Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Consideracions sobre Pagament de Quotes

Introducció

Iniciada la via executiva, quan el deutor, en qualsevol moment del procediment de constrenyiment anterior a l'adjudicació dels béns embargats, decidisca pagar el deute inclosos recàrrecs, interessos si escau, i costs reportats, li serà admés el pagament per les Unitats de Recaptació Executiva. Si el pagament no incloguera la totalitat dels dits conceptes, s'aplicarà en primer lloc als costs i seguidament al dèbit restant fins on arribe i es continuarà el procediment de constrenyiment per la resta impagada en base al mateix títol executiu.

Mitjans de pagament

El pagament dels deutes a la Seguretat Social durant el procediment administratiu de constrenyiment s'haurà de fer en efectiu, mitjançant diners de curs legal, xec, transferència bancària, targeta de dèbit o crèdit o qualsevol altre mitjà que la Tresoreria General de la Seguretat Social autoritze.

 1. Diners de curs legal. El pagament en diners legals es farà, en tot cas, a través de les entitats col·laboradores autoritzades o habilitades a este efecte.
 2. Xec que, a més dels requisits generals exigits per la seua legislació especifica, haurà de reunir les característiques següents:

  1. Ser nominatiu a favor de la Tresoreria General de la Seguretat Social i barrat a l'Entitat en què tinga el compte degudament autoritzat l'òrgan recaptador o el col·laborador.
  2. Ser lliurat contra Entitats Financeres o de Crèdit degudament autoritzades i inscrites en el Registre corresponent i situades en territori nacional.
  3. Estar datat del mateix dia o, a tot estirar, dels dos dies anteriors a aquell en què se n'efectue l'entrega.
  4. Estar conformat, visat o certificat per l'Entitat lliurada, la qual haurà de retindre l'import consignat per al pagament del xec quan es presente fins a un termini, com a mínim, de trenta dies posteriors a la data d'emissió.
  5. Indicar el nom o la raó social del lliurador i, si escau, el número o codi d'identificació fiscal, els quals s'hauran d'expressar clarament davall la firma. Quan s'estenga per apoderat, a més de les dades anteriors, figurarà a l'antefirma el nom complet del titular del compte corrent.

 3. Transferència bancària. Les ordes de transferència es poden cursar a través d'un Banc o Banquer inscrit en el Registre oficial d'estos, Caixes d'Estalvis, Entitats Financeres o Institucions de Crèdit o de Depòsit per a l'abonament de l'import en els comptes especials restringits per als ingressos per recaptació executiva i hauran d'indicar el concepte concret corresponent a l'ingrés i també el codi de compte de cotització del deutor i les altres dades identificatives. Els ingressos fets mitjançant transferència bancària s'entendran efectuats en la data en què tinguen entrada a l'Entitat Financera a què es transferixen.
 4. Targeta de dèbit o crèdit. Els pagaments de deutes amb la Seguretat Social que es troben en via executiva es poden fer mitjançant la utilització de targetes, tant de dèbit com de crèdit. Pot accedir sense certificat digital a la Seu Electrònica i fer el pagament a través del servici "Pagament amb targeta de deutes de la Seguretat Social".
 5. Qualsevol altre mitjà que la Tresoreria General de la Seguretat Social autoritze.

Justificants de Pagament

Qui efectue el pagament d' un deute a la Seguretat Social tindrà dret que se li entregue un justificant del pagament realitzat.

Els justificants del pagament en efectiu en la via de constrenyiment seran els rebuts expedits per les Entitats Financeres o Agents col·laboradors dels òrgans de recaptació de la Tresoreria General de la Seguretat Social, on s'efectue l'ingrés per a l'abonament en el compte especial restringit per als ingressos per recaptació executiva.

Complementary Content
${loading}