Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Contía

Resultados de la búsqueda

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

A contía da pensión determínase aplicando á base reguladora a porcentaxe xeral que corresponda en función dos anos cotizados e, se é o caso, a porcentaxe adicional por prolongación da vida laboral, cando se acceda á xubilación cunha idade superior á ordinaria vixente en cada momento e o coeficiente redutor que corresponda.

Base reguladora

A partir do ano 2022, a base reguladora será o cociente que resulta de dividir por 350 as bases de cotización do interesado durante os 300 meses inmediatamente anteriores ao do mes previo ao do feito causante.

Se se accede á pensión dende unha situación de alta ou asimilada sen obriga de cotizar, o período de determinación da base reguladora (BR) non pode retrotraerse ao momento en que cesou a obriga de cotizar.

Para aquelas persoas as que lles sexa aplicable a lexislación anterior ao 1-1-2013, en aplicación da disposición transitoria cuarta da LGSS, a base reguladora será o cociente que resulte de dividir por 210 as bases de cotización do interesado durante os 180 meses inmediatamente anteriores ao do mes previo ao do feito causante.

Dende o 1-1-2013, o número de meses elevarase progresivamente a razón de 12 meses por ano, de acordo coa seguinte táboa que indica o número dos meses computables en cada exercicio ata chegar aos 300 en 2022 e o divisor correspondente:

Ano |Núm. meses computables/Divisor Anos computables
2013 192 / 224 16
2014 204 / 238 17
2015 216 / 252 18
2016 228 / 266 19
2017 240 / 280 20
2018 252 / 294 21
2019 264 / 308 22
2020 276 / 322 23
2021 288 / 336 24
2022 300 / 350 25

Supostos de redución de bases de cotización:

Para os traballadores que cesasen no traballo por causa non imputable á súa libre vontade, polas causas e os supostos considerados no artigo 267,1 a) da LGSS, e que, a partir dos 55 anos de idade e polo menos durante 24 meses, experimentasen unha redución das bases de  cotización respecto da acreditada con anterioridade á extinción da relación laboral, a BR será:

 • Dende o 1-1-2013 ata o 31-12-2016, o resultado de dividir por 280 as bases de cotización durante os 240 meses inmediatamente anteriores (fórmula de 20 anos computables) ao mes previo ao do feito causante, sempre que lles resulte máis favorable que a que lle tivese correspondido de acordo co indicado na táboa anterior.
 • Dende o 1-1-2017 ata o 31-12-2021, o resultado de dividir por 350 as bases de cotización durante os 300 meses inmediatamente anteriores (25 anos) ao mes previo ao do feito causante, sempre que tamén lles resulte máis favorable.
 • O indicado anteriormente aplicarase, así mesmo, aos traballadores por conta propia ou autónomos cando transcorra un ano dende a data en que tivesen esgotado a prestación por cesamento de actividade (Lei 32/2010, do 5 de agosto).

Nestes supostos terase en conta o seguinte:

 • O cesamento no traballo por causa non imputable á libre vontade do traballador, que pode producirse antes ou despois de facer os 55 anos de idade, enténdese referido á relación laboral máis extensa da súa carreira de cotización extinguida despois de facer os 50 anos de idade.
 • Os vinte e catro meses, non necesariamente consecutivos, con bases de cotización inferiores á acreditada no mes inmediatamente anterior ao da extinción da relación laboral referida no parágrafo anterior, han de estar comprendidos entre cando se faga a idade de 55 anos, ou a de extinción da relación laboral por causa non imputable á libre vontade do traballador, se esta é posterior ao momento en que se fai a devandita idade, e o mes anterior ao mes previo ao do feito causante da pensión de xubilación.
 • No caso de traballadores por conta propia ou autónomos, con respecto aos cales transcorrese un ano dende a data en que se esgotase a prestación por cesamento de actividade, a aplicación do establecido nos apartados 2 e 3 da disposición transitoria oitava da LGSS queda condicionada a que o devandito cesamento, producido a partir de facer os 55 anos de idade, o fose respecto da última actividade realizada previa ao feito causante da pensión de xubilación.

Actualización de bases de cotización:

As bases de cotización dos 24 meses inmediatamente anteriores ao mes previo ao do feito causante tómanse polo seu valor nominal.

As restantes bases de cotización actualizaranse de acordo coa evolución do Índice de Prezos ao Consumo (IPC) dende o mes a que aquelas correspondan ata o mes inmediato anterior a aquel en que se inicie o período a que se refire o parágrafo anterior.

