Ingrés Mínim Vital

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

L’Ingrés Mínim Vital és una prestació dirigida a prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que viuen soles o estan integrades en una unitat de convivència i manquen de recursos econòmics bàsics per cobrir les seves necessitats bàsiques.

Es configura com a dret subjectiu a una prestació econòmica, que forma part de l’acció protectora de la Seguretat Social, i garanteix un nivell mínim de renda als qui es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica.  Persegueix garantir una millora real d’oportunitats d’inclusió social i laboral de les persones beneficiàries.

Opera com una xarxa de protecció dirigida a permetre el trànsit des d’una situació d’exclusió a una participació en la societat. Per a això, contindrà en el seu disseny incentius a l’ocupació i a la inclusió, articulats a través de diferents fórmules de cooperació entre administracions.


Beneficiaris

1. Beneficiaris individuals:

 • Persones d’entre 23 i 65 anys que visquin soles o que, encara que comparteixin domicili amb una unitat de convivència, no s’hi integrin, sempre que:
  • No estiguin casades, tret que hagin iniciat els tràmits de separació o divorci.
  • No estiguin unides a una altra persona com a parella de fet.
  • No formin part d’una altra unitat de convivència.
  • Hagin viscut de manera independent durant almenys els tres anys anteriors a la sol·licitud, tret que hagin abandonat el domicili habitual per ser víctimes de violència de gènere, hagin iniciat tràmits de separació o divorci o altres circumstàncies que es determinin. S’entén que una persona ha viscut de manera independent si ha romàs d’alta en la Seguretat Social almenys dotze mesos, continuats o no, sempre que acrediti domicili diferent del dels seus progenitors, tutors o acollidors durant els tres anys.
 • Dones majors d’edat víctimes de violència de gènere o víctimes de tràfic d’éssers humans i explotació sexual.
 • No tenen dret a la prestació les persones usuàries d’una prestació de servei residencial, de caràcter social, sanitari o sociosanitari, amb caràcter permanent i finançada amb fons públics, excepte en el supòsit de dones víctimes de violència de gènere o víctimes de tràfic d’éssers humans i explotació sexual.

2. Titulars de la unitat de convivència:

Els titulars de l’IMV, és a dir, les persones que perceben la prestació en nom de la unitat de convivència i la representen, han de tenir plena capacitat d’obrar i una edat d’entre 23 i 65 anys.

També en poden ser titulars, sempre que tinguin plena capacitat d’obrar:

 • Les  persones majors d’edat o menors emancipats, quan tinguin fills o menors en règim de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar permanent.
 • Els majors de 65 anys si la unitat de convivència està només formada per persones majors de 65 anys i menors d’edat o persones incapacitades judicialment. 

  En tot cas, en un mateix domicili hi pot haver com a màxim dos titulars.  

3. Unitat de convivència:

 • La unitat de convivència està formada per totes les persones que visquin en un mateix domicili, unides per vincle matrimonial o com a parella de fet, i els seus familiars fins al segon grau per consanguinitat o afinitat, adopció, i altres persones amb qui convisquin en virtut de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar permanent.
 • També són unitats de convivència:

  • La formada per una persona víctima de violència de gènere que hagi abandonat el domicili familiar habitual acompanyada dels seus fills o menors en règim de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar permanent i els seus familiars fins al segon grau per consanguinitat o afinitat
  • La formada per una persona que hagi iniciat els tràmits de separació o divorci i els seus fills o menors en règim de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar permanent i els seus familiars fins al segon grau per consanguinitat o afinitat.  
  • La formada per dues o més persones grans d’entre 23 i 65 anys que habitin el mateix domicili sense mantenir entre elles una de les relacions assenyalades als punts anteriors, en els termes que es determinin i sempre que hagin viscut de manera independent almenys els tres anys anteriors a la sol·licitud, tret que hagin abandonat el domicili habitual per ser víctimes de violència de gènere, hagin iniciat tràmits de separació o divorci o altres circumstàncies que es determinin. Aquestes unitats de convivència o una persona beneficiària individual poden compartir habitatge amb una altra unitat de convivència constituïda per membres d’una família o relació anàloga.
 • La unitat de convivència ha d’estar constituïda de manera continuada durant almenys l’any anterior a la presentació de la sol·licitud.
 • No és necessari que la unitat de convivència estigui constituïda amb un any d’antelació a la presentació de la sol·licitud en els supòsits següents:
  • Dones que hagin abandonat el domicili habitual per ser víctimes de violència de gènere, acompanyades dels seus fills o menors en règim de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar permanent i els seus familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.
  • Persones que hagin iniciat els tràmits de separació i divorci, acompanyades dels seus fills o menors en règim de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar permanent i els seus familiars fins al segon grau per consanguinitat o afinitat.
  • Persones víctimes de tràfic d’éssers humans i explotació sexual.
  • En els supòsits en què en la unitat de convivència s’integrin nous membres per naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar permanent.
  • Altres supòsits que es determinin reglamentàriament.

