Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Quantia

La quantia de la pensió es determina aplicant a la base reguladora el percentatge general que correspongui en funció dels anys cotitzats i, si s'escau, el percentatge addicional per prolongació de la vida laboral, quan s'accedeixi a la jubilació amb una edat superior a l'ordinària vigent en cada moment i el coeficient reductor que correspongui.

Base reguladora

A partir de l'any 2022, la base reguladora serà el quocient que resulta de dividir per 350 les bases de cotització de l'interessat durant els 300 mesos immediatament anteriors al del mes previ al del fet causant.

Si s'accedeix a la pensió des d'una situació d'alta o assimilada sense obligació de cotitzar, el període de determinació de la base reguladora (BR) no es pot retrotreure al moment en què va cessar l'obligació de cotitzar.

Per a les persones a les quals sigui aplicable la legislació anterior a l'1-1-2013, en aplicació de la disposició transitòria quarta de la LGSS, la base reguladora serà el quocient que resulti de dividir per 210 les bases de cotització de l'interessat durant els 180 mesos immediatament anteriors al mes previ al del fet causant.

Des de l'1-1-2013, el nombre de mesos s'elevarà progressivament a raó de 12 mesos per any, d'acord amb la taula següent que indica el nombre de mesos computables en cada exercici fins a arribar als 300 el 2022 i el divisor corresponent:

Any |Nre. mesos computables/Divisor Anys computables
2013 192 / 224 16
2014 204 / 238 17
2015 216 / 252 18
2016 228 / 266 19
2017 240 / 280 20
2018 252 / 294 21
2019 264 / 308 22
2020 276 / 322 23
2021 288 / 336 24
2022 300 / 350 25

Supòsits de reducció de bases de cotització:

Per als treballadors que hagin cessat en el treball per causa no imputable a la seva lliure voluntat, per les causes i els supòsits previstos en l'article 267.1 a) de la LGSS, i que des del compliment dels 55 anys i almenys durant 24 mesos hagin experimentat una reducció de les bases de  cotització respecte de la base acreditada abans de l'extinció de la relació laboral, la BR serà:

 • Des de l'1-1-2013 fins al 31-12-2016, el resultat de dividir per 280 les bases de cotització durant els 240 mesos immediatament anteriors (fórmula de 20 anys computables) al mes previ al del fet causant, sempre que els sigui més favorable que la que els hauria correspost d'acord amb el que indica la taula anterior.
 • Des de l'1-1-2017 fins al 31-12-2021, el resultat de dividir per 350 les bases de cotització durant els 300 mesos immediatament anteriors (25 anys) al mes previ al del fet causant, sempre que també els sigui més favorable.
 • El que s'ha indicat abans s'aplicarà, així mateix, als treballadors per compte propi o autònoms quan hagi transcorregut un any des de la data en què hagin esgotat la prestació per cessament d'activitat (Llei 32/2010, de 5 d'agost).

En aquests supòsits, es tindrà en compte el següent:

 • El cessament en el treball per causa no imputable a la lliure voluntat del treballador, el qual es pot produir abans o després de complir els 55 anys, s'entén referit a la relació laboral més extensa de la seva carrera de cotització extingida després de complir els 50 anys.
 • Els vint-i-quatre mesos, no necessàriament consecutius, amb bases de cotització inferiors a la que es va acreditar el mes immediatament anterior al de l'extinció de la relació laboral esmentada en el paràgraf anterior, han d'estar compresos entre el compliment de l'edat de 55 anys, o la d'extinció de la relació laboral per causa no imputable a la lliure voluntat del treballador si és posterior al compliment de l'edat esmentada, i el mes anterior al mes previ al del fet causant de la pensió de jubilació.
 • En el cas de treballadors per compte propi o autònoms, respecte dels quals hagi transcorregut un any des de la data en què s'hagi exhaurit la prestació per cessament d'activitat, l'aplicació del que estableixen els apartats 2 i 3 de la disposició transitòria vuitena de la LGSS queda condicionada al fet que aquest cessament, produït a partir del compliment dels 55 anys, hagi estat respecte de l'última activitat exercida prèvia al fet causant de la pensió de jubilació.

Actualització de bases de cotització:

Les bases de cotització dels 24 mesos immediatament anteriors al mes previ al del fet causant es prenen pel seu valor nominal.

