Prestación económica por nacemento ou adopción de fillo, en supostos de familias numerosas, monoparentais e nos casos de nais con discapacidade

Resultados de la búsqueda

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

Pode enlazar á sección Trámites e Xestións para ver unha versión simplificada.

Prestación económica de pagamento único a tanto alzado que se recoñece polo nacemento ou adopción de fillo en familias numerosas ou que, con tal motivo, adquiran esta condición, en familias monoparentais e nos casos de nais que padezan unha discapacidade igual ou superior ao 65%, sempre que non se supere un determinado nivel de ingresos.

Non se recoñece a prestación nos supostos de acollemento familiar.

Beneficiarios / requisitos

Os proxenitores ou adoptantes, polo nacemento ou adopción de fillo, sempre que:

 • Residan legalmente en territorio español.
 • Non perciban ingresos anuais, de calquera natureza, superiores aos límites establecidos. Nos supostos de convivencia, se a suma dos ingresos dos proxenitores ou adoptantes superase os límites establecidos, non se lle recoñecerá a condición de beneficiario a ningún deles.
 • Non teñan dereito a prestacións desta mesma natureza en calquera outro réxime público de protección social.

Determinación do suxeito beneficiario

 • No suposto de familias  numerosas, será beneficiario:
  • Se existe convivencia, calquera dos proxenitores ou adoptantes de común acordo. Á falta de acordo, será beneficiaria a nai, no seu caso.
  • Se non existe convivencia dos proxenitores ou adoptantes, será beneficiario o que teña ao seu cargo a garda e custodia do fillo.

 • No suposto de familias monoparentais: será beneficiario o proxenitor co que convive o fillo nacido ou adoptado e é único sustentador da familia.
 • Nos casos de nais con discapacidade: será beneficiaria a nai que acredite unha discapacidade igual ou superior ao 65%.
 • Cando o fillo quedase orfo de ambos os dous proxenitores ou adoptantes ou estea abandonado, será beneficiaria a persoa física que legalmente se faga cargo daquel.

Compatibilidades

A prestación é compatible con:

Incompatibilidades

 • Cando concorran nos dous proxenitores ou adoptantes as circunstancias necesarias para ter a condición de beneficiarios, o dereito a percibir a prestación só poderá ser recoñecido en favor dun deles.


 • A prestación é incompatible coa percepción, por parte dos proxenitores ou adoptantes, de calquera outra prestación análoga establecidas nos restantes réximes públicos de protección social (MUFACE, ISFAS, MUGEJU?).


 • Cando os beneficiarios poidan ter dereito á mesma prestación, por un mesmo suxeito causante, en varios réximes públicos de protección social, deberán optar por un deles.
Complementary Content
${loading}