Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga una mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal.

Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Para más información consulte nuestra política de cookies.


Mort i supervivència

Les prestacions per mort i supervivència estan destinades a compensar la situació de necessitat econòmica que produeix, per a determinades persones, la defunció d'altres.

Sens perjudici de l'establert en la disposició addicional primera de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, no podrà tenir la condició de beneficiari de les prestacions de mort i supervivència que li hagués pogut correspondre, qui fos condemnat per sentència ferma per la comissió d'un delicte dolós d'homicidi en qualsevol de les seves formes, quan la víctima fos el subjecte causant de la prestació. Disposició Final desena u de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència.

L'Entitat Gestora suspendrà cautelarment l'abonament de les prestacions de mort i supervivència que, si escau, hagués reconegut, quan recaigui resolució judicial de la qual es derivin indicis racionals que el subjecte investigat és responsable d'un delicte dolós d'homicidi en qualsevol de les seves formes, si la víctima fos el subjecte causant de la prestació, amb efectes del dia primer del mes següent a aquell en el qual li sigui comunicada aquesta circumstància. Disposició Final desena dos de la Llei 26/2015.  

S'inclouen dins de l'acció protectora del Règim General i dels Règims Especials que integren el Sistema de la Seguretat Social, amb les particularitats que, en cada cas, s'indiquen en el respectiu Règim Especial. Juntament amb aquestes, hi ha la pensió de viduïtat del SOVI.

Complementary Content
${loading}