Les altres bases de cotització s'actualitzaran d'acord amb l'evolució de l'Índex de Preus de Consum (IPC) des del mes a què corresponguin fins al mes immediatament anterior a aquell en què s'iniciï el període a què es refereix el paràgraf anterior.

Integració de llacunes:

Si en el període que s'ha de prendre per al càlcul de la BR apareixen mesos durant els quals no hi havia l'obligació de cotitzar, les  primeres 48   mensualitats  s'integraran amb la base mínima d'entre totes les existents en cada moment, i la resta de mensualitats amb el 50% de l'esmentada base mínima.

Per a aquelles persones a les quals sigui aplicable la legislació anterior a l'1-1-2013, en aplicació de la disposició transitòria quarta de la LGSS, les llacunes de cotització s'integraran, a l'efecte exclusiu d'aquest càlcul, amb la base mínima de cotització, vigent en cada moment, en el Règim General per als treballadors majors de 18 anys.

Quan en algun dels mesos l'obligació de cotitzar existeixi només durant una part del mes, serà procedent la integració assenyalada en el paràgraf anterior per la part del mes en què no existeixi obligació de cotitzar, sempre que la base de cotització corresponent al primer període no arribi a la quantia de la base mínima mensual assenyalada. En aquest supòsit, la integració arribarà fins a aquesta última quantia.

En el cas de treballadors inclosos al Sistema especial per a empleats de la llar, des de l'any 2012 fins a l'any 2018, per al càlcul de la BR de la pensió de jubilació només es tindran en compte els períodes realment cotitzats (sense integració de llacunes).

En el cas de treballadors inclosos al Sistema especial per a treballadors per compte d'altri agraris, a partir de l'1-1-2012, per al càlcul de la BR només es tindran en compte els períodes realment cotitzats (no s'aplicarà integració de llacunes).

En els casos de contractes a temps parcial, de relleu i fixos discontinus, cal tenir en compte que:

 • La integració dels períodes durant els quals no hi hagi hagut l'obligació de cotitzar, es durà a terme amb la base mínima de cotització d'entre les aplicables en cada moment, corresponent al nombre d'hores contractades en la data en què es va interrompre o es va extingir l'obligació de cotitzar. Si l'obligació de cotitzar existeix només durant una part del mes, la integració serà procedent per la part del mes que no existeixi l'obligació de cotitzar, sempre que la base de cotització corresponent no arribi a la quantia de la base mínima esmentada.
 • A excepció dels períodes entre temporades o campanyes dels treballadors amb contracte de treball fix discontinu, en cap cas no es consideraran llacunes de cotització les hores o els dies en què no es treballi a raó de les interrupcions en la prestació de serveis derivades del mateix contracte a temps parcial.

Increments de les bases de cotització:

No es podran computar els increments de les bases de cotització, produïts en els dos últims anys, si són conseqüència d'augments salarials superiors a l'increment mitjà interanual experimentat en el conveni col·lectiu aplicable o, si no n'hi ha, en el sector corresponent.

S'exceptuen els increments salarials que siguin conseqüència de l'aplicació estricta de les normes contingudes en disposicions legals i convenis col·lectius sobre antiguitat i ascensos reglamentaris de la categoria professional, així com aquells increments salarials que derivin de qualsevol altre concepte retributiu regulat també en disposicions legals o convenis col·lectius.

Pluriocupació:

Les bases per les quals s'hagi cotitzat a les diverses empreses es computaran totalment, sense que la suma de les bases esmentades pugui ultrapassar el límit màxim de cotització vigent en cada moment.

Pluriactivitat:

Quan s'acreditin cotitzacions a diversos règims i no es tingui dret a pensió en un, les bases de cotització acreditades en aquest últim en règim de pluriactivitat es podran acumular a les del règim en què s'obtingui la pensió, exclusivament per a la determinació de la BR, sense que la suma de les bases pugui ultrapassar el límit màxim de cotització vigent en cada moment.

