Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Subsidi a favor de familiars

Pot enllaçar a la secció Tràmits i Gestions per a vore una versió simplificada.

Beneficiaris

Els/les fills/es majors de 25 anys i els/les germans/es majors de 22 anys, solters, vidus, separats judicialment o divorciats que, sense acreditar les condicions per ser pensionistes, reunisquen els requisits exigits:

 • Haver conviscut amb el causant i a càrrec seu des de, com a mínim, dos anys abans de la defunció del causant o des de la mort del familiar amb el qual convisqueren, si esta mort haguera tingut lloc durant el període esmentat.
 • No tindre dret a pensió pública.
 • No tindre mitjans de subsistència, perquè els ingressos econòmics de què disposen són iguals o inferiors al salari mínim interprofessional, i no tindre familiars amb l'obligació i la possibilitat de prestar-los aliments.

  En aplicació del que establixen els articles 142 i 143 del Codi Civil, estan obligats a "prestar-se aliments", els cònjuges, ascendents i descendents; els germans només es deuen els "auxilis necessaris per a la vida", per la qual cosa queden exclosos de l'obligació de prestar aliments.

Quantia / Abonament

 • La quantia del subsidi s'obté aplicant un percentatge a la base reguladora.
 • Percentatge: el 20 % de la base reguladora, calculada de la mateixa manera que en la pensió de viudetat.

 • S'abona durant 12 mesos, amb la inclusió de dos pagaments extraordinaris.

Compatibilitats / Incompatibilitats

 • És compatible amb les pensions de viudetat i orfandat causades pel mateix subjecte.

 • Serà incompatible amb la percepció per part del titular de qualsevol pensió pública i amb la percepció d'ingressos de qualsevol naturalesa que superen la quantia, en còmput anual, del salari mínim interprofessional vigent a cada moment, també en còmput anual.

Extinció

 • Per exhauriment del període màxim de duració.

 • Per defunció.

 • Per comprovar-se que no va morir el treballador desaparegut en accident.
Complementary Content
${loading}