Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Recurs d'Alçada

Objecte:

Tots els actes administratius de la TGSS  que no posin fi a la via administrativa, inclosos els actes de tràmit que determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió.

Contingut mínim del recurs:

 • Dades identificatives del recurrent.
 • Si escau, dades identificatives del representant.
 • Identificació de l'acte a què es recorre i de la raó de la impugnació.
 • Lloc, data i signatura del recurrent o, si escau, del representant, així com domicili que s'indiqui a l'efecte de notificacions.
 • Òrgan, centre o unitat administrativa al qual es dirigeix.
 • Quan s'actuï a través de representant, serà necessari acreditar la representació conferida.

Models de sol·licitud

En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Atorgament de representació per compareixença Descargar documento Atorgament de representació per compareixença. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,125 KB) 18/05/2012
Recurs d'Alçada Descargar documento Recurs d'Alçada. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,249 KB) 09/01/2020
Recurs d'alçada contra reclamació de deute Descargar documento Recurs d'alçada contra reclamació de deute. El document s'obrirà en una finestra nova.(PDF,215 KB) 18/05/2012

Forma i lloc de presentació:

 • Podeu lliurar la vostra sol·licitud presencialment en qualsevol dels registres de les Direccions Provincials o Administracions o Dependències que integren la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com en qualsevol dels llocs previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (B.O.E. de 14/01/1999).
 • Si disposeu d'un certificat digital, podeu presentar electrònicament la vostra sol·licitud a la Seu Electrònica a través del tràmit Presentació d'impugnacions davant la TGSS i posteriorment consultar-ne l'estat mitjançant el serveiSeguiment d'impugnacions davant la TGSS.

Entitat Competent:

Terminis:

Per presentar-la:

 • Un mes si l'acte que es recorre és exprés, el qual es computarà a partir de l'endemà d'aquell en què tingui lloc la notificació o publicació.
 • Tres mesos a comptar des de l'endemà en què es produeixin els efectes del silenci administratiu. Si el mes de venciment no hi ha un dia equivalent a aquell en què comença el còmput, s'entendrà que el termini expira l'últim dia del mes.

Transcorreguts els esmentats terminis, l'acte serà ferm i només es podrà interposar un recurs contenciós administratiu o, si escau, un recurs extraordinari de revisió.

Per resoldre:

 • Tres mesos a comptar des de la data d'entrada del recurs en qualsevol registre de la TGSS.

Efectes:

Per la interposició del recurs:

La interposició del recurs no suspèn l'execució de l'acte impugnat, tret que en els actes de gestió recaptatòria es garanteixi amb aval suficient o es procedeixi a la consignació a disposició de la TGSS de l'import del deute exigible, inclosos els recàrrecs, els interessos i les costes del procediment, d'acord amb els articles 30.5 i 34.4 de la Llei General de la Seguretat Social.

Per falta d'un o alguns dels requisits mínims en la formalització del recurs:

La falta d'un o alguns dels requisits enumerats en l'apartat "contingut mínim del recurs" i els exigits per la legislació específica aplicable produirà el requeriment a l'interessat perquè, en un termini de deu dies, esmeni la falta o adjunti els documents preceptius. Si no ho fa, es donarà per desistit el recurs.

Per falta de resolució expressa en el termini màxim legal:

Desestimatoris, tret que el recurs es formuli contra la desestimació per silenci administratiu d'una sol·licitud inicial pel transcurs del termini. En aquest cas, s'entendrà que el recurs ha estat estimat.

Per resolució expressa:

 • Estimació total.
 • Estimació parcial.
 • Desestimació.
 • Inadmissió a tràmit.

Altres dades d'interès:

 • Normativa Reguladora:
  • Articles 107 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
  • Articles 30 i 34 i Disposició Addicional Vint-i-cinquena de la Llei General de la Seguretat Social.
  • Article 46 del Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 1415/2004, d'11 de juny.
  • Article 91 del Reglament General sobre Cotització i Liquidació d'altres drets de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 2064/1995, de 22 de desembre.
  • Article 63 del Reglament General sobre Inscripció d'Empreses i Afiliació, Altes, Baixes i Variacions de Dades de Treballadors en la Seguretat Social.
 • Seguiment d'impugnacions davant la TGSS
Complementary Content
${loading}