Supòsits d' exoneració de quotes (*):

Pels períodes d'activitat en què no s'hagin efectuat cotitzacions per contingències comunes, respecte d'aquells treballadors amb contracte indefinit i amb l'edat i el període de cotització exigits per arribar al 100% de la BR vigents en cada moment, es tindran en compte les regles següents:

 1. Es prendran les bases per les quals ha cotitzat l'interessat, tret que siguin superiors al resultat d'incrementar la mitjana de les bases de cotització de l'any natural immediatament anterior, en el percentatge de variació mitjana coneguda de l'IPC en l'últim any indicat, més dos punts percentuals.
 2. Si les bases de cotització declarades fossin superiors a la mitjana de les de l'any anterior, incrementades segons el que disposa la regla 1, es prendrà com a base de cotització la quantia esmentada.
 3. A l'efecte del càlcul de la mitjana esmentada a la regla 1, es prendran les bases de cotització corresponents a l'activitat i a l'empresa per la qual estigui exonerat de cotització i per jornada equiparable a la que s'estigui fent.
 4. Si no existissin bases de cotització en totes les mensualitats de l'any natural anterior, es prendrà la mitjana de les bases de cotització que existeixin, dividida pel nombre de mesos al qual corresponguin aquestes bases.
 5. Si no existissin bases de cotització per l'activitat subjecta a l'exoneració de quotes, es prendran les bases de cotització que tingui l'interessat per treballs per compte d'altri fets durant l'any anterior al començament d'aquesta exoneració, en jornada equiparable a l'exempta de cotització.
 6. Si no hi ha bases de cotització l'any anterior, es prendran les bases de cotització del primer any en què n'hi hagi, es calcularà la mitjana esmentada en la regla 1 i s'aplicaran les regles esmentades en els apartats anteriors. Aquesta mitjana s'incrementarà en el percentatge de variació mitjana de l'any o anys naturals anteriors fins a arribar a l'any corresponent al del període d'exoneració de quotes.

Base de cotització a tenir en compte en la BR en els supòsits de benefici per tenir cura de fills o menors acollits:

 • Quan el període computable com a cotitzat en concepte de benefici per tenir cura de fills o menors acollits estigui comprès dins el període de càlcul per a la determinació de la base reguladora de les prestacions, la base de cotització a tenir en compte estarà constituïda per la mitjana de les bases de cotització del beneficiari corresponents als sis mesos immediatament anteriors a l'inici de la interrupció de la cotització o, si s'escau, quan hi hagi intermitències en la cotització, les corresponents als sis mesos cotitzats immediatament anteriors a cada període que es computi.
 • Si el beneficiari no té acreditat el període esmentat de sis mesos de cotització, es computarà la mitjana de les bases de cotització que siguin acreditades, corresponents al període immediatament anterior a la interrupció de la cotització.

Percentatge

Percentatge aplicable a partir de l'1-1-2013:

El percentatge és variable en funció dels anys de cotització a la Seguretat Social i s'aplica una escala que comença amb el 50% als 15 anys i que augmenta a partir del setzè any un 0,19% per cada mes addicional de cotització, entre els mesos 1 i 248, i un 0,18% els que ultrapassin el mes 248, sense que el percentatge aplicable a la base reguladora superi el 100%, excepte en els casos en què s'accedeixi a la pensió amb una edat superior a l'aplicable.

S'aplicarà el factor de sostenibilitat que correspongui en cada moment a la quantia determinada així. L’aplicació de l’esmentat factor de sostenibilitat ha estat ajornada per la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018.

En tot cas, la seva entrada en vigor es produirà en una data no posterior a l’1 de gener de 2023.

No obstant això, fins a l'any 2027, s'estableix un període transitori i gradual, en el qual els percentatges anteriors seran substituïts pels següents:

PERCENTATGE - JUBILACIÓ - ANYS COTITZATS
PERÍODE
D'
APLICACIÓ
PRIMERS
15 ANYS
ANYS ADDICIONALS TOTAL
Anys % MESOS
ADDICIONALS
COEFICIENT    %     ANYS ANYS   %  
2013 a 2019 15 50 de l'1 al 163
83 restants
0,21
0,19
34,23
15,77
15 50 Total 246 mesos 50,00 20,5 35,5 100
2020 a 2022 15 50 de l'1 al 106
146 restants
0,21
0,19
22,26
27,74
15 50 Total 252 mesos 50,00 21 36 100
2023 a 2026 15 50 de l'1 al 49
209 restants
0,21
0,19
10,29
39,71
15 50 Total 258 mesos 50,00 21,5 36,5 100
A partir de 2027 15 50 de l'1 al 248
16 restants
0,19
0,18
47,12
2,88
15 50 Total 264 mesos 50,00 22 37 100


Manteniment transitori del complement per maternitat

Les persones que, el 4-2-2021, estiguin percebent el complement per maternitat per aportació demogràfica, en mantindran la percepció.