 • Es considera que no trenca la convivència la separació transitòria per raó d'estudis, feina, tractament mèdic, rehabilitació o altres circumstàncies similars.
 • Una mateixa persona no pot formar part de més d’una unitat de convivència.

Obligacions de les persones beneficiàries

 1. Les persones titulars de l’ingrés mínim vital estaran subjectes durant el temps de percepció de la prestació a les obligacions següents:

   a) Proporcionar la documentació i informació necessària per a l’acreditació dels requisits i la conservació de la prestació, així com per garantir la recepció de notificacions i comunicacions.

   b) Comunicar qualsevol canvi o situació que pogués donar lloc a la modificació, suspensió o extinció de la prestació, en el termini de trenta dies naturals des que aquests es produeixin.

   c) Reintegrar l’import de les prestacions percebudes de manera indeguda.

   d) Comunicar a l’entitat gestora amb antelació les sortides a l’estranger tant del titular com dels membres de la unitat de convivència, fent constar la durada previsible de la mateixa.

  1. No tindrà consideració d’estada ni de trasllat de residència la sortida a l’estranger per temps no superior a quinze dies naturals per una sola vegada cada any.

  2. La sortida i estada a l’estranger de qualsevol dels membres d’una unitat de convivència per un període, continuat o no, de fins a noranta dies naturals com a màxim durant cada any natural, haurà de ser comunicada i justificada amb antelació.     

   e) Presentar anualment declaració corresponent a l’Impost sobre la renda de les persones físiques.

   f) Figurar inscrites com a demandants d’ocupació, les persones majors d’edat o menors emancipades que no estiguin treballant tret dels supòsits que es determinin reglamentàriament.

   g) En cas de compatibilitzar la prestació de l’ingrés mínim vital amb les rendes del treball o l’activitat econòmica, complir les condicions establertes per a l’accés i manteniment de la compatibilitat esmentada.

  3. h) Participar en les estratègies d’inclusió que promogui el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

  4. i) Qualsevol altra obligació que pugui establir-se reglamentàriament.

 2. Les persones integrants de la unitat de convivència estaran obligades a:

   a) Comunicar la mort del titular.

   b) Posar en coneixement de l’administració qualsevol fet que distorsioni la finalitat de la prestació atorgada.

   c) Presentar anualment declaració corresponent a l’Impost sobre la renda de les persones físiques.

   d) Complir les obligacions que l’apartat anterior imposa al titular i aquest, per qualsevol motiu, no duu a terme.

   e) Figurar inscrites com a demandants d’ocupació, les persones majors d’edat o menors emancipades que no estiguin treballant, tret dels supòsits que es determinin reglamentàriament.

   f) En cas de compatibilitzar la prestació de l’ingrés mínim vital amb les rendes del treball o l’activitat econòmica, complir les condicions establertes per a l’accés i manteniment de la compatibilitat esmentada.

  1. g) Participar en les estratègies d’inclusió que promogui el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

  2. h) Complir qualsevol altra obligació que pugui establir-se reglamentàriament.

Pagament

El pagament de la prestació és mensual i s’efectua per transferència bancària a un compte del titular de la prestació.

El dret a la prestació de l’ingrés mínim vital naixerà a partir del primer dia del mes següent al de la data de presentació de la sol·licitud.

