Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga una mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal.

Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Para más información consulte nuestra política de cookies.


Cerrar

 Per a fets causants produïts a partir de l'01/04/2019

Naixement i atenció de menor

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

En data 07/03/2019 s’ha publicat el Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació, l’entrada en vigor del qual, per a les prestacions per naixement i atenció de menor, així com els permisos per naixement, adopció i progenitor diferent de la mare biològica,  és l’1 d’abril de 2019 (fets causants des de l’01/04/2019). Este Reial Decret llei recull modificacions a l’Estatut dels Treballadors (ET) i a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), així com a la Llei General de la Seguretat Social per a l’equiparació dels drets de les persones treballadores, que afecten les actuals prestacions per maternitat i paternitat.

Per tant, a partir de l’01/04/2019, les prestacions per maternitat  i paternitat s’unifiquen  en una única prestació denominada NAIXEMENT I ATENCIÓ DE MENOR

Esta prestació està inclosa dins de l'acció protectora de tots els règims del Sistema.


Situacions protegides

Es consideren situacions protegides, durant els períodes de descans i permisos que es gaudisquen per eixes situacions:

 • El naixement de fill o filla.
 • L’adopció, la guarda amb finalitats d’adopció i l’acolliment familiar sempre que, en este últim cas, la duració no siga inferior a un any i es tracte de:
  • Menors de 6 anys.      
  • D’acord amb l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), els supòsits d’adopció i guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, tant temporal com permanent, seran els que així establisquen el Codi Civil o les lleis civils de les comunitats autònomes que els regulen, i l’acolliment temporal ha de tenir una duració no inferior a un any.


Persones beneficiàries

 • En seran beneficiàries les persones treballadores per compte d’altri o propi, siga quin siga el seu sexe, sempre que es troben en situació d’alta o assimilada a l’alta, gaudisquen dels períodes de descans/permís per naixement i cura de menor i  acrediten els períodes mínims de cotització exigibles en cada cas.
 • No obstant això, també seran beneficiàries del subsidi per naixement les treballador per compte d'altri o propi que, en cas de part, reunisquen tots els requisits establerts per a accedir a la prestació per naixement i cura de menor, llevat del període mínim de cotització.

Requisits

 1. Estar afiliats o afiliades i en alta o en situació assimilada a l'alta.
 2. Tindre cobert un període mínim de cotització que varia en funció de l’edat:
 • Si les persones treballadores tenen menys de 21 anys d'edat en la data del part o en la data de la decisió administrativa o judicial d'acolliment o de la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció:

  • No s'exigirà període mínim de cotització.
 • Si les persones treballadores tenen fets  els 21 anys d'edat i són menors de 26 en la data del part o en la data de la decisió administrativa o judicial d'acolliment o de la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció:

  • 90 dies dins dels 7 anys immediatament anteriors al moment de l'inici del descans o, alternativament,
  • 180 dies cotitzats al llarg de la seua vida laboral amb anterioritat a esta data.
 • Si les persones treballadores tenen fets els 26 anys d'edat en la data del part o en la data de la decisió administrativa o judicial d'acolliment o de la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció:

  • 180 dies dins dels 7 anys immediatament anteriors al moment de l'inici del descans o, alternativament,
  • 360 dies cotitzats al llarg de la seua vida laboral amb anterioritat a esta data.
 1. Estar al corrent en el pagament de les quotes de les quals siguen responsables directes les persones treballadores, encara que la prestació siga reconeguda, com a conseqüència del còmput recíproc de cotitzacions, en un règim de treballadors per compte d'altri.

A este efecte, serà aplicable el mecanisme d'invitació al pagament previst en l'art.  28.2 del Decret 2530/1970, de 20 d'agost, independentment del règim de la Seguretat Social en què l'interessat estiga incorporat en el moment d'accedir a la prestació o en què s'obtinga esta.


Durada

Naixement

En cas de part

Es tindrà dret al subsidi a partir del mateix dia en què done començament el període de descans corresponent:

 • Des del mateix dia de la data del part o la de l’inici del descans, si esta és anterior.
 • La mare biològica podrà anticipar el descans amb una anterioritat de 4 setmanes a la data prevista per al part, data que vindrà fixada en l’informe de maternitat del Servei Públic de Salut. Aquesta decisió correspon a la mare.

En el supòsit que la mare biològica estiguera en situació d’incapacitat laboral, l’inici del descans i el consegüent subsidi té lloc, en tot cas, en la data del part.


En cas d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment

 • O bé a partir de la data de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció, o bé a partir de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o d’acolliment.
 • En els supòsits d’adopció internacional, quan siga necessari el desplaçament previ dels pares al país d'origen de l'adoptat, podrà iniciar-se el subsidi fins a 4 setmanes abans de la resolució per la qual es constitueix l'adopció.

Prestació econòmica / Import

La prestació econòmica per naixement i cura de menor consistirà en un subsidi equivalent al 100% d’una base reguladora que és equivalent a la d’incapacitat temporal, derivada de contingències comunes.


Denegació, anul·lació i suspensió

El dret al subsidi pot ser denegat, anul·lat o suspés quan la persona beneficiària:

 • Actue fraudulentament per a obtindre o conservar la prestació.
 • Treballe pel seu compte o per compte d'altri durant els períodes de descans corresponents, excepte si es tracta de la percepció del subsidi en règim de jornada a temps parcial o en els supòsits de pluriocupació i pluriactivitat.

Els períodes de percepció del subsidi es correspondran amb els períodes de descans que, en eixos casos, seran els no ocupats per la jornada a temps parcial o pels treballs o activitats que no donen lloc al subsidi.

 • En els casos d’adopció internacional, quan no aporte la documentació oportuna per a considerar constituïda l’adopció, si han transcorregut 4 setmanes des que va anticipar l’inici del descans. 

Gestió

 • L’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), amb caràcter general.
 • L’Institut Social de la Marina (ISM), quan es tracte de treballadors inclosos en el camp d’aplicació del Règim Especial del Mar.


Complementary Content
${loading}