Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga una mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal.


Quantia / Abonament

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La prestació econòmica per incapacitat permanent total (IPT)  consisteix en una pensió vitalícia mensual, que pot ser substituïda excepcionalment per una indemnització a tant alçat, quan el beneficiari és menor de 60 anys.

Quantia de la pensió

La quantia de la pensió d'IPT s'obté d'aplicar un percentatge a la base reguladora (BR) corresponent, segons la causa que origina la incapacitat.

Si deriva de malaltia comuna, la quantia de la pensió   no pot ser inferior al 55% de la base mínima de cotització per a més grans de 18 anys vigent en cada moment, en termes anuals.

Base reguladora

El càlcul de la base reguladora (BR) serà diferent segons la causa que origini la incapacitat permanent:

Si la incapacitat deriva d'una malaltia comuna:

 • Treballador major de 52 anys i menor de 65 en la data del fet causant:
  1. S'obtindrà el quocient que resulti de dividir per 112 les bases de cotització de l'interessat durant els 96 mesos immediatament anteriors al mes previ al del fet causant. El còmput de les esmentades bases es farà d'acord amb les regles següents:
   • Les bases dels 24 mesos anteriors al mes previ al del fet causant es computen en el seu valor nominal.
   • Les altres bases s'actualitzaran d'acord amb l'evolució de l'IPC, des dels mesos a què corresponguin fins al mes immediatament anterior a aquell en què s'iniciï el període de bases no actualitzables a què es refereix el paràgraf anterior.
  2. S'aplicarà al resultat obtingut el percentatge que correspongui en funció dels anys de cotització, segons l'escala prevista per a les pensions de jubilació, i es consideraran a aquest efecte com a cotitzats els anys que faltin al treballador, en la data del fet causant, per complir l'edat ordinària de jubilació vigent en cada moment. Si no s'arriba a 15 anys de cotització, el percentatge aplicable serà del 50%.
  3. L'import resultant de les regles anteriors constituirà la BR a la qual, per obtenir la quantia de la pensió que correspongui, s'haurà d'aplicar el percentatge previst per al grau d'incapacitat reconegut.

 • Treballador menor de 52 anys en la data del fet causant (al qual s'exigeix un període de cotització inferior a 8 anys):

  La BR s'obtindrà de manera anàloga al supòsit anterior, però el quocient s'obtindrà dividint la suma de les bases mensuals de cotització en nombre igual al de mesos de què consti el període mínim de cotització exigible, sense tenir en compte les fraccions de mes, pel nombre de mesos a què les esmentades bases es refereixin, multiplicant aquest divisor pel quocient 1,1666, i excloent de l'actualització, en tot cas, les bases corresponents als 24 mesos immediatament anteriors al mes previ a aquell en què es produeixi el fet causant.
 • Treballador amb 65 anys o més en la data del fet causant que no reuneix els requisits per a la jubilació:

  La BR serà el quocient que resulti de dividir per 112 les bases de cotització de l'interessat durant els 96 mesos immediatament anteriors al mes previ al del fet causant, d'acord amb el que estableix la norma ).
 • Treballadors a temps parcial:

  Quan la incapacitat permanent derivi d'una malaltia comuna, per al càlcul de la BR, es tindran en compte les mateixes regles que en la pensió de jubilació.
   
 • Integració de llacunes:

  A partir de l'1-1-2013, si en el període que s'ha de prendre per al càlcul de la BR apareixen mesos durant els quals no ha existit l'obligació de cotitzar, les primeres 48 mensualitats s'integraran amb la base mínima d'entre totes les existents en cada moment i la resta de mensualitats amb el 50% de l'esmentada base mínima.

  En els supòsits en què en algun dels mesos a tenir en compte per a la determinació de la base reguladora, l'obligació de cotitzar existeixi només durant una part del mes, serà procedent la integració assenyalada en el paràgraf anterior per la part del mes en què no existeixi obligació de cotitzar, sempre que la base de cotització corresponent al primer període no arribi a la quantia de la base mínima mensual assenyalada. En aquest supòsit, la integració arribarà fins a aquesta última quantia.

  En el cas de treballadors inclosos al Sistema especial per a empleats de la llar, des de l'any 2012 fins a l'any 2018, per al càlcul de la BR de la pensió d'incapacitat permanent derivada de contingències comunes només es tindran en compte els períodes realment cotitzats (no s'aplicarà integració de llacunes).

