Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Contenido principal

Subjectes i conceptes de la cotització

En este apartat exposarem QUI, COM I QUAN es cotitza i QUINES situacions de risc són objecte de protecció a través de la seua respectiva cotització. Situacions de risc derivades de la malaltia comuna i l'accident no laboral (contingències comunes) i les situacions de risc derivades de l'accident de treball i malaltia professional (contingències professionals).

Tenen l'obligació de cotitzar al Règim General de la Seguretat Social els treballadors, que pel que fa a la seua activitat, es troben compresos en el seu camp d'aplicació, mitjançant l'abonament de la quota obrera, i els empresaris (quota patronal) pel compte de la qual treballen aquells. Serà nul tot pacte individual o col·lectiu pel qual un dels subjectes obligats a cotitzar assumisca al seu càrrec l'obligació de pagar total o parcialment la quota o part de quota a càrrec de l'altre.

L'empresari descomptarà als seus treballadors, en el moment de fer-los efectives les seues retribucions (si no les efectua en este moment ja no pot realitzar-ho amb posterioritat), l'aportació que corresponga a cada un d'ells (quota obrera), quedant obligat a ingressar la totalitat de les quotes (quota obrera i quota patronal) al seu exclusiu càrrec. És a dir, el subjecte responsable del pagament o compliment de l'obligació de cotitzar és l'empresari, que haurà d'ingressar en la seua totalitat tant les aportacions pròpies com la dels seus treballadors. L'empresari que, havent descomptat als seus treballadors les quotes que els corresponen, no les ingresse dins de termini, incorrerà en responsabilitat amb ells i en les Entitats Gestores afectades, deixant de banda les responsabilitats penal i administrativa que procedeixen.

Les situacions de risc que mitjançant la cotització queden protegides són:

  • CONTINGÈNCIES COMUNES; Al finançament de les quals contribueixen tant els empresaris com els treballadors per tal de donar cobertura a les situacions de necessitat que pogueren derivar-se de: Incapacitat laboral temporal per malaltia comuna o accident no laboral, les prestacions de jubilació, incapacitat i mort i supervivència (prestacions de viudetat, orfandat, auxili per defunció, pensió i subsidi a favor de familiars) per malaltia comuna o accident no laboral, protecció a la família, prestacions farmacèutiques, assistència sanitària així com les situacions de maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i durant la lactància natural.
  • CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS; Amb la finalitat de donar cobertura a les situacions de necessitat derivades d'accidents de treball i malalties professionals. La cotització completa correrà a càrrec exclusivament dels empresaris. Esta cotització comprendrà el pagament de dues primes, una per a la situació d'incapacitat temporal i altra per a la invalidesa, mort i supervivència (prestacions de viuetat, orfandat, auxili per defunció, pensió i subsidi a favor de familiars)
  • HORES EXTRAORDINÀRIES; La remuneració que obtinguen els treballadors en conceptes d'hores extraordinàries, amb independència de la seua cotització a efectes de les contingències per accident de treball i malaltia professional, Desocupació, Fons de Garantia Salarial i Formació Professional (no es tenen en compte per a la base de cotització per contingències comunes), estarà subjectada a una cotització addicional, destinada a incrementar els recursos generals del Sistema de la Seguretat Social. Esta cotització addicional comprendrà dues aportacions: l'empresarial i l'obrera
  • Juntament amb les quotes, es recapten "altres cotitzacions"que responen a conceptes específics:
    • a) Desocupació; Per a la cobertura d'este risc. Empresari i treballador seran els subjectes obligats al seu pagament.
    • b) Fons de Garantia Salarial (FOGASA); És un organisme que garanteix als treballadors la percepció de salaris, indemnitzacions per acomiadaments o extinció de la relació laboral, pendents de pagament per insolvència, suspensió de pagaments, fallida o concurs de creditors de l'empresari, beneficiant així qualsevol treballador amb un contracte de treball. Esta quota correrà a càrrec exclusiu de l'empresari.
    • c) Formació professional; La quota patronal i obrera recaptada per este concepte es destinen cap a finals de formació, reciclatge, requalificació i reclassificacions professionals.
Contenido complementario
${loading}