Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Règims especials

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Integració del Règim Especial Agrari en el Règim General:

Els treballadors per compte d'altri agraris inclosos en el REA , així com els empresaris als quals presten els seus servicis, queden integrats, amb efecte a partir de l'1-1-12, en el Règim General de la Seguretat Social, mitjançant l'establiment d'un Sistema especial per a eixos treballadors,  i tenen dret a les prestacions de la Seguretat Social amb els mateixos termes i condicions que en el Règim General

Integració del Règim Especial d' Empleats de Llar en el Règim General:

Amb efecte a partir de l'1-1-2012, el Règim Especial dels Empleats de la Llar queda integrat en el Règim General de la Seguretat Social, mitjançant l'establiment d'un sistema especial per a eixos treballadors, els quals tindran dret a les prestacions de la Seguretat Social amb els mateixos termes i condicions que en el Règim General (art. 251 del Text Refós de la LGSS). 

Requisits generals exigits

Els requisits generals per tindre dret a la prestació, en els Règims Especials, són els següents:

 • Estar donat d'alta  o en una situació assimilada a l'alta en el Règim corresponent.

 • Estar al corrent en el pagament de les quotes, de les quals siguen responsables directes els treballadors, encara que la prestació siga reconeguda, com a conseqüència del còmput recíproc de cotitzacions, en un règim de treballadors per compte d'altri.
  • A este efecte, serà aplicable el mecanisme d'invitació al pagament previst en l'|art.  28.2 del Reial Decret 2530/1970, de 20 d'agost, independentment del règim de la Seguretat Social en què l'interessat estiga incorporat en el moment d'accedir a la prestació o en el qual s'obtinga esta prestació.
  • Quan s'haja considerat l'interessat al corrent en el pagament de les cotitzacions a l'efecte del reconeixement d'una prestació, en virtut d'un ajornament en el pagament de les quotes degudes, però que posteriorment incomplisca els terminis o les condicions d'este ajornament, perdrà la consideració d'estar al corrent en el pagament i, com a conseqüència, se suspendrà immediatament la prestació reconeguda que estava percebent, la qual només podrà ser rehabilitada una vegada saldat totalment el deute amb la Seguretat Social. Per a esta finalitat, l'Entitat Gestora de la prestació podrà traure de cada mensualitat meritada per l'interessat la quota deguda corresponent.

Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o autònoms

Tindran dret a la prestació amb la mateixa durada i en els mateixos termes i condicions que les definides per als treballadors del Règim General, amb les particularitats que s'indiquen més endavant.

Maternitat en règim de jornada a temps parcial:

Podran gaudir del descans per maternitat a temps parcial, però la percepció del subsidi i la reducció de l'activitat només podrà efectuar-se en el percentatge del 50%.

Per al reconeixement d'esta modalitat de percepció del subsidi i corresponent gaudi del permís, els interessats hauran de comunicar a l'entitat gestora, en sol·licitar la prestació, quin progenitor, adoptant o acollidor gaudirà del permís i si l'efectuarà de manera simultània o successiva.

El gaudi del permís s'interromprà i només es podrà modificar a iniciativa del treballador i degut a causes relacionades amb la seua salut o la del menor.

Declaració de situació de l'activitat:

Els treballadors pertanyents al RETA, amb excepció dels inclosos en el Sistema especial de treballadors per compte propi agraris (SETA) i dels treballadors econòmicament dependents (TRADE), presentaran, si l'entitat gestora ho estima adient, una declaració de situació d'activitat en el model oficial, sobre la persona que gestione directament l'establiment mercantil, industrial o d'altra naturalesa del que siga titular o, si escau, la cessació temporal o definitiva en l'activitat exercida.

Termini de presentació:

 • Dins dels 15 dies següents a la data del part, o de la data de la resolució administrativa o judicial mitjançant la qual es constituïx l'acolliment o l'adopció.
 • Si l'inici del descans per maternitat s'ha iniciat abans del part, el termini es comptarà a partir de la data de l'inici del descans.

