Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga una mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal.


Règims Especials

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Integració del Règim Especial Agrari en el Règim General:

Els treballadors per compte d'altri agraris inclosos en el REA , així com els empresaris als quals presten els seus servicis, queden integrats, amb efecte a partir de l'1-1-12, en el Règim General de la Seguretat Social, mitjançant l'establiment d'un Sistema especial per a estos treballadors,  i tenen dret a les prestacions de la Seguretat Social amb els mateixos termes i condicions que en el Règim General, amb les particularitats establides  reglamentàriament.

Integració del Règim Especial d' Empleats de Llar en el Règim General:

Amb efecte a partir de l'1-1-2012, el Règim Especial dels Empleats de la Llar queda integrat en el Règim General de la Seguretat Social, mitjançant l'establiment d'un sistema especial per a estos treballadors, els quals tindran dret a les prestacions de la Seguretat Social amb els mateixos termes i condicions que en el Règim General, amb les peculiaritats que es determinen reglamentàriament. 

Requisits generals exigits

Els requisits generals exigits per a tindre dret a la prestació en els règims especials són, en cada cas, els següents:

 • Estar donat d'alta o en una situació assimilada a l'alta en el Règim corresponent. No obstant això, es pot tindre dret a pensió de jubilació des de la situació de no-alta, sempre que es reunisquen els requisits d'edat i cotització establits.
 • Estar al corrent en el pagament de les quotes, de les quals siguen responsables directes els treballadors, encara que la prestació siga reconeguda, com a conseqüència del còmput recíproc de cotitzacions, en un règim de treballadors per compte d'altri.
  • A este efecte, serà aplicable el mecanisme d'invitació al pagament previst en l'|art.  28.2 del Decret 2530/1970, de 20 d'agost, independentment del règim de la Seguretat Social en què l'interessat estiga incorporat en el moment d'accedir a la prestació o en el qual obtinga esta prestació.
  • Quan s'haja considerat l'interessat al corrent en el pagament de les cotitzacions a l'efecte del reconeixement d'una prestació, en virtut d'un ajornament en el pagament de les quotes degudes, però que posteriorment incomplisca els terminis o les condicions d'eixe ajornament, perdrà la consideració d'estar al corrent en el pagament i, per tant, se suspendrà immediatament la prestació reconeguda que estava percebent, la qual només podrà ser rehabilitada quan haja saldat totalment el deute amb la Seguretat Social. Per a esta finalitat, l'Entitat Gestora de la prestació podrà traure de cada mensualitat meritada per l'interessat la quota deguda corresponent.
  • A l'efecte del reconeixement del dret a una pensió, les cotitzacions corresponents al mes del fet causant de la pensió i als dos mesos previs a este fet causant, l'ingrés de les quals encara no conste com a tal en els sistemes d'informació de la Seguretat Social, es presumiran ingressades sense necessitat que l'interessat ho haja d'acreditar documentalment, sempre que el treballador acredite el període mínim de cotització exigible, sense computar a este efecte el període de tres mesos esmentat.
  • En estos supòsits, l'entitat gestora revisarà, amb periodicitat anual, totes les pensions reconegudes durant l'exercici immediatament anterior davall la presumpció de situació d'estar al corrent per a verificar l'ingrés puntual i efectiu d'estes cotitzacions. En cas contrari, se suspendrà immediatament el pagament de la pensió, i s'aplicaran les mensualitats retingudes a l'amortització de les quotes degudes fins a la seua total extinció, i el pagament de la pensió es rehabilitarà a partir d'este moment.

Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o autònoms

La prestació es reconeix en els mateixos termes i condicions que en el Règim General de la Seguretat Social, amb les particularitats següents:

No obstant això, en determinats casos especials, es podran jubilar amb una edat inferior a l'ordinària aquells treballadors que, al llarg de la seua vida laboral, hagen efectuat cotitzacions en algun dels Règims de la Seguretat Social que reconeguen el dret a la jubilació anticipada, sempre que es complisquen determinats requisits.