La percepció del complement de maternitat és incompatible amb el nou complement de pensions contributives per a la reducció de la bretxa de gènere, i les persones interessades poden optar entre un o l’altre.

Si l’altre progenitor d’algun dels fills o filles que han donat dret al complement de maternitat sol·licita el complement de pensions contributives i li correspon percebre’l, la quantia mensual que es reconegui es deduirà del complement per maternitat, amb efectes econòmics des del primer dia del mes següent al de la resolució, sempre que aquesta es dicti dins dels sis mesos següents a la sol·licitud o, si s’escau, al reconeixement de la pensió que la causi; passat aquest termini, els efectes es produeixen des del primer dia del setè mes següent a aquesta.

Complement per a la reducció de la bretxa de gènere

El complement de pensions contributives per a la reducció de la bretxa de gènere substitueix el complement per maternitat per aportació demogràfica per un complement dirigit a la reducció de la bretxa de gènere, amb el qual  es pretén reparar el perjudici que han patit al llarg de la seva carrera professional les dones per assumir un paper principal en la tasca de les cures dels fills que es projecta en l’àmbit de les pensions.

Percentatge aplicable als qui s'acullin a la legislació anterior a l'1-1-2013:

El percentatge és variable en funció dels anys de cotització a la Seguretat Social, i s'aplica una escala que comença amb el 50% als 15 anys, augmenta un 3% per cada any addicional comprès entre el setzè i el vint-i-cinquè, i un 2% a partir del vint-i-sisè fins a arribar al 100% als 35 anys.

ESCALA DE PERCENTATGES PER ANYS COTITZATS
Anys de cotització Percentatge de la
base reguladora
Als 15 anys 50%
Als 16 anys 53%
Als 17 anys 56%
Als 18 anys 59%
Als 19 anys 62%
Als 20 anys 65%
Als 21 anys 68%
Als 22 anys 71%
Als 23 anys 74%
Als 24 anys 77%
Als 25 anys 80%
Als 26 anys 82%
Als 27 anys 84%
Als 28 anys 86%
Als 29 anys 88%
Als 30 anys 90%
Als 31 anys 92%
Als 32 anys 94%
Als 33 anys 96%
Als 34 anys 98%
Als 35 anys 100%

Els anys de cotització que cal tenir en compte són els efectuats:

  • Al Règim General de la Seguretat Social.

  • Als diferents Règims Especials de la Seguretat Social.

  • Als antics Règims de l'Assegurança de Vellesa i Invalidesa i/o Mutualisme Laboral.

  • Als Règims integrats, inclosos els anteriors a la implantació d'aquests si van ser computables per causar dret a les prestacions previstes.

  • A altres Entitats de Previsió Social que actuïn com a substitutòries de les corresponents al règim o als règims que estiguin pendents d'integració.

  • Les efectuades al Règim de Classes Passives de l'Estat.

  • A les Administracions Públiques i als organismes dependents d'aquestes administracions abans de l'1-1-59 pel personal que no tenia la condició de funcionari.

  • Les cotitzacions  del personal de l’Administració de Justícia s’assimilaran a períodes cotitzats quan hi hagi diferències entre els períodes efectivament treballats que figurin al certificat de serveis prestats i els que figuren en la seva certificació de cotitzacions. Aquests períodes no són objecte d’inclusió en les bases de dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social i per tant s’assimilen a cotitzats, a sol·licitud de l’interessat, en el moment en què es causi o es revisi la corresponent pensió.

Regles per al còmput dels anys de cotització:

Si les cotitzacions són posteriors a l'1-1-67, es prendran tots els dies efectivament cotitzats i el total de dies es dividirà per 365 per obtenir el nombre d'anys cotitzats. La fracció d'any no es podrà assimilar a un any complet, ja que, una vegada superats els primers 15 anys de cotització, el percentatge aplicable a la base reguladora augmenta per cada mes addicional cotitzat.

