Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Indemnizacións por AT ou EP

En caso de morte causada por accidente de traballo ou enfermidade profesional, concédese a determinados beneficiarios, ademais da correspondente pensión, unha indemnización a prezo fixado.

Beneficiarios

 • O cónxuxe, o sobrevivente da parella de feito, o excónxuxe divorciado, separado ou con matrimonio declarado nulo, beneficiarios da pensión de viuvez.

 • Os orfos, beneficiarios da pensión de orfandade.


 • O pai e/ou a nai que estean a cargo do falecido, sempre que non existan outros familiares con dereito a pensión por morte e supervivencia, nin eles mesmos tivesen dereito a ela con ocasión da morte do causante.

Contía

 • Cónxuxe, parella de feito ou excónxuxe divorciado, separado ou con nulidade matrimonial:

 

  • Seis mensualidades da base reguladora da pensión de viuvez.
  • No suposto de concorrer máis dun beneficiario, a distribución da indemnización realizarase do mesmo xeito ca a pensión de viuvez, incluída a garantía do 40% da indemnización a favor do cónxuxe sobrevivente ou do que, sen selo, convivise co causante e fose beneficiario da pensión de viuvez.
  • Se se trata dun só beneficiario con matrimonio declarado nulo, a contía da indemnización será proporcional ao tempo convivido en matrimonio co falecido.
  • Orfos:

   • Unha mensualidade da base reguladora da pensión de orfandade.
   • Máis a cantidade que resulte de distribuír entre os orfos as seis mensualidades da base reguladora da pensión, se non existe cónxuxe, parella de feito ou excónxuxe con dereito a indemnización. A partir do 22-06-2006, enténdese que se cumpre esta condición de que non exista cónxuxe naqueles supostos nos que non mediara matrimonio entre os proxenitores do orfo.
  • Pai e/ou nai:

   • Nove mensualidades da base reguladora, se se trata dun ascendente.
   • Doce mensualidades da base reguladora, se se trata de ambos os dous ascendentes.

  Como excepción, nos supostos de falecemento de pensionistas por incapacidade permanentederivada de continxencias profesionais, o cálculo da indemnización efectuarase sobre a contía da pensión que estivese a percibir o causante no momento do falecemento. 

   

  Compatibilidades / Incompatibilidades

  • A indemnización do cónxuxe e dos fillos é compatible coas pensións de viuvez e orfandade recoñecidas a estes.
  • A indemnización dos ascendentes é incompatible con calquera das pensións de morte e supervivencia que puidesen corresponderlles a eles ou a outros familiares.
  Complementary Content
  ${loading}