Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Viduïtat

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

ADVERTÈNCIA: Les prestacions per mort i supervivència del SOVI no inclouen la pensió d'orfandat, la pensió a favor de familiars, ni l'auxili per defunció.

Requisits

Amb caràcter general, s'exigeix no tenir dret a cap altra pensió a càrrec dels règims que integren el Sistema de la Seguretat Social o a sectors laborals pendents d'integració en l'esmentat sistema.

Els requisits específics, segons els supòsits, són:

1. Causant pensionista del SOVI amb finament anterior a l'1-1-67:

 • Per al causant: haver finat a partir de l'1-1-56.
 • Per al sol·licitant:
  • Tenir complerts 65 anys a la data del finament del causant o ser totalment incapacitat per a tota feina. No obstant això, si en la data esmentada el sol·licitant no hagués arribat a l'edat de 65 anys, però en tingués més de 50, conserva el dret que se li reconegui la pensió en complir els 65 anys.
  • No tenir dret a una pensió de vellesa o invalidesa SOVI.
  • Haver contret matrimoni amb el causant 10 anys abans, com a mínim, del finament.

2. Causant pensionista del SOVI amb finament posterior al 31-12-66:

Quan el finament del pensionista és posterior a l'1-1-67, al sol·licitant se li exigeixen idèntics requisits que els establerts per tenir dret a la pensió de viduïtat del Règim General.

3. Causant no pensionista del SOVI:

 • Per al causant:
  • Finament a partir de l'1-1-56.
  • Haver estat afiliat al Retir Obrer Obligatori o acreditar 1.800 dies de cotització al SOVI abans de l'1-1-67.
 • Per al sol·licitant:

  S'exigeixen els mateixos requisits que els establerts per al supòsit de causant pensionista finat amb anterioritat a l'1-1-67.

Efectes econòmics

 • Causant no pensionista:

  El dret a la pensió neix el dia següent a aquell en què es produeix el fet causant, però es fa efectiu a partir del dia primer del mes següent al de la defunció, si la sol·licitud es presenta dins de l'any immediatament següent al mateix. Si es presenta amb posterioritat, la retroactivitat es d'un any des de la data de la sol·licitud.
 • Causant pensionista:

  Efectes idèntics que els assenyalats, encara que el termini de retroactivitat es redueix, si escau, a tres mesos.

Prescripció

 • És imprescriptible quan la defunció del causant o el compliment dels 65 anys d'edat pel cònjuge supervivent s'hagi produït a partir del 22-6-67.
 • En els altres casos, el termini de prescripció és de cinc anys des de la defunció del causant o a partir del compliment dels 65 anys del cònjuge supervivent.

Sol·licituds i documentació

 • Document Nacional d'Identitat del sol·licitant.

 • Targeta d'Identificació Fiscal del sol·licitant.

 • Certificació de l'Acta de Defunció.

 • Llibre de Família actualitzat o, si escau, certificat de matrimoni.

 • Només si es troba en alguna d'aquestes situacions:

  • Si és separat o separada, o divorciat o divorciada, sentència de separació judicial o divorci.

  • Si tingués més d'un beneficiari assignat al gaudi de la pensió de viduïtat, declaració de convivència.


 • Aquesta documentació pot presentar-se a qualsevol dels Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social.
Complementary Content
${loading}