  En el cas de treballadors inclosos al Sistema especial per a treballadors per compte d'altri agraris, a partir de l'1-01-2012, per al càlcul de la BR només es tindran en compte els períodes realment cotitzats (no s'aplicarà integració de llacunes).

  En els supòsits de contractes a temps parcial, de relleu i fixos discontinus, s'haurà de tenir en compte que:
  • La integració dels períodes durant els quals no hi hagi hagut obligació de cotitzar, es durà a terme amb la base mínima de cotització d'entre les aplicables en cada moment, corresponent al nombre d'hores contractades en la data en què es va interrompre o es va extingir l'obligació de cotitzar. Si l'obligació de cotitzar existeix només durant una part del mes, la integració procedirà per la part del mes en què no existeixi obligació de cotitzar, sempre que la base de cotització corresponent no arribi a la quantia de la base mínima esmentada.
  • A excepció dels períodes entre temporades o campanyes dels treballadors amb contracte de treball fix discontinu, en cap cas no es consideraran llacunes de cotització les hores o els dies en què no es treballi a raó de les interrupcions en la prestació de serveis derivades del mateix contracte a temps parcial.

Si la incapacitat deriva d'un accident no laboral:

La BR serà el quocient que resulti de dividir per 28 la suma de les bases de cotització de l'interessat durant un període ininterromput de 24 mesos. L'esmentat període serà elegit pel beneficiari dins els 7 anys immediatament anteriors a la data del fet causant de la pensió.

Si en la data del fet causant l'interessat no ha completat el període de 24 mensualitats ininterrompudes de cotització, la BR es determinarà utilitzant la fórmula més beneficiosa de les dues següents: la que preveu el paràgraf anterior o la que resulti de dividir entre 28 la suma de les bases mínimes de cotització vigents en els 24 mesos immediatament anteriors al fet causant de la incapacitat, preses en la quantia corresponent a la jornada laboral contractada en darrer terme pel causant.


Si la incapacitat deriva d'un accident de treball o d'una malaltia professional:

La BR es calcula sobre salaris reals, tenint en compte que no poden ultrapassar el límit màxim de cotització ni ser inferiors al límit mínim, vigents en sobrevenir la incapacitat. Serà el quocient de dividir per 12 els sumands següents:

 • Sou i antiguitat diaris del treballador en la data de l'accident o de la baixa per malaltia per 365 dies.

  En els supòsits de contractes a temps parcial i de relleu en què el treballador no presti serveis cada dia o, prestant-los, la seva jornada de treball sigui irregular o variable, el salari diari serà el que resulti de dividir entre 7 o 30 el setmanal o mensual pactat en funció de la distribució de les hores de treball concretades en el contracte per a cada un d'aquests períodes.

  En els supòsits de contractes fixos discontinus, el salari diari serà el que resulti de dividir entre el nombre de dies naturals de campanya transcorreguts fins a la data del fet causant, els salaris percebuts pel treballador en el mateix període.
 • Pagues extraordinàries, beneficis o participació, pel seu import total l'any anterior a l'accident.
 • El quocient de dividir els plusos, les retribucions complementàries i les hores extraordinàries percebudes l'any anterior a l'accident, pel nombre de dies efectivament treballats en l'esmentat període. El resultat es multiplicarà per 273, tret que el nombre de dies laborals efectius en l'activitat de què es tracti sigui menor, i en aquest cas, s'aplicarà el multiplicador que correspongui.

  La quantia computable en concepte d'hores extraordinàries no podrà ultrapassar l'import que resulti de multiplicar la mitjana per la qual s'hagi remunerat cada hora extraordinària, pel límit màxim laboral anual d'hores extraordinàries, fixat en l'art. 35.2 de l'Estatut dels treballadors.

  En els supòsits de contractes a temps parcial, de relleu i fixos discontinus, la suma dels complements salarials percebuts per l'interessat l'any anterior al del fet causant es dividirà entre el nombre d'hores efectivament treballades en aquest període. El resultat obtingut així es multiplicarà per la xifra que resulti d'aplicar a 1826 el coeficient de proporcionalitat existent entre la jornada habitual de l'activitat de què es tracti i la que es reculli al contracte.

