Recàrrecs de Mora

Quins són els recàrrecs per ingressos fora de termini?

La falta de presentació dels documents de cotització, així com del pagament del deute fora de termini reglamentari d'ingrés, determinarà l'aplicació del recàrrec i la meritació dels interessos de demora en els termes fixats en la Llei General de la Seguretat Social. Este recàrrec i els interessos de demora quan siguen exigibles, s'ingressaran conjuntament amb els deutes sobre els quals recaiguen.

Quan l'ingrés fora del termini reglamentari siga imputable a un error de l'Administració, sense que actue en qualitat d'empresari, no s'aplicarà cap recàrrec ni meritarà interessos.

Segons el que establixen els articles 27 i 28 de la Llei General de Seguretat Social, i els articles 10 i 11 del Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 1415/2004, d'11 de juny, els recàrrecs i els interessos de demora a aplicar per falta d'ingrés en termini reglamentari dels diferents recursos són els següents:

Recàrrecs sobre quotes

Quan els subjectes responsables del pagament han presentat els documents de cotització dins del termini reglamentari:

  • Recàrrec del 20% del deute, si s'abonen les quotes degudes després del venciment d'este termini.

Quan els subjectes responsables del pagament no hagen presentat els documents de cotització dins del termini reglamentari:

  • Recàrrec del 20% del deute, si s'abonen les quotes degudes abans de l'acabament del termini d'ingrés establit en la reclamació de deute o acta de liquidació.
  • Recàrrec del 35% del deute, si s'abonen les quotes degudes a partir de l'acabament del termini d'ingrés citat.

Recàrrecs sobre recursos diferents de quotes

Els deutes que tinguen caràcter d'ingressos de Dret públic i l'objecte dels quals estiga constituït per recursos diferents de quotes, quan no s'abonen dins del termini reglamentari que tinguen establit, s'incrementaran amb el recàrrec següent:

  • Recàrrec del 20% del deute, si s'abonen les quotes degudes a partir de l'últim dia del mes següent a la recepció de la reclamació de deute.

Es pot sol·licitar una condonació de Recàrrec de Mora a la Seguretat Social?

La possibilitat que l'Administració de la Seguretat social aplique la condonació de recàrrecs ha sigut eliminada pel Reial Decret 1415/2004, d'11 de juny, que en esta matèria no va reproduir l'apartat 3r de l'|art. 59 de l'anterior Reglament de Recaptació aprovat pel Reial Decret 1637/1995.

Complementary Content
${loading}