 • Base reguladora:

No hi ha integració de llacunes. Si en el període tingut en compte per a efectuar el càlcul apareixen mesos durant els quals no hi ha hagut l'obligació de cotitzar, no es completaran amb les bases mínimes vigents, corresponents als treballadors majors de 18 anys.

En els supòsits de reducció de bases de cotització:

El que establixen els apartats 2 i 3 de la disposició transitòria 5a de la LGSS és aplicable als treballadors per compte propi o autònoms respecte dels quals haja transcorregut un any des de la data en què es va esgotar la prestació per cessació d'activitat regulada en la Llei 32/2010, de 5 d'agost, sempre que la cessació esmentada, produïda a partir del compliment dels 55 anys, haja sigut respecte de l'última activitat duta a terme prèvia al fet causant de la pensió de jubilació.

En els casos d'exoneració de quotes, pels períodes d'activitat en què no s'ha cotitzat, per a determinar la base reguladora es tindran en compte les regles següents:

 1. Les bases de cotització tingudes en compte per a determinar la base reguladora seran equivalents al resultat d'incrementar la mitjana de les bases de cotització de l'any natural immediatament anterior al començament del període d'exempció de cotització, en el percentatge de variació mitjana coneguda de l'IPC en l'últim any indicat, sense que les bases calculades així puguen ser inferiors a la quantia de la base mínima de cotització fixada anualment en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.
 2. A l'efecte del càlcul d'esta mitjana, es prendran les bases de cotització corresponents a l'activitat per compte propi per la qual estiga exonerat de cotització.
 3. Si no hi ha bases de cotització en totes les mensualitats de l'any natural anterior al començament del període d'exempció de cotització, es prendrà la mitjana de les bases de cotització que hi haja, dividit pel nombre de mesos a què corresponguen.
 4. Si no hi ha bases de cotització l'any anterior, es prendran les bases de cotització del primer any que n'hi haja, es calcularà la mitjana esmentada d'acord amb les regles indicades en els apartats anteriors; esta mitjana s'incrementarà en el percentatge de variació mitjana de l'any o anys naturals anteriors fins a arribar a l'any corresponent al del període d'exoneració de quotes.
 • Percentatge:

No s'aplica l'escala d'abonament d'anys, segons l'edat complerta l'1-1-67, a l'efecte del còmput dels anys de cotització.

 • Fet causant de la prestació:o
  • L'últim dia del mes de la cessació en el treball, per als que estiguen en situació d'alta.
  • L'últim dia del mes en què es presente la sol·licitud, per als que es troben en alguna de les situacions assimilades a les d'alta.
  • La data de la sol·licitud, per a les situacions de no-alta.
 • Efectes econòmics:

El dia primer del mes següent a la data del fet causant.

 • Exoneració de quotes:

A partir de l'1-1-2013, els treballadors estan exempts de cotitzar a la Seguretat Social, excepte, si escau, per incapacitat temporal i per contingències professionals, sempre que es troben en algun d'estos supòsits: 

  • 65 anys i 38 anys i 6 mesos de cotització.
  • 67 anys i 37 anys de cotització.

A este efecte, no es computaran les parts proporcionals de pagues extraordinàries. Si en complir l'edat corresponent el treballador no té cotitzats el nombre d'anys requerit en cada cas, l'exempció prevista en estos casos serà aplicable a partir de la data en què s'acrediten els anys de cotització exigits per a cada supòsit.

Pels períodes d'activitat en què el treballador no haja efectuat cotitzacions, en els termes previstos en l'apartat 1, per a determinar la base reguladora de les prestacions excloses de cotització, les bases de cotització corresponents a les mensualitats de cada exercici econòmic exemptes de cotització seran equivalents al resultat d'incrementar la mitjana de les bases de cotització de l'any natural immediatament anterior en el percentatge de variació mitjana coneguda de l'índex de preus de consum durant l'últim any indicat, sense que les bases calculades així puguen ser inferiors a les quanties de les bases mínimes o úniques de cotització fixades anualment en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per als treballadors per compte propi inclosos als Règims Especials de la Seguretat Social a què es referix l'apartat anterior.

