Règims especials

Integració del Règim Especial Agrari en el Règim General

Els treballadors per compte d'altri agraris inclosos en el REA, així com els empresaris als quals presten els seus serveis, queden integrats, amb efecte a partir de l'1-1-12, en el Règim General de la Seguretat Social, mitjançant l'establiment d'un Sistema especial per a aquests treballadors, i tenen dret a les prestacions de la Seguretat Social amb els mateixos termes i condicions que en el Règim General.

Integració del Règim Especial d'Empleats de la Llar en el Règim General

Amb efecte a partir de l'1-1-2012, el Règim Especial dels Empleats de la Llar queda integrat en el Règim General de la Seguretat Social, mitjançant l'establiment d'un sistema especial per a aquests treballadors, els quals tindran dret a les prestacions de la Seguretat Social amb els mateixos termes i condicions que en el Règim General (art. 251 del text refós de la LGSS). 

Requisits generals exigits

Els requisits generals per tenir dret a la prestació, als règims especials, són els següents:

  • Estar donat d'alta en el règim corresponent.
  • Estar al corrent en el pagament de les quotes de les quals siguin responsables directes els treballadors, encara que la prestació sigui reconeguda com a conseqüència del còmput recíproc de cotitzacions, en un règim de treballadors per compte d'altri.

    A aquest efecte, serà aplicable el mecanisme d'invitació al pagament previst a l'|art. 28.2 del Decret 2530/1970, de 20 d'agost, pel qual es regula el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, sigui quin sigui el règim de Seguretat Social en què l'interessat està incorporat, en el moment d'accedir a la prestació o en què es té dret a aquesta prestació.

    Quan s'hagi considerat l'interessat al corrent en el pagament de les cotitzacions a l'efecte del reconeixement d'una prestació, en virtut d'un ajornament en el pagament de les quotes degudes, però que posteriorment incompleixi els terminis o les condicions de l'esmentat ajornament, perdrà la consideració d'estar al corrent en el pagament i, com a conseqüència, se suspendrà immediatament la prestació reconeguda que estava percebent, la qual només podrà ser rehabilitada una vegada saldat totalment el deute amb la Seguretat Social. Per a aquesta finalitat, l'Entitat Gestora de la prestació podrà treure de cada mensualitat meritada per l'interessat la quota deguda corresponent.

Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms

Els treballadors tenen dret a la prestació amb la mateixa extensió i amb els mateixos termes i condicions que en el Règim General, amb les particularitats que s'indiquen:

Situació protegida:

Els períodes de cessament parcial en l'activitat d'almenys un 50 per cent de la seva durada. En aquests casos, el percentatge de reducció de la jornada laboral es refereix a una jornada de 40 hores setmanals.

Gestió i pagament:

La gestió i el pagament de la prestació seran duts a terme per la corresponent entitat gestora o mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, amb la qual el treballador tingui cobertes les contingències professionals.

Això no obstant, quan la persona treballadora no té la cobertura dels riscos professionals, per a la gestió de la prestació és competent l'entitat gestora o la mútua que assumeix la cobertura de la incapacitat temporal per contingències comunes.

En el supòsit que en el règim de la Seguretat Social pel qual es reconeix la prestació econòmica, la persona treballadora no hagi optat per la cobertura de la incapacitat temporal, la gestió de la prestació s'atribueix a l'entitat gestora corresponent de la Seguretat Social.

Més informació relativa a aquest Règim:

Règim Especial de la Mineria del Carbó

La prestació es reconeix en les mateixes condicions que al Règim General de la Seguretat Social.

Més informació relativa a aquest Règim: 
Complementary Content
${loading}