Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga una mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal.


Sistema especial treballadors compte d'altri agraris

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Informació general

Per la Llei 28/2011, de 22 de setembre (BOE del 23), queden integrats en el règim general de la Seguretat Social des de l'1 de gener de 2012, data d'entrada en vigor d'aquesta llei, els treballadors per compte d'altri que figuren inclosos en el règim especial agrari de la Seguretat Social a 31 de desembre de 2011, mitjançant la creació d'un sistema especial, i també els empresaris a qui prestin serveis.

Així mateix, s’integren en el règim general de la Seguretat Social els treballadors per compte d’altri que, d’ara endavant, facin feines agràries, tan si són pròpiament agrícoles, forestals o pecuàries com si són complementàries o auxiliars d'aquestes en explotacions agràries, i també els empresaris a qui prestin serveis.

La cotització que correspon als treballadors agraris per compte d’altri i als empresaris a qui presten serveis es regeix per la normativa vigent en el règim general de la Seguretat Social, amb les particularitats següents:

A efectes de la cotització a la Seguretat Social en el sistema especial per a treballadors per compte d’altri agraris, es distingeix entre els períodes d’activitat i d’inactivitat.

Responsables de les cotitzacions

Pel que fa a la responsabilitat de l'ingrés de les cotitzacions que corresponen als treballadors per compte d'altri agraris, hi ha les particularitats següents:

a) Durant els períodes d’activitat, l’empresari és el subjecte responsable del compliment de l’obligació de cotitzar i és ell qui ha d’ingressar en la seva totalitat tant les aportacions pròpies com les dels seus treballadors, i també comunicar les jornades reals efectivament treballades per aquests treballadors en el termini que es determini reglamentàriament.

A aquest efecte, l’empresari descomptarà als seus treballadors, en el moment de fer-los efectives les retribucions, l’aportació que correspongui a cada un d’ells.

Si l'empresari no efectua el descompte en aquest moment, ja no podrà fer-ho i haurà d'assumir l'obligació d'ingressar la totalitat de les quotes que seran exclusivament a càrrec seu.

Durant aquests períodes, la liquidació i ingrés de les quotes per contingències professionals són a càrrec exclusiu de l’empresari.

b) Durant els períodes d’inactivitat, és el mateix treballador qui assumeix la responsabilitat de complir amb l’obligació de cotitzar i de l’ingrés de les quotes corresponents.

c) Durant les situacions d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural, i també de maternitat i paternitat a les que tinguin dret durant els períodes d’activitat, l’empresari ha d’ingressar únicament les aportacions a càrrec seu.

Les aportacions a càrrec del treballador s’ingressen per l’entitat que efectuï el pagament directe de les prestacions que corresponguin a les situacions assenyalades.

Complementary Content
${loading}