Integración de lagoas:

Se no período que haxa de tomarse para o cálculo da BR aparecesen meses durante os cales non existise obriga de cotizar, as  primeiras  48  mensualidades  integraranse coa base mínima de entre todas as existentes en cada momento, e o resto de mensualidades co 50% da devandita base mínima.

Para aquelas persoas ás que lles sexa aplicable a lexislación anterior ao 01-01-2013, en aplicación da disposición transitoria cuarta da LGSS, as lagoas de cotización integraranse, para os exclusivos efectos do devandito cálculo, coa base mínima de cotización vixente en cada momento no Réxime Xeral para os traballadores maiores de 18 anos.

Cando nalgún dos meses a obriga de cotizar exista só durante unha parte do mes, procederá a integración sinalada no parágrafo anterior pola parte do mes en que non exista obriga de cotizar, sempre que a base de cotización correspondente ao primeiro período non alcance a contía da base mínima mensual sinalada. En tal suposto, a integración alcanzará ata esta última contía.

No caso de traballadores incluídos no Sistema especial para empregados de fogar, dende o ano 2012 ata o ano 2018, para o cálculo da BR da pensión de xubilación só se terán en conta os períodos realmente cotizados (sen integración de lagoas).

No caso de traballadores incluídos no Sistema especial para traballadores por conta allea agrarios, a partir do 01-01-2012, para o cálculo da BR só se terán en conta os períodos realmente cotizados (non se aplicará integración de lagoas).

Nos supostos de contratos a tempo parcial, de remuda e fixos descontinuos deberá terse en conta que:

 • A integración dos períodos durante os que non houbese obriga de cotizar, levarase a cabo coa base mínima de cotización de entre as aplicables en cada momento, correspondente ao número de horas contratadas na data en que se interrompeu ou extinguiu a obriga de cotizar. Se a obriga de cotizar existe só durante unha parte do mes, a integración procederá pola parte do mes en que non exista obriga de cotizar, sempre que a base de cotización correspondente non alcance a contía da base mínima citada.
 • A excepción dos períodos entre tempadas ou campañas dos traballadores con contrato de traballo fixo-descontinuo, en ningún caso se considerarán lagoas de cotización as horas ou días en que non se traballe en razón ás interrupcións na prestación de servizos derivadas do propio contrato a tempo parcial.

Incrementos das bases de cotización:

Non se poderán computar os incrementos das bases de cotización, producidos nos dous últimos anos, se son consecuencia de aumentos salariais superiores ao incremento medio interanual experimentado no convenio colectivo aplicable ou, no seu defecto, no correspondente sector.

Exceptúanse os incrementos salariais que sexan consecuencia da aplicación estrita das normas contidas en disposicións legais e convenios colectivos sobre antigüidade e ascensos regulamentarios da categoría profesional, así como aqueles incrementos salariais que deriven de calquera outro concepto retributivo tamén regulado en disposicións legais ou convenios colectivos.

Pluriemprego:

As bases polas que se cotizase ás diversas empresas computaranse na súa totalidade, sen que a suma das devanditas bases poida exceder do límite máximo de cotización vixente en cada momento.

Pluriactividade:

Cando se acrediten cotizacións a varios réximes e non se cause dereito a pensión a un deles, as bases de cotización acreditadas neste último en réxime de pluriactividade, poderán ser acumuladas ás do réxime en que se cause a pensión, exclusivamente para a determinación da BR desta, sen que suma das bases poida exceder do límite máximo de cotización vixente en cada momento.

Supostos de exoneración de cotas (*):

Polos períodos de actividade nos que non se efectuasen cotizacións por continxencias comúns, respecto daqueles traballadores con contrato indefinido e coa idade e período de cotización esixido para alcanzar o 100% da BR vixentes en cada momento, teranse en conta as seguintes regras:

