Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Consideracions sobre Pagament de Quotes

Introducció

Iniciada la via executiva, quan el deutor, en qualsevol moment del procediment de constrenyiment anterior a l'adjudicació dels béns embargats, decideixi pagar el deute inclosos recàrrecs, interessos si escau, i costs reportats, li serà admès el pagament per les Unitats de Recaptació Executiva. Si el pagament no inclogués la totalitat dels esmentats conceptes, s'aplicarà en primer lloc als costs i seguidament al dèbit restant fins on arribi i es continuarà el procediment de constrenyiment per la resta impagada en base al mateix títol executiu.

Mitjans de Pagament

El pagament dels deutes a la Seguretat Social durant el procediment administratiu de constrenyiment s'haurà de fer en efectiu, mitjançant diners de curs legal, xec, transferència bancària, targeta de dèbit o crèdit o qualsevol altre mitjà que la Tresoreria General de la Seguretat Social autoritzi.

 1. Diners de curs legal. El pagament en diners legals es farà, en tot cas, a través de les entitats col·laboradores autoritzades o habilitades a aquest efecte.
 2. Xec que, a més dels requisits generals exigits per la seva legislació especifica, haurà de reunir les característiques següents:

  1. Ser nominatiu a favor de la Tresoreria General de la Seguretat Social i barrat a l'Entitat en què tingui el compte degudament autoritzat l'òrgan recaptador o el col·laborador.
  2. Ser lliurat contra Entitats Financeres o de Crèdit degudament autoritzades i inscrites en el Registre corresponent i situades en territori nacional.
  3. Estar datat del mateix dia o a tot estirar dels dos dies anteriors a aquell en què se n'efectuï el lliurament.
  4. Estar conformat, visat o certificat per l'Entitat lliurada, la qual haurà de retenir l'import consignat per al pagament del xec quan es presenti fins a un termini, com a mínim, de trenta dies posteriors a la data d'emissió.
  5. Indicar el nom o la raó social del lliurador i, si escau, el número o codi d'identificació fiscal, els quals s'hauran d'expressar clarament sota la signatura. Quan s'estengui per apoderat, a més de les dades anteriors, figurarà a l'antesignatura el nom complet del titular del compte corrent.

 3. Transferència bancària. Les ordres de transferència es poden cursar a través d'un Banc o Banquer inscrit en el Registre oficial d'aquests, Caixes d'Estalvis, Entitats Financeres o Institucions de Crèdit o de Dipòsit per a l'abonament de l'import en els comptes especials restringits per als ingressos per recaptació executiva i hauran d'indicar el concepte concret corresponent a l'ingrés i també el codi de compte de cotització del deutor i les altres dades identificatives. Els ingressos fets mitjançant transferència bancària s'entendran efectuats en la data en què tinguin entrada a l'Entitat Financera a què es transfereixen.
 4. Targeta de dèbit o crèdit. Els pagaments de deutes amb la Seguretat Social que es troben en via executiva es poden fer mitjançant la utilització de targetes, tant de dèbit com de crèdit. Podeu accedir sense certificat digital a la Seu Electrònica i fer el pagament a través del servei "Pagament amb targeta de deutes de la Seguretat Social".
 5. Qualsevol altre mitjà que la Tresoreria General de la Seguretat Social autoritzi.

Justificants de Pagament

Qui efectuï el pagament d' un deute a la Seguretat Social tindrà dret que se li lliuri un justificant del pagament realitzat.

Els justificants del pagament en efectiu en la via de constrenyiment seran els rebuts expedits per les Entitats Financeres o Agents col·laboradors dels òrgans de recaptació de la Tresoreria General de la Seguretat Social, on s'efectuï l'ingrés per a l'abonament en el compte especial restringit per als ingressos per recaptació executiva.

Complementary Content
${loading}