Erregimen Bereziak

Nekazaritza Erregimen Berezia Erregimen Orokorrean sartzea

REAn barne hartutako nekazaritzako besteren konturako langileak, baita zerbitzuak ematen dituzten enpresariak ere, Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorrean barne hartzen dira 2012-01-01etik aurrera. Aipatu langileentzat Sistema berezi bat ezarri da, eta Gizarte Segurantzaren prestazioak jasotzeko eskubidea duteErregimen Orokorreko baldintza berdinetan.

Etxeko Langileen Erregimen Berezia Erregimen orokorrean sartzea:

2012-01-01az gero, Etxeko Langileen Erregimen Berezia Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorrean barne hartu da, eta bertako langileentzat Sistema berezia ezarri da. Langile horiek eskubidea dute Gizarte Segurantzaren prestazioak jasotzeko, Erregimen Orokorraren baldintza berdinetan, (LGSSaren Testu Bategineko 251 artikulua). 

Eskatutako baldintza nagusiak

Erregimen Berezietan prestaziorako eskubidea izateko, baldintza orokor hauek bete behar dira:

  • Dagokion Erregimenean alta-egoeran egotea.
  • Langileak zuzenean erantzule diren kuotak ordainduta edukitzea prestazio hori kotizazio jarraituak zenbatzearen ondorioz jasotzen bada ere, besteren konturako langileen erregimen batean.

    Ondorio horietarako, abuztuaren 20ko 2530/1970 Dekretuaren 28.2 |artikuluan, hots, norbere konturako langileen edo langile autonomoen Gizarte Segurantzaren Araubide Berezian arautzen duenean, aurreikusitako ordainketa egitea eskatzeko mekanismoa aplikatuko da, edozein dela interesduna dagoen Gizarte Segurantzaren erregimena, prestazio jasotzen duen edo hura sortzen den unean.

    Prestazioa onartzeko interesdunak kotizazio guztiak ordaindu dituela ikusten denean, zor diren kuoten atzerapenari jarraiki, baina ondoren atzerapen horren epeak edo baldintzak betetzen ez dituenean, kuotak ordaindu gabetzat joko dira, eta ondorioz, berehala etengo da jasotzen ari den prestazioa. Berriro jasotzen hasteko, Gizarte Segurantzarekin duen zor guztia ordaindu beharko du aldez aurretik. Horretarako, prestazioaren Erakunde Kudeatzaileak interesdunak dagokion kuota zordundua kendu ahal izango du sortutako hileroko bakoitzetik.

Autonomoen edo Bere Konturako Langileen Erregimen Berezia

Langileek prestazioa jasotzeko eskubidea izango dute, Erregimen Orokorraren baldintza eta hedadura beretan, berezitasun hauekin:

Babestutako egoera:

Jardueraren eten partzialeko aldiak, gutxienez, iraupenaren %50ekoa izanda. Kasu horietan, lanaldi-murrizketaren ehunekoak oinarri izango du astean 40 orduko lanaldia.

Kudeaketa eta ordainketa:

Prestazioaren kudeaketa eta ordainketa dagokion erakunde kudeatzaileak edo Gizarte Segurantzaren mutualitate laguntzaileak egingo du, hots, langilearen gertaera profesionalak estaltzen dituenak.

Hala ere, langileak arrisku profesionalen estaldurarik ez badu, kontingentzia arruntengatiko aldi baterako ezgaitasunaren estaldura bere gain hartzen duen erakunde kudeatzaileak edo mutualitateak izango du prestazioa kudeatzeko eskumena.

Langileak ez badu aukeratu aldi baterako ezgaitasunagatiko estaldura izatea prestazio ekonomikoa aintzatesten duen Gizarte Segurantzaren erregimenean, dagokion Gizarte Segurantzaren erakunde kudeatzailea arduratuko da hura kudeatzeaz.

Informazio gehiago Erregimen honi buruz:

Ikatz Meatzaritzako Erregimen Berezia

Prestazioa Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorreko zehaztapen eta baldintza berberetan ematen da.

Informazio gehiago Erregimen honi buruz: 
Complementary Content
${loading}