Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Procedemento

Formalización e Recepción da Solicitude

Consideracións Xerais:

 • A solicitude formalizarase no modelo existente. O devandito modelo poderá obterse  en calquera das Administracións ou UUREda Seguridade Social.
 • A solicitude dirixirase á Administración da Seguridade Social ou á Dirección Provincial da Tesourería Xeral da Seguridade Social na provincia en que o empresario ou suxeito responsable do pagamento teña autorizada a conta de cotización ou, no seu defecto, na que este teña o seu domicilio.

 • Se dispón dun certificado dixital, pode realizar a súa solicitude a través do trámite Aprazamento no pagamento de débedas á Seguridade Social na Sede Electrónica da Seguridade Social.

 • A solicitude poderá presentarse en calquera dos lugares previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, que son as seguintes:
  • No rexistro electrónico da Administración ou Organismo ao que se dirixan ou no Rexistro Electrónico Xeral de calquera Administración Pública.
  • Nos rexistros dos órganos administrativos aos que se dirixan. 
  • Nos rexistros de calquera órgano administrativo, que pertenza á Administración Xeral do Estado, á de calquera Administración das Comunidades Autónomas ou á dalgunha das entidades que integran a Administración Local se, neste último caso, se subscribira o oportuno convenio. 
  • Nas oficinas de Correos, na forma que regulamentariamente se estableza. 
  • Nas representacións diplomáticas ou oficinas consulares de España no estranxeiro. 
  • En oficinas de asistencia en materia de rexistros.
  • En calquera outro que establezan as disposicións vixentes.
 • A solicitude deberá presentarse con anterioridade á autorización do alleamento de bens embargados.

 • A solicitude será única e comprensiva da totalidade da débeda existente, con independencia de que a empresa solicitante tivese diferentes códigos conta de cotización.

Contido da solicitude:

Deberán expoñerse todos os datos necesarios para a completa identificación do suxeito responsable

As circunstancias de feito que a motiven.

O período do aprazamento e os prazos de amortización que se propoñen.


A contía da débeda, diferenciando a que corresponde inaprazable e a aprazable. Normalmente serán denegadas aquelas solicitudes de aprazamento nas que o importe da débeda aprazable non supere o dobre do salario mínimo interprofesional mensual vixente.

Os códigos de conta de cotización afectados.

Complementary Content
${loading}