Règims especials

Integració del Règim Especial Agrari en el Règim General

Els treballadors per compte d'altri agraris inclosos en el REA, així com els empresaris als quals presten els seus servicis, queden integrats, amb efecte a partir de l'1-1-12, en el Règim General de la Seguretat Social, mitjançant l'establiment d'un Sistema especial per a estos treballadors, i tenen dret a les prestacions de la Seguretat Social amb els mateixos termes i condicions que en el Règim General.

Integració del Règim Especial d'Empleats de la Llar en el Règim General

Amb efecte a partir de l'1-1-2012, el Règim Especial dels Empleats de la Llar queda integrat en el Règim General de la Seguretat Social, mitjançant l'establiment d'un sistema especial per a estos treballadors, els quals tindran dret a les prestacions de la Seguretat Social amb els mateixos termes i condicions que en el Règim General (art. 251 del Text Refós de la LGSS). 

Requisits generals exigits

Els requisits generals per tenir dret a la prestació, als Règims Especials, són els següents:

  • Estar donat d'alta en el règim corresponent.
  • Estar al corrent en el pagament de les quotes, de les quals siguen responsables directes els treballadors, encara que la prestació siga reconeguda, com a conseqüència del còmput recíproc de cotitzacions, en un règim de treballadors per compte d'altri.

    A este efecte, serà aplicable el mecanisme d'invitació al pagament previst a l'|art. 28.2 del Decret 2530/1970, de 20 d'agost, pel qual es regula el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, siga quin siga el règim de Seguretat Social en què l'interessat està incorporat, en el moment d'accedir a la prestació o en què es té dret a esta prestació.

    Quan s'haja considerat l'interessat al corrent en el pagament de les cotitzacions a l'efecte del reconeixement d'una prestació, en virtut d'un ajornament en el pagament de les quotes degudes, però que posteriorment incomplisca els terminis o les condicions d'eixe ajornament, perdrà la consideració d'estar al corrent en el pagament i, per tant, se suspendrà immediatament la prestació reconeguda que estava percebent, la qual només podrà ser rehabilitada quan haja saldat totalment el deute amb la Seguretat Social. Per a esta finalitat, l'Entitat Gestora de la prestació podrà traure de cada mensualitat meritada per l'interessat la quota deguda corresponent.

Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms

Els treballadors tenen dret a la prestació amb la mateixa extensió i amb els mateixos termes i condicions que en el Règim General, amb les particularitats que s'indiquen:

Situació protegida:

Els períodes de cessament parcial en l'activitat d'almenys un 50% de la seua duració. En estos casos, el percentatge de reducció de la jornada laboral es referix a una jornada de 40 hores setmanals.

Gestió i pagament:

La gestió i el pagament de la prestació els durà a terme l'entitat gestora o mútua col·laboradora corresponent amb la Seguretat Social, amb la qual el treballador tinga cobertes les contingències professionals.

No obstant això, quan la persona treballadora no tinga la cobertura dels riscos professionals, serà competent per a la gestió de la prestació l'entitat gestora o la mútua que assumisca la cobertura de la incapacitat temporal per contingències comunes.

En el supòsit que en el règim de la Seguretat Social pel qual es reconega la prestació econòmica, la persona treballadora no haja optat per la cobertura de la incapacitat temporal, la gestió d'esta s'atribuirà a l'entitat gestora de la Seguretat Social corresponent.

Més informació relativa a este Règim:

Règim Especial de la Mineria del Carbó.

La prestació es reconeix en els mateixos termes i condicions que en el Règim General de la Seguretat Social

Més informació relativa a este Règim: 
Complementary Content
${loading}