Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Tramitació

Correcció de defectes o omissions i informes:

Quan la sol·licitud d'ajornament formulada incorri en defectes o omissions, l'òrgan que l'hagi de tramitar requerirà el sol·licitant, en el termini màxim de deu dies, perquè resolgui els defectes en el mateix termini, amb indicació que si no ho fa així, s'elevarà l'expedient a l'òrgan competent perquè dicti una resolució en què es consideri que el sol·licitant ha desistit.

Si es considera necessari, es podran sol·licitar tots els informes i les actuacions que es considerin convenients abans de resoldre l'ajornament.

Resolució de l'ajornament

Una vegada completada la documentació que hagi d'aportar el sol·licitant, es dictarà la resolució corresponent, la qual s'haurà d'adoptar en el termini màxim de tres mesos, comptats a partir de la data d'entrada al registre de l'òrgan competent per a la seva tramitació. Transcorregut aquest termini sense que hi hagi resolució expressa, es podrà entendre desestimada la sol·licitud. A l'efecte de la resolució, es ponderarà la reiteració dels incompliments anteriors.


Contingut de la resolució:

Les resolucions que concedeixin ajornaments determinaran els aspectes següents:

  • La quantia del deute ajornat.
  • El període total de l'ajornament.
  • L'amortització concedida, la quantia dels terminis d'amortització i la data de venciment.

Aquest període no podrà superar els cinc anys. No obstant això, quan concorrin causes de caràcter extraordinari acreditades degudament, el Director General de la Tresoreria General de la Seguretat Social podrà autoritzar amb caràcter excepcional ajornaments per períodes superiors.

Notificació de la resolució:

Les notificacions es practicaran per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció per part de l'interessat o el seu representant, així com de la data, la identitat i el contingut de l'acte administratiu, d'acord amb el que preveuen els articles 40 a 46 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El subjecte responsable haurà d'ingressar les quotes no ajornables, si no s'han  pagat anteriorment, en el termini màxim d'un mes des de la data de notificació de la resolució que concedeix l'ajornament.

En el cas d'ajornaments amb exempció de garanties per deutes ajornables inferiors a  90.000 euros  i amortització en un període inferior a dos anys, haurà d'ingressar, com a mínim, un terç del deute ajornat durant els deu dies següents al de la notificació de la resolució.

A més, l'efectivitat de l'ajornament quedarà subjecta a les altres condiciones específiques que pugui establir la resolució que l'hagi concedit.

Complementary Content
${loading}