La falta de presentació de la declaració en el termini màxim indicat produïx els efectes següents:

 •  La suspensió en l'inici del pagament de la prestació, i es poden iniciar d'ofici les actuacions pertinents per a verificar la situació en què queda l'establiment del qual és titular el beneficiari de la prestació.
 • Si com a conseqüència de les actuacions administratives es deduïra el caràcter indegut de la prestació que, si escau, s'haguera començat a percebre, es duran a terme les actuacions necessàries per al seu reintegrament.
 • El que establixen els dos paràgrafs anteriors s'entén sense perjuí que es pogueren iniciar els corresponents expedients sancionadors en aquells casos en què, atenent les circumstàncies concurrents, oportunament valorades per l'entitat gestora, així ho determine.

Treballadores víctimes de violència de gènere: 

 • Quan cessen l'activitat per a fer efectiva la seua protecció, se'ls suspendrà l'obligació de cotització durant un període de 6 mesos, que seran considerats com de cotització efectiva a l'efecte de les prestacions i es considerarà la seua situació com assimilada a la de l'alta.
 • Base reguladora: Base reguladora: es prendrà la base de cotització equivalent a la mitjana de les bases cotitzades en els 6 mesos previs a la suspensió de l'obligació de cotitzar.

Cessació en l'activitat i maternitat:

 • Quan el fet causant de la protecció per cessació d'activitat es produïx estant el treballador en situació de maternitat, continuarà percebent esta prestació fins que s'estingisca; llavors, podrà sol·licitar, en el termini dels 15 dies útils següents, la protecció per cessació d'activitat  i sempre que reunisca els requeriments exigits, el dret naixerà al dia següent al de l'extinció de la prestació per maternitat.
 • Si durant la percepció de la prestació econòmica per cessació d'activitat el beneficiari es troba en situació de maternitat, s'interromp la prestació i la cotització a la Seguretat Social i passa a percebre la prestació per maternitat gestionada pel seu òrgan gestor (INSS o ISM); extingida la prestació per maternitat, l'òrgan gestor d'esta prestació ho comunicarà a l'òrgan gestor de la protecció per cessació d'activitat que reprendrà, d'ofici, esta protecció per la durada, la quantia i la cotització pendent en el moment de la suspensió.
 • El que preveuen els paràgrafs anteriors serà aplicable als treballadors inclosos en el Sistema especial per a treballadors per compte propi agraris que complisquen els requisits previstos en la disposició addicional 5a del RD 1541/2011, de 31 d'octubre (l'obligació de cotitzar començarà l'1-1-2012).

Perceptors d'IT de baixa en un règim per compte propi:

 • Treballador que pertany al RETA i que tinga coberta la protecció per cessació d'activitat: amb independència que reunisquen o no la resta de requisits per a accedir a la prestació. Com que la baixa del RETA durant la situació d'IT és motivada per una causa aliena a la voluntat del treballador autònom, és procedent estendre al període d'IT posterior a la cessació en l'activitat per alguna de les causes previstes en els articles 331, 333 i 334 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social (que ha de quedar degudament acreditada) la consideració de situació assimilada a la d'alta per a accedir a les prestacions de maternitat i paternitat.
 • Treballador que pertany al RETA i que NO tinga coberta la protecció per cessació d'activitat: es considera que no és una situació assimilada a la d'alta per a accedir a les prestacions de maternitat i paternitat. 

Més informació relativa a este Règim:

Règim Especial de la Mineria del Carbó

La prestació es reconeix en els mateixos termes i condicions que en el Règim General de la Seguretat Social, amb la peculiaritat següent:

 • La base reguladora del subsidi és la base normalitzada  que corresponga en cada moment al treballador, segons la categoria professional que tinguera en iniciar-se la situació.
Més informació relativa a aquest Règim:
Complementary Content
${loading}