Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Recurs d'Alçada

Objecte:

Tots els actes administratius de la TGSS  que no finalitzen la via administrativa, inclosos els actes de tràmit que determinen la impossibilitat de continuar el procediment o produïsca indefensió.

Contingut mínim del recurs:

 • Dades identificatives del recurrent.
 • En el seu cas, dades identificatives del representat.
 • Identificació de l'acte que es recorre i la raó de la impugnació.
 • Lloc, data i signatura del recorrent o, en el seu cas, del representat així com domicili que s'assenyala a efectes de notificacions.
 • Òrgan, centre o unitat administrativa a què es dirigeix.
 • Quan s'actue per mitjà de representat, caldrà acreditar la representació conferida.

Models de sol·licitud

En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Otorgament de representació per compareixença Descargar documento Otorgament de representació per compareixença. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,138 KB) 18/05/2012
Recurs d'Alçada Descargar documento Recurs d'Alçada. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,224 KB) 09/01/2020
Recurs d'Alçada contra Reclamació de Deute Descargar documento Recurs d'Alçada contra Reclamació de Deute. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,213 KB) 18/05/2012

Forma i lloc de presentació:

 • Pot entregar la seua sol·licitud presencialment en qualsevol dels registres de les Direccions Provincials o Administracions o Dependències que integren la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com en qualsevol dels llocs previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (B.O.E. de 14/01/1999).
 • Si disposa d'un certificat digital, pot presentar electrònicament la seua sol·licitud a la Seu Electrònica a través del tràmit Presentació d'impugnacions davant de la TGSS i posteriorment consultar-ne l'estat mitjançant el serviciSeguiment d'impugnacions davant de la TGSS.

Entitat Competent:

Terminis:

Per a presentar-ho:

 • Un mes si l'acte que es recorre és exprés, el qual es computarà a partir de l'endemà d'aquell en què tinga lloc la notificació o publicació.
 • Tres mesos a comptar des de l'endemà en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu. Si en el mes de venciment no haguera dia equivalent a eixe en què comença el còmput, s'entendrà que el termini expira l'últim dia del mes.

Transcorreguts eixos terminis, l'acte serà ferme i només es podrà interpondre recurs contenciós-administratiu o, en el seu cas, recurs extraordinari de revisió.

Per a resoldre:

 • Tres mesos a comptar des de la data d'entrada del recurs a qualsevol registre de la TGSS.

Efectes:

Per la interposició del recurs:

La interposició del recurs no suspén l'execució de l'acte impugnat llevat que, en els actes de gestió recaptatòria, es garantisca amb aval suficient o es procedisca a la consignació a disposició de la TGSS de l'import del deute exigible, inclosos els recàrrecs, els interessos i els costs del procediment, conforme als articles 30.5 i 34.4 de la Llei General de la Seguretat Social.

Per falta d'algun o alguns dels requisits mínims en la formalització del recurs:

La falta d'algun o d'alguns dels requisits enumerats a l'apartat "contingut mínim del recurs" i el exigits, si escau, per la legislació específica aplicable produirà el requeriment a l'interessat perquè en un termini de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius. Si no ho fa així, se'l considerarà desistit del recurs.

Per manca de resolucions expressa en el termini màxim legal:

Desestimatoris, llevat que el recurs es formule contra la desestimació per silenci administratiu d'una sol·licitud inicial pel transcurs del termini, i en eixe cas s'entendrà que el recurs ha sigut estimat.

Per resolució expressa:

 • Estimació total.
 • Estimació parcial.
 • Desestimació.
 • Inadmissió a tràmit.

Altres dades d'interés:

 • Normativa Reguladora:
  • Article 107 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
  • Article 30 i 34 i Disposició Addicional Vigèsim Cinquena de la Llei General de la Seguretat Social.
  • Article 46 del Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 1415/2004, d'11 de juny.
  • Article 91 del Reglament General sobre Cotització i Liquidació d'altres drets de la Seguretat Social, aprovat per Reial Decret 2064/1995, de 22 de desembre.
  • Article 63 del Reglament General sobre Inscripció d'Empreses i Afiliació, Altes, Baixes i Variacions de Dades de Treballadors en la Seguretat Social.
 • Seguiment d'impugnacions davant de la TGSS
Complementary Content
${loading}