 1. Tomaranse as bases polas que tivese cotizado o interesada, agás que sexan superiores ao resultado de incrementar a media das bases de cotización do ano natural inmediatamente anterior, na porcentaxe de variación media coñecida do IPC no último ano indicado, máis dous puntos porcentuais.
 2. Se as bases de cotización declaradas fosen superiores á media das do ano anterior, incrementadas segundo o disposto na regra 1, tomarase como base de cotización esta contía.
 3. Para os efectos do cálculo da media citada na regra 1, tomaranse as bases de cotización correspondentes á actividade e empresa pola que estea exonerado de cotización e por xornada equiparable á que se estea realizando.
 4. Se non existisen bases de cotización en todas as mensualidades do ano natural anterior, tomarase a media das bases de cotización que existan, dividido polo número de meses ao que correspondan.
 5. De non existir bases de cotización pola actividade que se encontra suxeita á exoneración de cotas, tomaranse as bases de cotización que teña o interesado por traballos por conta allea realizados durante o ano anterior ao comezo desta exoneración, en xornada equiparable á que estea exenta de cotización.
 6. De non existir bases de cotización no ano anterior, tomaranse as bases de cotización do primeiro ano en que existan, calculando a media citada na regra 1 e aplicando as regras citadas nos apartados anteriores. A devandita media incrementarase na porcentaxe de variación media do ano ou anos naturais anteriores ata chegar ao ano correspondente ao do período de exoneración de cotas.

Base de cotización que hai que considerar na BR nos supostos de beneficio por coidado de fillos ou menores acollidos:

 • Cando o período computable como cotizado en concepto de beneficio por coidado de fillos ou menores acollidos estea comprendido dentro do período de cálculo para a determinación da base reguladora das prestacións, a base de cotización que hai que considerar estará constituída pola media das bases de cotización do beneficiario correspondentes aos seis meses inmediatamente anteriores ao inicio da interrupción da cotización ou, se é o caso, cando existan intermitencias na cotización, as correspondentes aos seis meses cotizados inmediatamente anteriores a cada período que se compute.
 • Se o beneficiario non tivese acreditado o citado período de seis meses de cotización, computarase a media das bases de cotización que resulten acreditadas, correspondentes ao período inmediatamente anterior á interrupción da cotización.

Porcentaxe adicional para traballadores cunha idade superior á establecida legalmente

 • Cando se acceda á pensión de xubilación a unha idade superior  á  idade ordinaria de xubilación vixente en cada momento, sempre que ao facer esta idade se tivese reunido o período mínimo de cotización  esixido, recoñecerase ao interesado unha porcentaxe adicional por cada ano completo cotizado, ou que se considere legalmente cotizado, entre a data en que fixo a devandita idade e a do feito causante da pensión, en función do número de anos cotizados que se acrediten na primeira das datas indicadas.
 • Porcentaxe adicional a partir do 01-01-2013:
  • O 2% por cada ano completo cotizado ou que se considere legalmente cotizado, dende a data en que se fixo a idade ordinaria de xubilación vixente en cada momento ata a data do feito causante da pensión, cando o interesado acreditase ata 25 anos cotizados ao facer a devandita idade.
  • O 2,75 % cando o interesado acreditase entre 25 e 37 anos cotizados.
  • O 4 % cando o interesado acreditase máis de 37 anos cotizados.
 • Porcentaxe adicional para os que resulte de aplicación a lexislación anterior ao 01-01-2013:
  • O 2% por cada ano completo cotizado, ou que se considere legalmente cotizado, dende a data en que se fixeron 65 anos ata a data do feito causante da pensión.
  • O 3% cando o interesado acreditase, polo menos, 40 anos de cotización ao facer 65 anos.
 • A porcentaxe adicional obtida sumarase á que, con carácter xeral, corresponda ao interesado de acordo cos anos cotizados. A porcentaxe resultante aplicarase á BR para os efectos de determinar a contía da pensión, que non poderá ser superior, en ningún caso, ao límite máximo establecido para as pensións contributivas na correspondente LPGE.
 • Se a contía da pensión recoñecida alcanza o límite máximo sen aplicar a porcentaxe adicional ou aplicándoa só parcialmente, o interesado percibirá:
  • A pensión polo importe máximo.
  • Ademais, terá dereito a percibir anualmente unha cantidade que se obterá aplicando ao importe máximo vixente en cada momento a porcentaxe adicional non utilizada para determinar a contía da pensión, redondeada á unidade máis próxima por exceso. A citada cantidade percibirase por meses vencidos e aboarase en catorce pagas.
 • A suma do seu importe e o da pensión ou pensións que tivese recoñecidas o interesado, en cómputo anual, non pode superar a contía do tope máximo da base de cotización vixente en cada momento, tamén en cómputo anual.
 • Este beneficio non será de aplicación nos supostos de xubilación parcial, xubilación flexible, nin de coeficientes redutores da idade de xubilación. Polo tanto, este beneficio só se aplicará a traballadores que, na data do feito causante, accedan á pensión de xubilación a unha idade real superior á idade ordinaria de xubilación establecida legalmente.
 • Traballadores coa condición de mutualistas o 1 de xaneiro de 1967 ou data equivalente:
  • Cando accedan á pensión de xubilación cunha idade superior á establecida legalmente, a contía daquela recoñeceráselles nos termos establecidos no artigo 210 da LGSS.
  • Para tal efecto, recoñecerase ao interesado unha porcentaxe adicional por cada ano completo cotizado, ou que se considere legalmente cotizado, entre a data en que faga a idade que resulte de aplicación en cada caso, segundo o establecido no artigo 205.1.a) da devandita lei, e a do feito causante da pensión.