En els treballadors als quals s'apliquen les exempcions de l'obligació de cotitzar, previstes en  la disposició addicional 32a  abans de l'1 de gener de 2013, i que accedisquen al dret a la pensió de jubilació després de la data esmentada, el període durant el qual s'hagen estés estes exempcions serà considerat com a cotitzat a l'efecte del càlcul de la pensió corresponent.

 • La jubilació parcial: pendent de desenrotllament reglamentari.
 • La jubilació especial als 64 anys no es protegix.
 • La jubilació anticipada sense tindre la condició de mutualista no es protegix.
 • La jubilació anticipada derivada de la cessació no voluntària en el treball no es protegix.
 • Més informació relativa a este Règim:

Règim Especial de la Mineria del Carbó

La prestació es reconeix en els mateixos termes i condicions que en el Règim General de la Seguretat Social, amb les particularitats següents:

JUBILACIÓ:

 • Edat:

L'edat ordinària exigida en cada moment es rebaixarà en un període equivalent al que resulte d'aplicar al període de temps efectivament treballat en cada categoria i especialitat professional de la mineria del carbó, el coeficient que corresponga d'acord amb una escala que comprén des del 0,50 al 0,05, segons la perillositat i la toxicitat de l'activitat desenrotllada.

El treballador, amb edat real inferior a 60 anys, només es podrà jubilar si amb l'edat teòrica (edat real més les bonificacions) arriba a ultrapassar l'edat mínima exigida.

Jubilació anticipada per tindre la condició de mutualista: a partir dels 60 anys d'edat real, amb aplicació de coeficients reductors, per als treballadors que estaven inclosos en el camp d'aplicació d'este règim especial el dia 1-4-69 i cotitzaven a alguna de les Mutualitats Laborals del Carbó el 31 de març d'eixe any o en qualsevol altra data anterior, o que cotitzaven a alguna de les Mutualitats Laborals de treballadors per compte d'altri abans de l'1-1-67.

 • Base reguladora:

Serà la que corresponga, però les bases de cotització a tindre en compte seran les bases normalitzades.

 • Percentatge:

El període de temps en què es rebaixe l'edat de jubilació del treballador es computarà com a cotitzat a l'efecte d'incrementar el percentatge de pensió per anys de cotització.

JUBILACIÓ D'INVÀLIDS TOTALS:

 • Beneficiaris:

Es consideren en situació assimilada a la d'alta, a l'exclusiu efecte de poder causar la pensió de jubilació, els pensionistes d'incapacitat permanent total d'este Règim Especial que reunisquen els requisits següents:

  • Tindre l'edat real exigida en cada moment o la teòrica que resulte d'aplicar al període de temps efectivament treballat en cada una de les categories de la mineria del carbó el coeficient que corresponga, segons l'escala esmentada.
  • Que la pensió d'incapacitat permanent total no haja substituït, en virtut d'opció, la de jubilació que l'interessat percebia d'este Règim Especial.
  • Haver ingressat, incloses les aportacions d'empresari i treballador, les quotes del període comprés entre la data d'efecte de la incapacitat permanent total i la del fet causant de la jubilació, amb deducció de l'import de les quotes que, durant el període esmentat, s'hagen ingressat a nom de l'interessat en este Règim Especial.
 • Base reguladora:

Es determina prenent, per a cada un dels mesos que la integren, les bases normalitzades que hagen correspost a la categoria o especialitat professional que tenia l'interessat en produir-se la incapacitat permanent total.

 • Percentatge:

Les quotes satisfetes pel beneficiari del període comprés entre la data d'efecte de la pensió d'incapacitat permanent total i la del fet causant de la jubilació seran computables:

  • Per a la determinació del percentatge aplicable en funció dels anys de cotització.
  • Per al còmput del període mínim de cotització exigit per a tindre dret a la pensió.
 • Més informació relativa a este Règim:

Règim Especial dels treballadors de la Mar

La prestació es reconeix en els mateixos termes i condicions que en el Règim General, amb les particularitats següents:

 • Edat:

En el Règim Especial del Mar hi ha coeficients reductors de l'edat de jubilació en determinats treballs a causa de la duresa, les condicions de penositat, la llunyania, etc. en què es desenvolupa el treball en el mar, i que fan possible reduir l'edat de jubilació fins a 10 anys, com a màxim, respecte a la general de 65 anys.

