Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Maternitat no contributiva

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Beneficiàries / requisits

Seran beneficiàries les treballadores per compte d'altri o per compte propi que, en cas de part, reunisquen tots els requisits establits per a accedir a la prestació per maternitat, llevat el període de cotització exigit.

En el cas de treballadores que siguen responsables de l'ingrés de les cotitzacions, serà requisit imprescindible per al reconeixement i abonament de la prestació que es troben al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.

A tals efectes, serà d'aplicació el mecanisme d'invitació al pagament previst en el Iart. 28.2 del Decret 2530/1970, de 20d'agost, qualsevol que siga el règim de Seguretat Social a què l'interessada estiga incorporada en el moment d'accedir a la prestació o en què s'hi cause.

Prestació econòmica / Quantia

La prestació econòmica consta d'un subsidi, la garantia salarial del qual serà igual al 100% de l'IPREM   diari vigent en cada moment, amb les següent excepcions:

 • Si la base reguladora diària, equivalent a la que està establida per a la prestació per IIT derivada de contingències comunes,fora de quantia inferior, es prendrà aquesta.
 • Quan es tracte de treballadores a temps parcial, si la base reguladora diària, resultant de dividir la suma de les bases de cotització acreditades durant l'any anterior al fet causant entre 365, fora de quantia inferior, es prendrà aquesta.
 • El subsidi es podrà reconéixer, mitjançant resolució provisional de l'INSS , amb la última base de cotització que consistix en les bases de dades corporatives del sistema, en tant no estiga incorporada a eixes bases la base de cotització derivada de contingències comunes del mes anterior a l'inici del descans o del permís, en eixe moment, s'emetrà la resolució definitiva amb el recàlcul del subsidi que corresponga.

La base reguladora s'actualitzarà en els següent casos:

 • Quan es produïsca un increment de la base de cotització, com a conseqüència d'una elevació dels salaris en virtut de disposició legal, conveni col·lectiu o sentència judicial, que retrotraga els seus efectes a una data anterior a la de l'inici del descans per maternitat. En tal cas, si la base reguladora resultés de quantia superior a l'IPREM vigent en eixe moment, es prendrà aquest per a determinar la quantia del subsidi.
 • En els casos en què el càlcul del subsidi s'haja pres l'última base de cotització que hi conste en les bases de dades corporatives del sistema i, posteriorment, es comprove que aquesta no en coincidix amb la base de cotització per contingències comunes corresponent del mes anterior al de l'inici del permís o descans.

Naixement del dret

Es tindrà dret al subsidi a partir del dia del part.

Durada

 • La durada de la prestació per a la treballadora serà de 42 dies naturals a comptar des del part.

 • S'incrementarà en 14 dies naturals, en els casos següents:

  • Naixement de fill en una família nombrosa o en què, amb tal motiu, adquirisca eixa condició.
  • Naixement de fill en una família monoparental.
  • Part múltiple.
  • Quan la mare o el fill estiguen afectats de discapacitat en un grau igual o superior al 65%.

   L'increment de la durada és únic, sense que procedisca la seua acumulació quan concorren dues o més circumstàncies de les assenyalades.

   A efectes de la consideració de la família nombrosa, s'estarà a allò disposat en la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció de les famílies nombroses.

   S'entén per família monoparental la constituïda per un sol progenitor amb què conviu el fill nascut i  que constituïsca el sostenidor únic de la família.

   S'entén que hi ha un part múltiple quan el nombre de nascuts siga igual o superior a dos.

 • En els casos de defunció del fill i de part que tinguen lloc després de més de 180 dies de vida fetal, no es veurà reduïda la prestació, encara que no reunisca les condicions establides en l'article 30 del Codi Civil per a adquirir la personalitat.

 • En els casos de part prematur i en els d'hospitalització dels nounats, no s'ampliarà la durada del subsidi ni procedirà la interrupció del seu abonament.

Maternitat, incapacitat temporal i extinció del contracte

El disposat per al subsidi de maternitat contributiva en relació amb la maternitat, incapacitat temporal i extinció del contracte, serà aplicable al subsidi de maternitat no contributiva, sempre que les situacions contemplades resulten anàlogues per als dos tipus de subsidis.

Extinció

El dret al subsidi s'extingirà:

 • Pel transcurs del termini de duració establit.
 • Per la defunció de la beneficiària.
 • Per reconéixer a la beneficiària una pensió d'incapacitat permanent.

 

Denegació, anul·lació i suspensió del dret

El dret al subsidi es podrà denegar, anul·lar o suspendre:

 • Quan la beneficiària ha actuat fraudulentament per a obtindre o conservar el subsidi.
 • Quan la beneficiària treballa per compte propi o d'altri durant la percepció del subsidi.

Gestió i pagament

 • El subsidi serà gestionat directament per l'INSS o per l'ISM, si es tracta de treballadores incloses en el Règim Especial dels Treballadors del Mar.

 • El pagament el realitzarà l'entitat gestora directament, sense que hi càpia fórmula alguna de col·laboració en la gestió per part de les empreses i per períodes vençuts.

 • En el moment de fer efectiu el subsidi, es deduirà de l'import del mateix:
  • La quota corresponent a la treballadora, ja que es manté l'obligació de cotitzar, la garantia de la qual es determinarà sobre la base de cotització del mes anterior al del part; si eixa base resultara inferior a la base mínima de cotització del grup de categoria professional de la treballadora, s'aplicarà aquesta última.
  • La retenció IRPF.

Reconeixement del dret

Sol·licitud de la prestació:

 • El procediment per al reconeixement del dret s'inicia a instància de la treballadora, mitjançant sol·licitud dirigida a la direcció provincialde l'entitat gestora corresponent, segons el règim d'enquadrament.

  La sol·licitud es formularà en els models normalitzats i hauran de contindre les dades i circumstàncies que estableix l'|art.70 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que estarà acompanyada dels documents necessaris.

 • L'entitat gestora podrà iniciar d'ofici el procediment per al reconeixement de la prestació, quan dispose de les dades suficients per a fer-ho, i haurà de comunicar a l'interessat eixa circumstància en el termini de 15 dies comptats des del dia següent al del fet causant.

Resolució i notificació:

 • El director provincial de l'entitat gestora, on s'haja presentat la sol·licitud, dictarà resolució expressa i la notificarà a l'interessada en el termini de 30 dies, comptats des de la recepció de la sol·licitut.

 • No obstant això, el subsidi es podrà reconéixer, mitjançant resolució provisional de l'INSS , amb la última base de cotització que conste en les bases de dades corporatives del sistema, sempre que no estiga incorporada a eixes bases, la base de cotització derivada de contingències comunes del mes anterior a l'inici del descans o del permís, en eixe moment, s'emetrà la resolució definitiva amb el recàlcul del subsidi que corresponga.

Excepcionalment, caldrà presentar un certificat de l'empresa en què conste la corresponent base de cotització, que serà la que es considere a efectes del càlcul de la prestació, en els casos següents:

  • Quan s'ha iniciat l'activitat en l'empresa en el mateix mes o en l'anterior al del fet causant.
  • Quan la treballadora està contractada a temps parcial i no és possible determinar la base reguladora.
  • En els casos en què la TGSS ha autoritzat les empreses per diferir l'ingrés de les quotes amb posterioritat.

Prescripció:

El dret al reconeixement de la prestació prescriu als 5 anys, comptats des de l'endemà del dia en què es produeix el fet causant.

Complementary Content
${loading}