Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Garanties

L'aplaçament haurà d'assegurar-se mitjançant garantia suficient per a cobrir l'import principal del deute, recàrrecs, interessos i costs, llevar en els següents casos:

  • Quan el sol·licitant siga l'Administració General de l'Estat, una comunitat autònoma, una entitat de l'Administració local o organismes o entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculats o dependents de qualsevol de eixes Administracions, sempre que no actuen en el tràfic jurídic sota forma societària mercantil.
  • Quan el total del deute aplaçable siga igual o inferior a 30.000 euros, o quan, sent el deute aplaçable inferior a 90.000 euros, s'acorde que s'ingresse al menys un terç del deute abans de que hagen transcorregut 10 dies des de la notificació de la concessió i la resta en els dos anys següents.
  • Quan es tracte de deute corresponent a prestacions indegudament percebudes que no hagueren sigut satisfetes dins del termini o dels terminis reglamentaris fixats a l'efecte, sempre que el subjecte responsable del seu reintegrament mantinga la seua condició de pensionista de la Seguretat Social.
  • En els aplaçaments en què, per concórrer causes de caràcter extraordinari que així ho aconsellen, el Secretari d'Estat de la Seguretat Social autoritze expressament l'exempció de garanties, prèvia proposta favorable del Director General de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

En aquestos casos, inclús quan no siga necessària la constitució de garanties suficients, es mantindrà l'anotació preventiva de l'embargament que s'haguera produït.

Complementary Content
${loading}