Prestacións por actos terroristas

As persoas incluídas nalgún dos réximes do sistema da Seguridade Social, que resulten incapacitadas e os familiares de quen sexa pensionista ou, estando incluídos nalgún destes réximes, falezan como consecuencia ou con ocasión de actividades delituosas cometidas por bandas armadas ou elementos terroristas das que non sexan responsables, terán dereito a percibir da Seguridade Social pensións extraordinarias por actos de terrorismo, así como asistencia sanitaria e servizos sociais.

Ademais, terán dereito a percibir do Estado axuda psicosocial, resarcimento por danos corporais...

Complementary Content
${loading}