Els coeficients reductors que s'apliquen varien segons la classe d'embarcació, el tipus de navegació i la naturalesa del treball:

  • Treballs a bord de vaixells de Marina Mercant: 0,40 a 0,20.
  • Treballs a bord d'embarcacions de pesca. 0,40 a 0,15.
  • Estibadors portuaris: 0,30.
  • Mariscadors, percebeiros i recollidors d'algues: 0,10

El període de temps en què es redueix l'edat de jubilació es considera com a cotitzat, únicament per determinar el percentatge aplicable a la base reguladora. Tant la reducció de l'edat com el còmput d'aquest període a l'efecte del percentatge seran aplicables encara que la pensió es cause en qualsevol altre Règim de la Seguretat Social.

Jubilació anticipada per tindre la condició de mutualista: es reconeix en els mateixos termes que en el Règim General, si bé les referències a la data d'efectes del Règim General (1-1-67) s'entendran fetes a l'1-8-70, data d'entrada en vigor del Règim Especial dels Treballadors del Mar (REM).

En el Règim Especial dels Treballadors del Mar, com a dret transitori, s'estableix que els treballadors que hagueren estat en alta en el Mont de Pietat Marítim Nacional, Mutualitat Nacional de Previsió dels Pescadors de Litoral i Caixa de Previsió dels Estibadors Portuaris, en la data d'entrada en vigor del règim Especial del Mar (1-8-1970) o amb anterioritat, i que d'acord amb les normes en aquesta data vigents, tingueren dret a obtindre la pensió de jubilació, a partir dels 55 anys o 60 en el cas d'estibadors portuaris, podran causar dret a la pensió de jubilació a partir d'aquestes edats, sense perjuí que el percentatge de la pensió experimente una disminució de set centèsimes per cada any que falte per a aconseguir l'edat de jubilació.

Jubilació anticipada sense tindre la condició de mutualista: es reconeix en els mateixos termes que en el Règim General. No obstant això, en el Règim Especial del Mar únicament podran accedir a aquest tipus de jubilació els treballadors per compte d'altre.

 • Base reguladora:

Es calcula igual que en el Règim General. No obstant això, als treballadors per compte propi no se'ls integren les llacunes de cotització que apareguen en el període a tindre en compte per al càlcul de la base reguladora.

 • Percentatge:

El període de temps en què resulte rebaixada l'edat de jubilació del treballador, es computarà com a cotitzat a l'efecte d'incrementar el percentatge de pensió per anys de cotització.

Jubilació anticipada per tindre la condició de mutualista: El percentatge de la base reguladora que corresponga, d'acord amb els anys de cotització, disminuirà per l'aplicació dels coeficients reductors següents:

  • Quan el treballador accedisca a la pensió des d'un cessament voluntari o quan acredite menys de 38 anys de cotització siga quina siga la causa del cessament en el treball, la quantia de la pensió es reduirà en un 7% per cada any que, en el moment del fet causant, li falte per a complir l'edat de 65 anys.

  • Quan el treballador acredite 38 anys o més de cotització i accedisca a la pensió per extinció del contracte de treball per causa no imputable a la seua lliure voluntat, els percentatges de reducció de la quantia de la pensió seran, en funció dels anys cotitzats, els següents:

PERCENTATGE REDUCCIÓ QUANTIA JUBILACIÓ MUTUALISTA
Anys cotitzats Cessament i 38 o més anys cotitzats
Entre 38 i 39 anys 6,50%
Amb 40 anys o més: 6,00%

Jubilació anticipada sense tindre la condició de mutualista: Aquest tipus de jubilació s'atorga en els mateixos termes i condicions que en el Règim General. No obstant això, en el Règim Especial del Mar únicament podran accedir a aquest tipus de jubilació els treballadors per compte d'altre.

Més informació relativa a aquest Règim:


 • Tramitació:

  Direccions Provincials i Locals de l'Institut Social de la Marina .
Complementary Content
${loading}