Documentació que ha dacompanyar-se

Documents per a la liquidació del deute. Amb aquesta finalitat, caldrà presentar dues liquidacions independents en el butlletí de cotització (sèrie TC corresponent, i es farà constar per separat:

  • liquidació de la quota no ajornable
  • liquidació de la quota ajornable.

Així mateix, haurà de presentar-se la relació nominal de treballadors (TC-2) en aquells casos en què aquesta no s'hagués presentat amb anterioritat amb motiu de l'ingrés de les aportacions dels treballadors o de la presentació dels documents de cotització a l'empara de l'article 26 de la Llei General de la Seguretat Social.

En els ajornaments de deutes per quotes, la liquidació serà la que resulti de descomptar de l'import de les quotes ajornables tant l'import de les deduccions en aquestes per bonificacions o reduccions de qualsevol altra natura que tingui reconegudes el sol·licitant i que no hagués perdut, com el de les prestacions satisfetes per l'empresa en règim de pagament delegat, corresponents unes i altres al mateix període que el de les quotes ajornables (llevat del cas de prestacions de pagament delegat a causa de contingències professionals que es minoren de les no ajornables).

S'haurà d'acompanyar una declaració en què es reconeixi duere a la Seguretat Social l'import objecte de la petició d'ajornament. Aquesta declaració es formalitzarà en el model existent, que es podrà obtenir sol·licitant-lo a qualsevol de les Administracions o UURE de la Seguretat Social.

Complementary Content
${loading}