Règim General

Concepte

Qualsevol lesió, mutilació o deformitat:

  • Causada per accident de treball o malaltia professional.
  • De caràcter definitiu.
  • Que no constituïsca incapacitat permanent.
  • Que altere o disminuïsca la integritat física del treballador.
  • Que estiga catalogada en el barem establit a este efecte.

Beneficiaris

Els treballadors integrats en el Règim General, amb l'alta o en una situació assimilada a la de l'alta, que hagen patit la lesió, mutilació o deformació a causa d'un accident laboral o malaltia professional i hagen obtingut l'alta mèdica per curació.

Contingut i quantia

  • La prestació consistix en una indemnització a preu fet, que es concedix per un sol cop, la quantia de la qual està fixada per barem i per a les lesions, mutilacions i deformitats que es recullen en este barem.
  • La quantia de la prestació s'augmentarà segons la gravetat de la falta, d'un 30% a un 50% quan la lesió, mutilació o deformitat es produïsca per màquines, artefactes o en instal·lacions, centres o llocs de treball que no tinguen els dispositius de precaució reglamentaris, els tinguen inutilitzats o en males condicions, o quan no s'hagen observat les mesures de seguretat i higiene en el treball, o les elementals de salubritat o les d'adequació personal a cada treball, tenint en compte les seues característiques i l'edat, sexe i totes les altres condicions del treballador.
  • Este recàrrec recau directament sobre l'empresari infractor.

Compatibilitats / incompatibilitats

  • És compatible amb el fet de treballar a la mateixa empresa.
  • És incompatible amb les prestacions econòmiques establides per la incapacitat permanent, llevat que les lesions, mutilacions o deformitats siguen totalment independents de les que es tenen en consideració per declarar la incapacitat permanent i el seu grau.

Abonament

Les quantitats que corresponguen per aplicació del barem són satisfetes per l'Entitat gestora, l'institut Nacional de la Seguretat Social o l'Institut Social de la Marina, o per la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social que estiga obligada a pagar les prestacions per incapacitat permanent derivada d'un accident laboral o una malaltia professional.

L'empresari infractor serà responsable del pagament del recàrrec per falta de mesures de seguretat i higiene.

Revisió

Les lesions, mutilacions i deformitats són revisables per agreujament de les seqüeles que van motivar la indemnització per les lesions permanents no invalidants, sense impedir que el treballador puga sol·licitar el reconeixement del dret a les prestacions per incapacitat permanent derivada de la contingència que corresponga.

Complementary Content
${loading}