Si hi ha cotitzacions anteriors a l'1-1-67, el nombre d'anys cotitzats s'obté dividint per 365 el total de dies cotitzats (sense assimilar la fracció d'any a un any complet) obtinguts de la suma de les cotitzacions següents:

 • Dies cotitzats en el Règim General i en altres règims a partir de l'1-1-67.
 • Dies cotitzats a l'Assegurança de Vellesa i Invalidesa i Mutualisme Laboral entre l'1-1-60 i el 31-12-66, sempre que no se superposin.
 • Els dies de bonificació que corresponguin al treballador, segons l'edat que tingués el dia 1-1-67, sempre que acrediti cotitzacions a l'Assegurança de Vellesa i Invalidesa i/o Mutualisme Laboral, d'acord amb l'escala següent:

ESCALA PER A ABONAMENT D'ANYS I DIES DE COTITZACIÓ
Edat l'1-1-67 Anys Dies
65 anys 30 318
64 anys 30 67
63 anys 29 182
62 anys 28 296
61 anys 28 46
60 anys 27 161
59 anys 26 275
58 anys 26 25
57 anys 25 139
56 anys 24 254
55 anys 24 4
54 anys 23 118
53 anys 22 233
52 anys 21 347
51 anys 21 97
50 anys 20 212
49 anys 19 326
48 anys 19 76
47 anys 18 191
46 anys 17 305
45 anys 17 55
44 anys 16 169
43 anys 15 284
42 anys 15 34
41 anys 14 148
40 anys 13 263
39 anys 13 12
38 anys 12 127
37 anys 11 242
36 anys 10 356
35 anys 10 106
34 anys 9 220
33 anys 8 335
32 anys 8 85
31 anys 7 199
30 anys 6 314
29 anys 6 64
28 anys 5 178
27 anys 4 293
26 anys 4 42
25 anys 3 157
24 anys 2 272
23 anys 2 21
22 anys 1 136
21 anys 0 250

Percentatge addicional per a treballadors amb una edat superior a la que s'estableix legalment

 • Quan s'accedeixi a la pensió de jubilació amb una edat superior a  l'edat ordinària de jubilació vigent en cada moment, sempre que en complir aquesta edat s'hagi reunit el període mínim de cotització  exigit, es reconeixerà a l'interessat un percentatge addicional per cada any complet cotitzat, o que es consideri cotitzat legalment, entre la data en què va complir l'esmentada edat i la del fet causant de la pensió, en funció del nombre d'anys cotitzats que s'acreditin en la primera de les dates indicades.
 • Percentatge addicional a partir de l'1-01-2013:
  • El 2% per cada any complet cotitzat, o que es consideri cotitzat legalment, des de la data en què va complir l'edat ordinària de jubilació vigent en cada moment fins a la data del fet causant de la pensió, quan l'interessat hagi acreditat fins a 25 anys cotitzats en complir l'esmentada edat.
  • El 2,75% quan l'interessat ha acreditat entre 25 i 37 anys cotitzats.
  • El 4% quan l'interessat ha acreditat més de 37 anys cotitzats.
 • Percentatge addicional per als qui sigui aplicable la legislació anterior a l'1-1-2013:
  • El 2% per cada any complet cotitzat, o que es consideri cotitzat legalment, des de la data en què va complir 65 anys fins a la data del fet causant de la pensió.
  • El 3% quan l'interessat ha acreditat, com a mínim, 40 anys de cotització en complir 65 anys.
 • El percentatge addicional obtingut se sumarà al que, amb caràcter general, correspongui a l'interessat d'acord amb els anys cotitzats. El percentatge resultant s'aplicarà a la BR a l'efecte de determinar la quantia de la pensió, la qual no podrà ser superior, en cap cas, al límit màxim establert per a les pensions contributives en la corresponent LPGE.
 • Si la quantia de la pensió reconeguda arriba al límit màxim sense aplicar el percentatge addicional o aplicant-lo només parcialment, l'interessat percebrà:
  • La pensió per l'import màxim.
  • A més, tindrà dret a percebre anualment una quantitat que s'obtindrà aplicant a l'import màxim vigent en cada moment el percentatge addicional no utilitzat per determinar la quantia de la pensió, arrodonit a la unitat més pròxima per excés. L'esmentada quantitat es meritarà per mesos vençuts i s'abonarà en catorze pagues.
 • La suma del seu import i el de la pensió o pensions que tingui reconegudes l'interessat, en còmput anual, no pot superar la quantia del límit màxim de la base de cotització vigent en cada moment, també en còmput anual.
 • Aquest benefici no serà aplicable en els supòsits de jubilació parcial, jubilació flexible, ni de coeficients reductors de l'edat de jubilació. Per tant, aquest benefici només s'aplicarà a treballadors que, en la data del fet causant, accedeixin a la pensió de jubilació a una edat real superior a l'edat ordinària de jubilació establerta legalment.
 • Treballadors amb la condició de mutualistes l'1 de gener de 1967 o en una data equivalent:
  • Quan accedeixin a la pensió de jubilació amb una edat superior a l'establerta legalment, la quantia de la pensió se'ls reconeixerà en els termes establerts en l'article 210 de la LGSS.
  • A aquest efecte, es reconeixerà a l'interessat un percentatge addicional per cada any complet cotitzat, o que es consideri cotitzat legalment, entre la data en què compleixi l'edat que sigui aplicable en cada cas, segons el que estableix l'article 205.1.a) de la llei esmentada, i la del fet causant de la pensió.

