Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Tramitació

Correcció de defectes o omissions i informes:

Quan la sol·licitud d'ajornament formulada incorreguera en defectes o omissions, l'òrgan que haja de tramitar-la requerirà al sol·licitant, en el termini màxim de deu dies, perquè esmene els defectes en el mateix termini, amb indicació que, si no es fa així, s'elevarà l'expedient a l'òrgan competent perquè dicte resolució en què es considere desistit el sol·licitant.

Si es considerara necessari es podran recaptar tots els informes i les actuacions que s'estimen convenients abans de resoldre l'ajornament.

Resolució de l'ajornament

Una vegada completada la documentació que haja d'aportar el sol·licitant es dictarà la resolució corresponent , que s'haurà d'adoptar en el termini màxim de tres mesos comptadors a partir de la data d'entrada en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació. Transcorregut este termini sense que haja recaigut resolució expressa, es podrà entendre desestimada la sol·licitud. A l'efecte de la resolució, es ponderarà la reiteració dels incompliments anteriors.


Contingut de la resolució:

Les resolucions que concedisquen ajornaments determinaran estos extrems:

  • La quantia del deute ajornat
  • El període total de l'ajornament.
  • L'amortització concedida, la quantia dels terminis d'amortització i la data de venciment.

Este període no podrà excedir de cinc anys. No obstant això, quan concórreguen causes de caràcter extraordinari degudament acreditades, el Director General de la Tresoreria General de la Seguretat Social podrà autoritzar amb caràcter excepcional ajornaments per períodes superiors.

Notificació de la resolució:

Les notificacions es practicaran per qualsevol mitjà que permeta tindre constància de la recepció per part de l'interessat o el seu representant, així com de la data, la identitat i el contingut de l'acte administratiu, d'acord amb el que preveuen els articles 40 a 46 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El subjecte responsable haurà d'ingressar les quotes no ajornables, si no estigueren ja pagades amb anterioritat, en el termini màxim d'un mes des de la data de notificació de la resolució que concedix l'ajornament.

En els ajornaments amb exempció de garanties per deutes ajornables inferiors a 90.000 euros i amortització en un període inferior a dos anys, haurà d' ingressar, almenys, un terç del deute ajornat dins dels deu dies següents a la notificació de la resolució.

A més, l'efectivitat de l'ajornament quedarà subjecta a la resta de condicions específiques que puga establir la resolució que els haguera concedit.

Complementary Content
${loading}