Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Maternitat no contributiva

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Beneficiàries / requisits

En són beneficiàries les treballadores per compte d'altri o per llur compte que, en cas de part, compleixin tots els requisits establerts per accedir a la prestació per maternitat, llevat del període de cotització exigit.

En el cas de treballadores que siguin responsables de l'ingrés de les cotitzacions, és requisit imprescindible per al reconeixement i abonament de la prestació que estiguin al corrent en el pagament de les quotes de la Seguretat Social.

A aquest efecte, és d'aplicació el mecanisme d'invitació al pagament previst a l'|art. 28.2 del Decret 2530/1970, de 20 d'agost, sigui quin sigui el règim de Seguretat Social en què la interessada estigui incorporada en el moment d'accedir a la prestació o en el moment que es causi l'esmentada prestació.

Prestació econòmica / quantia

La prestació econòmica consisteix en un subsidi, la quantia diària del qual és igual al 100% de l'IPREM   diari vigent en cada moment, amb les excepcions següents:

 • Si la base reguladora diària, equivalent a la que s'estableix per a la prestació per |IT derivada de contingències comunes, és de quantia inferior, es té en compte aquesta.
 • Quan es tracti de treballadores a temps parcial, si la base reguladora diària, que resulta de dividir entre 365 la suma de les bases de cotització acreditades durant l'any anterior al fet causant,  és de quantia inferior, es té en compte aquesta.
 • El subsidi es pot reconèixer, mitjançant resolució provisional de l'INSS , amb l'última base de cotització que consti a les bases de dades corporatives del sistema, mentre no hi estigui incorporada la base de cotització derivada de contingències comunes del mes anterior a l'inici del descans o del permís, moment en el qual s'emet la resolució definitiva amb el recàlcul del subsidi que correspon.

La base reguladora s'actualitza en els casos següents:

 • Quan hi hagi un augment de la base de cotització, com a conseqüència d'un increment dels salaris en virtut d'una disposició legal, conveni col·lectiu o sentència judicial, que retrotregui els seus efectes a una data anterior a la de l'inici del descans per maternitat. En aquest cas, si la base reguladora resulta ser de quantia superior a l'IPREM vigent en aquell moment, es considera aquest per determinar la quantia del subsidi.
 • En els casos en què per al càlcul del subsidi es tingui en compte l'última base de cotització que consta a les bases de dades del sistema i, posteriorment, es comprova que aquesta no coincideixi amb la base de cotització per contingències comunes del mes anterior al de l'inici del permís o descans.

Naixement del dret

Es té dret al subsidi a partir del dia del part.

Durada

 • La durada de la prestació per a la treballadora és de 42 dies naturals a comptar des del part.

 • S'incrementa en 14 dies naturals, en els casos següents:

  • Naixement de fill en una família nombrosa o en la que, per aquest motiu, adquireix aquesta condició.
  • Naixement de fill en una família monoparental.
  • Part múltiple.
  • Quan la mare o el fill tinguin una discapacitat en un grau igual o superior al 65%.

   L'increment de la durada és únic, sense que correspongui la seva acumulació quan concorrin dues o més circumstàncies de les assenyalades.

   Pel que fa a la consideració de família nombrosa, se segueix allò que disposa la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.

   S'entén per família monoparental la constituïda per un sol progenitor amb el que  conviu el fill nascut i  que constitueix el sustentador únic de la família.

   S'entén que existeix part múltiple quan el nombre de fills nascuts és igual o superior a dos.

 • En els casos de mort del fill i d'infantaments que tinguin lloc després de més de 180 dies de vida fetal, la prestació no es redueix encara que no compleixi les condicions que estableix l'article 30 del Codi civil per adquirir la personalitat.

 • En els casos de part prematur i en els d'hospitalització dels nounats, no s'amplia la durada del subsidi ni correspon la seva interrupció.

Maternitat, incapacitat temporal i extinció del contracte

Allò que es disposa per al subsidi de maternitat contributiva pel que fa a la maternitat, incapacitat temporal i extinció del contracte, és aplicable al subsidi de maternitat no contributiva, sempre que les situacions que s'hi contemplen siguin anàlogues per a ambdós tipus de subsidis.

Extinció

El dret al subsidi s'extingeix:

 • Per transcurs del termini de durada establert.
 • Per defunció de la beneficiària.
 • Per reconeixement a la beneficiària d'una pensió d'incapacitat permanent.

 

Denegació, anul·lació i suspensió del dret

El dret al subsidi es pot denegar, anul·lar o suspendre:

 • Quan la beneficiària actuï fraudulentament per obtenir o conservar el subsidi.
 • Quan la beneficiària treballi pel seu compte o d'altri durant la percepció del subsidi.

Gestió i pagament

 • El subsidi es gestiona directament per l'INSS o per l' ISM, si es tracta de treballadores incloses en el règim especial dels treballadors del mar.

 • L'entitat gestora efectua directament el pagament, sense que hi pugui haver cap mena de col·laboració en la gestió per part de les empreses, i per períodes vençuts.

 • En el moment de fer efectiu el subsidi, es descompta del seu import:
  • La quantia de la quota corresponent a la treballadora, ja que es manté l'obligació de cotitzar, es determina sobre la base de cotització del mes anterior al del part; si aquesta base resulta ser inferior a la base mínima de cotització del grup de categoria professional de la treballadora, s'aplica aquesta última.
  • La retenció per IRPF.

Reconeixement del dret

Sol·licitud de la prestació:

 • El procediment per reconèixer el dret s'inicia a instàncies de la treballadora, mitjançant sol·licitud adreçada a la direcció provincial  de l' entitat gestora competent, segons el règim d'enquadrament.

La sol·licitud es formula en els models normalitzats i han d'incloure les dades i circumstàncies que estableix l'|art.  70 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, acompanyada dels documents necessaris.

 • L'entitat gestora pot iniciar d'ofici el procediment per al reconeixement de la prestació, quan disposi de les dades suficients i ha de comunicar a la interessada aquesta circumstància en el termini de 15 dies a comptar del dia següent al del fet causant.

Resolució i notificació:

 • El director provincial  de l'entitat gestora  on s'hagi presentat la sol·licitud, dicta  resolució expressa i la hi notifica a la interessada en el termini de 30 dies a comptar de la recepció de la sol·licitud.
 • No obstant el que precedeix, el subsidi es pot reconèixer mitjançant resolució provisional de l'INSS, amb l'última base de cotització que consti a les bases de dades corporatives del sistema, mentre no hi estigui incorporada la base de cotització derivada de contingències comunes del mes anterior a l'inici del descans o del permís, moment en què s'emet la resolució definitiva amb el recàlcul del subsidi que correspongui.

Excepcionalment, cal presentar un certificat de l'empresa on consti la base de cotització corresponent, que és la que es considera pel que fa al càlcul de la prestació en els supòsits següents:

 • Quan s'hagi iniciat l'activitat a l'empresa el mateix mes o l'anterior al del fet causant.
 • Quan la treballadora estigui contractada a temps parcial i no sigui possible determinar la base reguladora.
 • En els casos en què la TGSS  hagi autoritzat a les empreses a diferir l'ingrés de les quotes amb posterioritat.

Prescripció:

El dret al reconeixement de la prestació prescriu al cap de cinc anys, comptats des de l'endemà del dia en què es produeix el fet causant. 

Complementary Content
${loading}