial d'acord amb el que estableix la disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei General de la Seguretat Social.


PERÍODES D'ACTIVITAT.

1.- BASES DE COTITZACIÓ MENSUALS.

A partir de l'1 de gener de 2017, les bases mensuals de cotització per contingències comunes durant els períodes d'activitat per als treballadors que prestin serveis durant tot el mes són les següents:

BASES DE COTITZACIÓ PER CONTINGÈNCIES COMUNES

Grup de Cotització Categories Professionals Bases mínimes
euros/mes
Bases màximes
euros/mes
1 Enginyers i Llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs a l'article 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors 1.152,90 3.751,20
2 Enginyers Tècnics, Pèrits i Ajudants Titulats 956,10 3.751,20
3 Caps Administratius i de Taller 831,60 3.751,20
4 Ajudants no Titulats 825,60 3.751,20
5 Oficials Administratius 825,60 3.751,20
6 Subalterns 825,60 3.751,20
7 Auxiliars Administratius 825,60 3.751,20
8 Oficials de primera i segona 825,60 3.751,20
9 Oficials de tercera i Especialistes 825,60 3.751,20
10 Peons 825,60 3.751,20
11 Treballadors menors de divuit anys 825,60 3.751,20

Aquesta modalitat de cotització mensual és aplicable amb caràcter obligatori als treballadors per compte d'altri amb contracte indefinit, sense incloure entre aquests treballadors els que presten serveis amb caràcter fix discontinu, respecte dels quals té caràcter opcional.

No s'aplica en aquest Sistema Especial:

 • La cotització addicional per hores extraordinàries.
 • L'increment de la quota empresarial per contingències comunes en els contractes temporals de durada efectiva inferior a 7 dies.

2.- BASES DE COTITZACIÓ JORNADES REALS.

 

BASES DE COTITZACIÓ PER JORNADES REALS

Grup de Cotització Categories Professionals Bases mínimes
euros/dia
Bases màximes
euros/dia
1 Enginyers i Llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs a l'article 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors 50,13 163,10
2 Enginyers Tècnics, Pèrits i Ajudants Titulats 41,57 163,10
3 Caps Administratius i de Taller 36,16 163,10
4 Ajudants no Titulats 35,90 163,10
5 Oficials Administratius 35,90 163,10
6 Subalterns 35,90 163,10
7 Auxiliars Administratius 35,90 163,10
8 Oficials de primera i segona 35,90 163,10
9 Oficials de tercera i Especialistes 35,90 163,10
10 Peons 35,90 163,10
11 Treballadors menors de divuit anys 35,90 163,10

Quan es facin en el mes natural 23 jornades reals o més, la base de cotització aplicable serà la corresponent a les bases mensuals de cotització per contingències comunes.

   3.- TIPUS DE COTITZACIÓ.
   

  TIPUS COTITZACIÓ %

  CONTINGÈNCIES COMUNES Accidents de Treball i Malalties Professionals
  GRUP EMPRESA TREBALLADOR TOTAL

  Tarifa de Primes disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, PGE 2016, i les primes resultants són a càrrec exclusiu de l'empresa

  1 23,60 4,70 28,30
  2 a 11 18,20 4,70 22,90

  REDUCCIÓ APORTACIÓ EMPRESARIAL CONTINGÈNCIES COMUNES
  GRUP PUNTS PERCENTUALS TIPUS EFECTIU %
  • Regles per a treballadors dels grups 2 a 11

  (1) Base de cotització igual o inferior a 986,70 euros mensuals o 42,90 euros per jornada feta.

  (2) Base de cotització superior a 986,70 euros/mes o 42,90 euros/jornada i fins a 3.751,20 euros/mes o 163,10 euros per jornada feta, s'aplicarà el percentatge resultant d'aplicar les fórmules establertes en l'article 13.4b)2a de l'Ordre de Cotització per al 2017.

  1 8,10 15,50

  2 a 11

  6,97 11,23 (1) (2)

   

  Grup 1.- La quota empresarial resultant no podrà ser superior a 279,00 euros al mes o a 12,13 euros per jornada real treballada.

  Grup 2 a 11.- La quota empresarial resultant no podrà ser inferior a 76,09 euros al mes o a 3,31 euros per jornada real treballada.

   

  ATUR EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
  Treballadors per compte d'altri fixos 5,50 1,55 7,05
  Treballadors per compte d'altri de caràcter eventual 6,70 1,60 8,30
  Treballadors amb contractes de durada determinada o subscrits amb discapacitats amb un grau no inferior al 33% 5,50 1,55 7,05


  Durant l'any 2017, s'aplicarà als treballadors que es trobin en situació d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural, així com maternitat i paternitat, durant la situació d'activitat, independentment del grup en què s'emmarquin, una reducció en la quota a la cotització per atur de 2,75 punts percentuals de la base de cotització.

   

  EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
  FOGASA 0,10 0,10

  EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
  FORMACIÓ PROFESSIONAL 0,15 0,03 0,18


  INCAPACITAT TEMPORAL, RISC DURANT L'EMBARÀS I RISC DURANT LA LACTÀNCIA NATURAL, PATERNITAT I MATERNITAT DURANT LA SITUACIÓ D'ACTIVITAT, COTITZACIÓ SEGONS LA MODALITAT DE CONTRACTACIÓ
  CONTRACTE INDEFINIT Normes Règim General CONTRACTE TEMPORAL I FIXOS DISCONTINUS
  GRUP

  TIPUS %

  S'aplicaran les normes del Règim General en relació als dies contractats en què no hagin pogut prestar els seus serveis.

  En els dies en què no estigui prevista la prestació de serveis, els treballadors estan obligats a ingressar la cotització corresponent als períodes d'inactivitat, tret que estiguin percebent els subsidis per maternitat i paternitat.

  1 15,50
  2 a 11 2,75


  PERÍODES D'INACTIVITAT

  La base mensual aplicable als treballadors per compte d'altri inclosos en aquest Sistema Especial, durant aquests períodes és de 825,60 euros/mensuals.

  El tipus de cotització és de l'11,50% i la quota resultant és a càrrec exclusiu del treballador.  Copyright © Seguridad Social 2018. Tots els drets reservats. Avís legal