Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Contenido principal

Subjectes i conceptes de la cotització

En aquest apartat s'exposa QUI, COM I QUAN es cotitza i QUINES situacions de risc són objecte de protecció a través de la seva cotització respectiva. Situacions de risc derivades de la malaltia comuna i l'accident no laboral (contingències comunes) i les situacions de risc derivades de l'accident de treball i la malaltia professional (contingències professionals).

Tenen l'obligació de cotitzar en el règim general de la Seguretat Social els treballadors que, per raó de la seva activitat, estiguin inclosos en el seu camp d'aplicació, mitjançant l'abonament de la quota obrera i els empresaris (quota patronal) per a qui prestin els seus serveis. És nul tot pacte individual o col·lectiu pel qual un dels subjectes obligats a cotitzar assumeix al seu càrrec l'obligació de pagar totalment o parcial la quota o part de quota a càrrec de l'altre.

L'empresari descompta als seus treballadors, en el moment d'abonar-los les retribucions (si no les efectua en aquest moment ja no ho pot fer amb posterioritat), l'aportació que correspon a cada un d'ells (quota obrera), i està obligat a ingressar la totalitat de les quotes (quota obrera i quota patronal) a càrrec seu exclusivament. És a dir, el subjecte responsable del pagament o compliment de l'obligació de cotitzar és l'empresari, que ha d'ingressar en la seva totalitat tant les seves aportacions com les dels seus treballadors. L'empresari que hagi descomptat als seus treballadors les quotes que els corresponen i no les ingressi dins del termini, incorre en responsabilitat envers ells i envers les entitats gestores afectades, sense perjudici de les responsabilitats penal i administrativa que pertoquin.

Les situacions de risc que mitjançant la cotització estan protegides són:

  • CONTINGÈNCIES COMUNES: Al finançament de les quals contribueixen tant els empresaris com els treballadors per donar cobertura a les situacions de necessitat que se'n puguin derivar de: Incapacitat laboral temporal per malaltia comuna o accident no laboral, les prestacions de jubilació, incapacitat i mort i supervivència (prestacions de viduïtat, orfandat, auxili per defunció, pensió i subsidi en favor de familiars) per malaltia comuna o accident no laboral, protecció a la família, prestacions farmacèutiques, assistència sanitària, i també les situacions de maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i durant la lactància natural.
  • CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS: Amb la finalitat de donar cobertura a ls situacions de necessitat derivades d'accidents de treball i malalties professionals. La cotització completa és a càrrec exclusivament dels empresaris. Aquesta cotització inclou el pagament de dues primes, una per a la situació d'incapacitat temporal i una altra per a la invalidesa, mort i supervivència (prestacions de viduïtat, orfandat, auxili per defunció, pensió i subsidi en favor de familiars).
  • HORES EXTRAORDINÀRIES: La remuneració que obtenen els treballadors en concepte d'hores extraordinàries, independentment de la seva cotització a efectes de les contingències per accident de treball i malaltia professional, desocupació, Fons de Garantia Salarial i formació professional (no es tenen en compte per a la base de cotització per contingències comunes), està subjecta a una cotització addicional, destinada a incrementar els recursos generals del sistema de la Seguretat Social. Aquesta cotització addicional inclou dues aportacions: l'empresarial i l'obrera.
  • Juntament amb les quotes pròpiament dites, es recapten "altres cotitzacions" que responen a conceptes específics:
    • a) Desocupació: Per a la cobertura d'aquest risc. Empresari i treballador són els subjectes obligats al seu pagament.
    • b) Fons de Garantia Salarial (FOGASA): És un organisme que garanteix als treballadors la percepció de salaris, indemnitzacions per acomiadaments o extinció de la relació laboral, pendent de pagament per insolvència, suspensió de pagaments, fallida o concurs de creditors de l'empresari, el que beneficia a qualsevol treballador amb un contracte laboral. Aquesta quota és a càrrec exclusiu de l'empresari.
    • c) Formació professional: La quota patronal i l'obrera recaptada per aquest concepte es destinen a formació, reciclatge, requalificació i reclassificacions professionals.
Contenido complementario
${loading}