Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Garanties

L'ajornament haurà d'assegurar-se mitjançant garantia suficient per cobrir l'import principal del deute, recàrrecs, interessos i costs, llevat dels supòsits següents:

  • Quan el sol·licitant sigui l'Administració General de l'Estat, una comunitat autònoma, una entitat de l'Administració local o organismes o entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculats o dependents de qualsevol d'aquestes Administracions, sempre que no actuïn en el tràfic jurídic en forma de societat mercantil.
  • Quan el total del deute ajornable sigui igual o inferior a 30.000 euros, o quan, si el deute ajornable és inferior a 90.000 euros, s'acordi l'ingrés d'almenys un terç del deute abans que hagin transcorregut 10 dies des de la notificació de la concessió i la resta en els dos anys següents.
  • Quan es tracti de deute corresponent a prestacions indegudament percebudes que no haguessin estat satisfetes dins del termini o dels terminis reglamentaris fixats a l'efecte, sempre que el subjecte responsable del seu reintegrament mantingui la seva condició de pensionista de la Seguretat Social.
  • En els ajornaments en què, per concórrer-hi causes de caràcter extraordinari que així ho aconsellin, el Secretari d'Estat de la Seguretat Social autoritzi expressament l'exempció de garanties, prèvia proposta favorable del Director General de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

En aquests supòsits, encara que no calgui la constitució de  garanties suficients, es mantindrà l'anotació preventiva de l'embargament que s'hagi produït.

Complementary Content
${loading}