Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga una mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal.


Conveni especial dels emigrants espanyols i fills d'aquests retornats

Pot enllaçar a la secció Tràmits i Gestions per veure una versió simplificada.

Qui pot subscriure'l?

Els emigrants espanyols i els fills d'aquests que estiguen en possessió de la nacionalitat espanyola, siga quin siga el país on treballen, en el moment del seu retorn a territori espanyol, sempre que no estiguen inclosos obligatòriament en algun règim públic de protecció social a Espanya.

Forma i termini de sol·licitud

Les sol·licituds poden presentar-se (mitjançant el model TA-0040) en qualsevol moment posterior a la data de retorn sense que siga exigible el compliment de termini algun a la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o Administració d'esta que corresponga al domicili on estos hagen fixat la seua residència. 

Requisits

Haurà d'acreditar-se el retorn a territori espanyol mitjançant certificat emés per la Delegació o Subdelegació del Govern de la província de l'interessat. 

Efectes

Té efecte a partir del dia primer del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.

Causes de l'extinció

  • Falta d'abonament de les quotes corresponents a tres mensualitats consecutives o cinc d'alternatives.
  • Quedar comprés l'interessat en el camp d'aplicació de qualsevol Règim de la Seguretat Social.
  • Adquirir la condició de pensionista de jubilació o incapacitat permanent.
  • Decisió de l'interessat comunicada per escrit a la Tresoreria General de la Seguretat Social.
  • Per defunció de l'interessat.

Cotització

L'ingrés de les quotes es realitzarà dins del mes següent al del rèdit. La base de cotització aplicable és la mínima que, a cada moment, correspon als treballadors majors de díhuit anys del Règim General. Sobre aquesta base s'aplica el tipus de cotització vigent en l'anomenat Règim i, al resultat, s'aplica el coeficient establit amb aquesta finalitat. El resultat és la quota que cal ingressar.

Altres

Complementary Content
${loading}