L’ingrés mínim vital és intransferible. No es pot oferir en garantia d’obligacions, ni ser objecte de cessió total o parcial, ni de compensació o descompte, ni de retenció o embargament.

Durada

El dret a la prestació neix a partir del primer dia del mes següent al de la data de presentació de la sol·licitud.
Es mantindrà mentre subsisteixin els motius que van donar lloc a la seva concessió i es compleixin els requisits i obligacions previstos en la Llei.

 • Suspensió del dret

El dret a la prestació se suspendrà per les causes següents:

a) Pèrdua temporal d’algun dels requisits exigits per al seu reconeixement.

b) Incompliment temporal per part de la persona beneficiària, del titular o d’algun membre de la seva unitat de convivència de les obligacions assumides en accedir a la prestació.

c) De manera cautelar en cas d’indicis d’incompliment per part de la persona beneficiària, del titular o d’algun membre de la seva unitat de convivència dels requisits establerts o les obligacions assumides en accedir a la prestació, quan així ho resolgui l’entitat gestora.

En tot cas, se suspendrà de manera cautelar en el cas de trasllat a l’estranger per un període continuat o no superior a 90 dies naturals a l’any, sense haver-ho comunicat a l’entitat gestora amb antelació ni estar justificat degudament.

d) Incompliment de les condicions associades a la compatibilitat de l’ingrés mínim vital amb rendes de treball o activitat econòmica per compte propi.

e) Qualsevol altra causa que es determini reglamentàriament.

La suspensió del dret a l’ingrés mínim vital implicarà la suspensió del pagament de la prestació a partir del primer dia del mes següent al que es produeixin les causes de suspensió o al que l’entitat gestora competent tingui coneixement, sense perjudici de l’obligació de reintegrament, de les quantitats indegudament percebudes. La suspensió es mantindrà mentre persisteixin les circumstàncies que l’haguessin causat.

Si la suspensió es manté durant un any, el dret a la prestació quedarà extingit.

Si desapareixen les causes que van motivar la suspensió del dret, es procedirà d’ofici o a instància de part a reprendre el dret sempre que es mantinguin els requisits que van donar lloc al seu reconeixement, i es meritaria la prestació a partir del dia 1 del mes següent a la data en què haguessin decaigut les causes que van motivar-ne la suspensió.

Si les causes de suspensió es mantenen, es procedirà a la modificació o extinció del dret, segons escaigui.

 • Extinció del dret

El dret a la prestació d’ingrés mínim vital s’extingirà per les causes següents:

a) Mort de la persona titular. No obstant això, quan es tracti d’unitats de convivència, qualsevol altre membre que compleixi els requisits podrà presentar una nova sol·licitud. Si la sol·licitud es presenta  en el termini de tres mesos a comptar des de l’endemà a la data de la mort, els efectes econòmics del dret que pugui correspondre a la unitat de convivència en funció de les seves noves circumstàncies es produiran a partir del dia primer del mes següent a la data de la mort, sempre que se sol·liciti dins del termini assenyalat.    

b) Pèrdua definitiva d’algun dels requisits exigits per al manteniment de la prestació.

c) Resolució recaiguda en un procediment sancionador que així ho determini.      

d) Sortida del territori nacional sense comunicació ni justificació a l’entitat gestora durant un període, continuat o no, superior a 90 dies naturals a l’any.

e) Renúncia del dret.

f) Suspensió de la prestació per temps superior a un any.

g) Incompliment reiterat de les condicions associades a la compatibilitat de l’ingrés mínim vital amb les rendes del treball o l’activitat econòmica per compte propi.

h) Qualsevol altra causa que es determini reglamentàriament.

L’extinció del dret a la prestació produirà efectes des del primer dia del mes següent a la data en què es presentin les causes extintives.

Preguntes Freqüents

A Preguntes Freqüents hi ha publicades un seguit de qüestions sobre l’Ingrés mínim vital que podran aclarir els dubtes més comuns sobre aquesta nova prestació. S’aniran actualitzant per incloure els que es vagin produint.

Complementary Content
${loading}