En el cas de treballadors inclosos al Sistema especial per a empleats de la llar, la BR serà equivalent a la base de cotització de l'empleat de la llar en la data del fet causant de la prestació.

Pluriactivitat:

Quan s'acreditin cotitzacions a diversos règims i no es tingui dret a pensió en un d'aquests règims, les bases de cotització acreditades en aquest últim, en règim de pluriactivitat, es podran acumular a les del règim en què s'obtingui la pensió, exclusivament per determinar la BR, sense que la suma de les bases pugui ultrapassar el límit màxim de cotització vigent en cada moment.

Indemnització a un tant alçat

Requisits:

 • Que es tracti d'un treballador de menys de 60 anys.
 • Que se presumeixi que les lesiones determinants de la incapacitat no són susceptibles de modificació que donin lloc en endavant a una revisió de la incapacitat declarada.
 • Que el beneficiari realitzi feines per compte propi o per compte d'altri, o s'acrediti que l'import de la indemnització s'invertirà en la preparació o desenvolupament de noves fonts d'ingrés com a treballador autònom, sempre que s'acrediti tenir aptitud suficient per a l'exercici de l'activitat de què es tracti.
 • Que se sol·liciti dins dels 3 anys següents a la data de la resolució o sentència ferma que li reconegui el dret a la pensió o, si fos menor de 21 anys d'edat en aquesta data, dins dels 3 anys següents al dia en què faci 21 anys.

Quantia:

 • La quantia arriba a un màxim de 84 mensualitats de la pensió amb menys de 54 anys d'edat i a un mínim de 12 mensualitats als 59 anys, segons l'escala següent:

Edat - anys |Nre. de mensualitats de pensió
Menor de 54 anys 84
54 72
55 60
56 48
57 36
58 24
59 12


 • La resolució ha de ser dictada per la Direcció General de l'INSS.
 • La indemnització es farà efectiva a partir de la resolució esmentada.
 • Un cop autoritzada la substitució, el beneficiari no podrà sol·licitar que es deixi sense efecte l'esmentada substitució per recuperar la condició de pensionista fins que faci els 60 anys.
 • En complir els 60 anys, el beneficiari passarà a percebre la pensió reconeguda inicialment, incrementada amb les revaloracions corresponents que s'haguessin produït des de la data en què es va autoritzar la substitució per la indemnització.
 • Si el beneficiari mor abans de complir els 60 anys, causarà dret a les prestacions de mort i supervivència com si hagués estat pensionista en tal moment.

Abonament

 • Les pensions derivades de malaltia comuna i d'accident no laboral s'abonen en 14 pagues, una per cada un dels mesos de l'any i dues pagues extraordinàries l'any, que es fan efectives juntament amb les mensualitats de juny i de novembre i pel mateix import que el de la mensualitat ordinària corresponent als mesos esmentats.
 • Les pensions derivades d'accident de treball i malaltia professional s'abonen en 12 mensualitats, ja que les pagues extraordinàries s'han prorratejat dins de les mensualitats ordinàries, un cop s'han tingut en compte per al càlcul de la base reguladora de la pensió.
 • Quan es tracti d'indemnitzacions, el pagament es realitza un sol cop en la quantia que correspongui.
 • Es garanteixen quanties mínimes mensuals segons l'edat, l'import de les quals varia en funció de la modalitat de convivència i dependència econòmica.
 • La prestació d'incapacitat permanent total i la de jubilació que se'n derivi, per canvi de denominació en complir l'interessat els 65 anys, està subjecta a tributació en els termes establerts a les normes reguladores de l'Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i sotmesa, si escau, al sistema general de retencions a compte de l'impost, amb les excepcions següents:
  • Les prestacions derivades d'actes de terrorisme, seran sempre exemptes.
  • Les pensions d'incapacitat permanent total (55%) i les de jubilació que se'n derivin per canvi de denominació, encara que no en siguin exemptes, ho seran a Biscaia, Araba/Àlaba i Guipúscoa si no s'acrediten rendes.
  • Les pensions d'incapacitat permanent total qualificada (75%) i les pensions de jubilació que se'n derivin per canvi de denominació són exemptes a Biscaia, Araba/Àlaba i Guipúscoa, llevat que els interessats acreditin rendes.
Complementary Content
${loading}