Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Contenido principal

Suxeitos e conceptos da cotización

Neste apartado exporemos QUEN, COMO E CANDO se cotiza e QUE situacións de risco son obxecto de protección a través da súa respectiva cotización. Situacións de risco derivadas da enfermidade común e o accidente non laboral (continxencias comúns) e as situacións de risco derivadas do accidente de traballo e enfermidade profesional (continxencias profesionais).

Teñen a obriga de cotizar ao Réxime Xeral da Seguridade Social os traballadores, que en razón da súa actividade, se atopen comprendidos no seu campo de aplicación, mediante o aboamento da cota obreira, e os empresarios (cota patronal) por cuxa conta traballen aqueles. Será nulo todo pacto individual ou colectivo polo cal un dos suxeitos obrigados a cotizar asuma ao seu cargo a obriga de pagar total ou parcialmente a cota ou parte de cota a cargo do outro.

O empresario descontará aos seus traballadores, no momento de facerlles efectivas as súas retribucións (se non as efectúa en tal momento xa non pode realizalo con posterioridade), a achega que corresponda a cada un deles (cota obreira), quedando obrigado a ingresar a totalidade das cotas (cota obreira e cota patronal) ao seu exclusivo cargo. É dicir, o suxeito responsable do pagamento ou cumprimento da obriga de cotizar é o empresario, que deberá ingresar na súa totalidade tanto as achegas propias como a dos seus traballadores. O empresario que, habendo descontado aos seus traballadores as cotas que lles corresponden, non as ingrese dentro de prazo, incorrerá en responsabilidade ante eles e ante as Entidades Xestoras afectadas, sen prexuízo das responsabilidades penal e administrativa que procedan.

As situacións de risco que mediante a cotización quedan protexidas son:

  • CONTINXENCIAS COMÚNS; A cuxo financiamento contribúen tanto os empresarios como os traballadores co fin de dar cobertura ás situacións de necesidade que puidesen derivarse de: Incapacidade laboral temporal por enfermidade común ou accidente non laboral, as prestacións de xubilación, incapacidade e morte e supervivencia (prestacións de viuvez, orfandade, auxilio por defunción, pensión e subsidio en favor de familiares) por enfermidade común ou accidente non laboral, protección á familia, prestacións farmacéuticas, asistencia sanitaria así como as situacións de maternidade, paternidade, risco durante o embarazo e durante a lactación natural.
  • CONTINXENCIAS PROFESIONAIS; Coa finalidade de dar cobertura ás situacións de necesidade derivadas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais. A cotización completa correrá a cargo exclusivamente dos empresarios. Esta cotización comprenderá o pagamento de dúas primas, unha para a situación de incapacidade temporal e outra para a invalidez, morte e supervivencia (prestacións de viuvez, orfandade, auxilio por defunción, pensión e subsidio en favor de familiares)
  • HORAS EXTRAORDINARIAS; A remuneración que obteñan os traballadores en conceptos de horas extraordinarias, con independencia da súa cotización a efectos das continxencias por accidente de traballo e enfermidade profesional, Desemprego, Fondo de Garantía Salarial e Formación Profesional (non se teñen en conta para a base de cotización por continxencias comúns), estará suxeita a unha cotización adicional, destinada a incrementar os recursos xerais do Sistema da Seguridade Social. Esta cotización adicional comprenderá dúas achegas: a empresarial e a obreira
  • Xunto coas cotas propiamente ditas, recádanse "Outras cotizacións" que responden a conceptos específicos:
    • a) Desemprego; Para a cobertura deste risco. Empresario e traballador serán os suxeitos obrigados ao seu pagamento.
    • b) Fondo de Garantía Salarial (FOGASA); É un organismo que garante aos traballadores a percepción de salarios, indemnizacións por despidos ou extinción da relación laboral, pendentes de pagamento por insolvencia, suspensión de pagamentos, quebra ou concurso de acredores do empresario, beneficiando así a calquera traballador cun contrato laboral. Esta cota correrá a cargo exclusivo do empresario.
    • c) Formación profesional; A cota patronal e obreira recadada por tal concepto se destinan a fins de formación, reciclaxe, recalificación e reclasificacións profesionais.
Contenido complementario
${loading}