Documentació que ha d'acompanyar-se

Documents per a la liquidació del deute. Per a això hauran de presentar-se dos liquidacions independents en el seu butlletí de cotització corresponent (sèrie TC), i caldrà distingir-ne:

  • liquidació de la quota inaplaçable
  • liquidació de la quota aplaçable.

Així mateix, caldrà presentar la relació nominal de treballadors (TC-2) en els casos en què la no s'hagués presentat amb anterioritat amb motiu de l'ingrés de les aportacions dels treballadors o de la presentació dels documents de cotització a l'empar de l'article 26 de la Llei General de la Seguretat Social.

En els terminis de deutes per quotes, la liquidació serà la que resulte de descontar de l'import de les quotes aplaçables tant l'import de les deduccions en les mateixes per bonificacions o reduccions de qualsevol altra naturalesa que tinga reconegudes el sol·licitant i no haguera perdut, com el de les prestacions satisfetes per l'empresa en règim de pagament delegat, corresponents unes i altres al mateix període que el de les quotes aplaçables (llevat el cas de prestacions de pagament delegat degudes a contingències professionals que se minoren de les inaplaçables).

S'haurà d'acompanyar una declaració en què es reconega carregar a la Seguretat Social l'import objecte de la petició d'aplaçament. Aquesta declaració es formalitzarà en el model existent, que podrà obtindre's sol·licitant-lo en qualsevol de les Administracions o UURE de la Seguretat Social.

Complementary Content
${loading}