Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Pensions per incapacitat permanent

Aquestes pensions extraordinàries tenen per objecte atorgar una protecció especial a les persones que resultin incapacitades presumiblement de forma definitiva com a conseqüència o en ocasió d'activitats delictives comeses per bandes armades o elements terroristes.

Beneficiaris / requisits

Aquells qui, en condició d'afiliats al sistema de la Seguretat Social, es trobin o no en situació d'alta en algun dels seus Règims, siguin víctimes d'un acte de terrorisme del qual no siguin responsables.

Quanties / Límits / IRPF

El 200% de la quantia resultant d'aplicar el percentatge que correspongui a la base reguladora. Aquesta quantia es determina d'acord amb les normes que regulen el mètode de càlcul de les pensions per incapacitat permanent derivades d'accident laboral, amb certes peculiaritats.

Base reguladora: 
 • Si es tracta de persones en alta o en situació assimilada a la de l'alta en la data de l'atemptat, es determina dividint per 14 el resultat de multiplicar per 12 l'última base mensual de cotització.
 • Si la persona no es trobava en situació d'alta o assimilada en el moment de produir-se l'atemptat, es prendrà com a base mensual de cotització la  base mínima del Règim general (quantia del salari mínim interprofessional vigent en cada moment, incrementada en una sisena part).
 • Si la persona tingués la condició de pensionista de la Seguretat Social, es prendrà com a base reguladora la corresponent a la pensió que tingués, i s'actualitzarà d'acord amb l'evolució experimentada per l'IPC des del mes de determinació de la base reguladora fins al segon mes anterior al mes en què es va produir la comissió de l'atemptat.
Percentatge: 

Segons  el tipus de pensió de què es tracti, en funció del grau d'incapacitat reconegut, aquest percentatge és:

 • Si es tracta d'incapacitat permanent total, el 55%.
 • Si es tracta d'incapacitat permanent total qualificada, el 75% (a partir dels 55 anys i no-realització de feina).
 • Si es tracta d'incapacitat permanent absoluta, el 100%.
 • Si es tracta de gran invalidesa, la pensió reconeguda en els apartats anteriors s'incrementa amb un complement destinat al beneficiari perquè pugui remunerar a la persona que l'atén.
Import mínim mensual:
Tenen establert un import mínim mensual equivalent al triple de l'IPREM  vigent en cada moment. 
Import màxim:

La quantia de la pensió pot superar l'import màxim establert per a la resta de les pensions públiques.

Retencions per IRPF: 

Són exemptes de l'Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

Incompatibilitats

 • Les pensions extraordinàries són incompatibles amb les ordinàries que poguessin correspondre al beneficiari pel mateix fet causant. Igualment, seran incompatibles amb qualssevol altres pensions extraordinàries que, per la mateixa causa, pugui reconèixer qualsevol règim públic de protecció social bàsica.

 • Si el beneficiari ja tingués la condició de pensionista, aquesta pensió extraordinària serà incompatible amb la pensió ordinària que va servir de càlcul per determinar la base reguladora de la pensió extraordinària.

  No obstant això, les pensions extraordinàries seran compatibles amb les pensions ordinàries del mateix tipus que la persona interessada, en motiu de la seva pluriactivitat, pogués causar en un altre règim diferent del sistema de Seguretat Social.

 • En tots els casos esmentats d'incompatibilitat, qui tingués dret a dues o més pensions podrà optar entre causar dret a les pensions extraordinàries per actes de terrorisme o a les que corresponguin en el sistema de la Seguretat Social.

Revaloració

 • Es revaloren en els mateixos termes i condicions que les pensions contributives no concurrents i no estan subjectes als límits de reconeixement inicial i de revaloració previstos a la Llei.

 • No són computables, quan concorren amb pensions ordinàries del Sistema, a l'efecte d'aplicar, respecte d'd'aquestes pensions, les normes limitatives existents en matèria de revaloració i límit màxim de pensions.

Gestió / Abonament

Gestió: 

La gestió i el reconeixement del dret correspon a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), llevat que es tracti de beneficiaris compresos en el camp d'aplicació del Règim Especial dels Treballadors de la Mar, cas en què l'Entitat gestora competent és l'Institut Social de la Marina (ISM).

Abonament: 

Es duu a terme en 14 pagaments, un per cadascun dels mesos de l'any i dos pagaments extraordinaris que es reporten els mesos de juny i novembre.

Sol·licituds i documents

 • Juntament amb la documentació exigida amb caràcter general, s'aportarà la documentació que acrediti l'existència de l'acte terrorista.

Aquesta documentació pot presentar-se a qualsevol dels Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social.

Complementary Content
${loading}