Traballadores a tempo parcial

 • A base reguladora das prestacións de xubilación e incapacidade permanente calcularase conforme a regra xeral.
 • Para os efectos da determinación da contía das pensións de xubilación e de incapacidade permanente derivada de enfermidade común, o número de días cotizados que resulten da aplicación do coeficiente de parcialidade (segundo parágrafo da letra a) do artigo 247 da LGSS), incrementarase coa aplicación do coeficiente do 1,5, sen que o número de días resultante poida ser superior ao período de alta a tempo parcial.
 • A porcentaxe que se vai aplicar sobre a respectiva base reguladora determinarase conforme a escala xeral (artigo 210  e  disposición transitoria novena da LGSS),  coa seguinte excepción:

  Cando o interesado acredite un período de cotización inferior a quince anos, considerando a suma dos días a tempo completo cos días a tempo parcial incrementados xa estes últimos co coeficiente do 1,5, a porcentaxe a aplicar sobre a respectiva base reguladora será o equivalente ao que resulte de aplicar a 50 a porcentaxe que represente o período de cotización acreditado polo traballador sobre quince anos.

(*) Exoneración de cotas de traballadores con 65 ou máis anos:

A partir do 01-01-2013:

Os empresarios e traballadores quedarán exentos de cotizar á Seguridade Social por continxencias comúns, agás por incapacidade temporal derivada destas, respecto daqueles traballadores por conta allea con contratos de traballo de carácter indefinido, así como dos socios traballadores ou de traballo das cooperativas, sempre que se encontren nalgún destes supostos:

 • 65 anos de idade e 38 anos e 6 meses de cotización.
 • 67 anos de idade e 37 anos de cotización.
   

En todos os casos citados, para os efectos do cómputo de anos de cotización non se tomarán en conta as partes proporcionais de pagas extraordinarias.

Se ao facer a idade correspondente a que se refiren os parágrafos anteriores o traballador non tivese cotizados  o número de anos en cada caso requirido, a exención será aplicable a partir da data en que se acrediten os anos de cotización esixidos para cada suposto.

As exencións non serán aplicables ás cotizacións relativas a traballadores que presten os seus servizos nas Administracións públicas ou nos Organismos públicos regulados no Título III da Lei 6/1997, do 14 de abril, de organización e funcionamento da Administración Xeral do Estado.

Aos traballadores que se lles aplique as exencións da obriga de cotizar, previstas no artigo 112 bis con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2013 e que accedan ao dereito á pensión de xubilación con posterioridade á devandita data, o período durante o que se estendesen as devanditas exencións será considerado como cotizado para os efectos do cálculo da pensión correspondente.

Para os cales resulte de aplicación a lexislación anterior ao 01-01-2013:

Os empresarios e traballadores quedarán exentos de cotizar á Seguridade Social por desemprego, Fondo de Garantía Salarial, formación profesional e por continxencias comúns, agás por incapacidade temporal derivada destas, respecto daqueles traballadores por conta allea con contratos de traballo de carácter indefinido, así como dos socios traballadores ou de traballo das cooperativas, sempre que teñan feitos os 65 ou máis anos de idade e acrediten 35 ou máis anos de cotización efectiva á Seguridade Social, sen que se computen para estes efectos as partes proporcionais de pagas extraordinarias.

Se ao facer os 65 anos de idade o traballador non tivese cotizados 35 anos, a exención será aplicable a partir da data en que se acrediten os 35 anos de cotización efectiva.

As exencións non serán aplicables ás cotizacións relativas a traballadores que presten os seus servizos nas Administracións públicas ou nos Organismos públicos regulados no Título III da Lei 6/1997, do 14 de abril, de organización e funcionamento da Administración Xeral do Estado.

Complementary Content
${loading}