Treballadors a temps parcial

 • La base reguladora de les prestacions de jubilació i incapacitat permanent es calcularà d'acord amb la regla general.
 • A l'efecte de la determinació de la quantia de les pensions de jubilació i d'incapacitat permanent derivada de malaltia comuna, el nombre de dies cotitzats que siguin aplicables del coeficient de parcialitat (segon paràgraf de la lletra a) de l'article 247 de la LGSS) s'incrementarà amb l'aplicació del coeficient de l'1,5, sense que el nombre de dies resultant pugui ser superior al període d'alta a temps parcial.
 • El percentatge a aplicar sobre la respectiva base reguladora es determinarà segons l'escala general (article 210  i  disposició transitòria novena de la LGSS),  amb l'excepció següent:

  Quan l'interessat acrediti un període de cotització inferior a quinze anys, tenint en compte la suma dels dies a temps complet amb els dies a temps parcial incrementats ja aquests últims amb el coeficient de l'1,5, el percentatge a aplicar sobre la respectiva base reguladora serà l'equivalent al que resulti d'aplicar a 50 el percentatge que representi el període de cotització acreditat pel treballador sobre quinze anys.

(*) Exoneració de quotes de treballadors amb 65 anys o més:

A partir de l'1-01-2013:

Els empresaris i els treballadors quedaran exempts de cotitzar a la Seguretat Social per contingències comunes, excepte per incapacitat temporal derivada d'aquestes contingències, respecte d'aquells treballadors per compte d'altri amb contractes de treball de caràcter indefinit, així com dels socis treballadors o de treball de les cooperatives, sempre que es trobin en algun d'aquests supòsits:

 • 65 anys i 38 anys i 6 mesos de cotització.
 • 67 anys i 37 anys de cotització.
   

En tots els casos esmentats, a l'efecte del còmput d'anys de cotització, no es tindran en compte les parts proporcionals de pagues extraordinàries.

Si en complir l'edat corresponent a què es refereixen els paràgrafs anteriors el treballador no té cotitzats el  nombre d'anys en cada cas requerit, l'exempció serà aplicable a partir de la data en què s'acreditin els anys de cotització exigits per a cada supòsit.

Les exempcions no seran aplicables a les cotitzacions relatives a treballadors que prestin els seus serveis a les Administracions Públiques o als Organismes públics regulats en el Títol III de la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'organització i funcionament de l'Administració General de l'Estat.

En els treballadors als quals s'apliquin les exempcions de l'obligació de cotitzar, previstes en l'article 112 bis abans de l'1 de gener del 2013, i que accedeixin al dret a la pensió de jubilació després de l'esmentada data, el període durant el qual s'hagin estès les esmentades exempcions serà considerat com a cotitzat a l'efecte del càlcul de la pensió corresponent.

Per als qui sigui aplicable la legislació anterior a l'1-1-2013:

Els empresaris i els treballadors quedaran exempts de cotitzar a la Seguretat Social per atur, Fons de Garantia Salarial, formació professional i per contingències comunes, excepte per incapacitat temporal derivada de les esmentades contingències comunes, respecte d'aquells treballadors per compte d'altri amb contractes de treball de caràcter indefinit, així com dels socis treballadors o de treball de les cooperatives, sempre que tinguin complerts 65 anys o més i acreditin 35 anys o més de cotització efectiva a la Seguretat Social, sense que es computin a aquest efecte les parts proporcionals de pagues extraordinàries.

Si en complir els 65 anys el treballador no té cotitzats 35 anys, l'exempció serà aplicable a partir de la data en què s'acreditin els 35 anys de cotització efectiva.

Les exempcions no seran aplicables a les cotitzacions relatives a treballadors que prestin els seus serveis a les Administracions Públiques o als Organismes públics regulats en el Títol III de la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'organització i funcionament de l'Administració General de l'Estat.

Complementary Content
${loading}