Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Pensions reconegudes en aplicació de normes internacionals

 1. La revaloració de pensions que hagin estat reconegudes en virtut de normes internacionals de les quals estigui a càrrec la Seguretat Social, un tant per cent de la quantia teòrica es durà a terme aplicant aquest tant per cent a l'increment que hagi correspost si hagués estat a càrrec de la Seguretat Social espanyola el cent per cent d'aquesta pensió.

  A l'import de la quantia teòrica a què es refereix el paràgraf anterior no es considerarà inclòs el complement per mínim que pugui correspondre, tret que es disposi una altra cosa en un conveni bilateral o multilateral.
 2. Una vegada revalorada d'acord amb el que disposa l'apartat anterior, s'afegirà a la pensió prorratejada, quan sigui procedent en aplicació de les normes generals establertes, el complement per mínims que correspongui. L'esmentat complement es calcularà aplicant el percentatge tingut en compte en l'apartat 1 a la diferència que hi ha entre la quantia que hauria correspost si hagués estat a càrrec de la Seguretat Social espanyola el cent per cent de la pensió i el mínim que pugui correspondre per aplicació de les normes generals.
   
 3. Si, després d'haver aplicat el que disposa l'apartat anterior, la suma dels imports de les pensions, reconegudes a l'empara d'un conveni bilateral o multilateral de la Seguretat Social, tant per la legislació espanyola com per l'estrangera, és inferior a l'import mínim de la pensió de què es tracti vigent en cada moment a Espanya, es garantirà al beneficiari, mentre resideixi en territori nacional, la diferència entre la suma de les pensions reconegudes, espanyola i estrangera, i l'import mínim esmentat d'acord amb les normes generals establertes per a la concessió.

  Per a l'aplicació d'aquest apartat 3 i de l'article 50 del Reglament (CEE) núm. 1408/1971 del Consell, de 14 de juny de 1971, relatiu a l'aplicació dels règims de Seguretat Social als treballadors per compte d'altri, als treballadors per compte propi i als membres de les seves famílies que es desplacen dins la Comunitat, i de l'article 58 del Reglament (CE) núm. 883/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'abril de 2004, sobre la coordinació dels sistemes de Seguretat Social, les quanties fixes de l'extingida Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa tindran la consideració d'imports mínims.
   
 4. A l'efecte dels complements per mínims, les prestacions percebudes amb càrrec a una entitat estrangera seran considerades ingressos o rendiments de treball, excepte per a l'aplicació de l'apartat 3 o que en un conveni bilateral o multilateral es disposi una altra cosa.
 5. Per procedir al càlcul del complement que, si s'escau, calgui reconèixer al beneficiari, l'import de la pensió estrangera es considerarà en euros. El tipus de canvi que s'aplicarà serà el que s'estableixi per a l'1 de gener de 2017 o per a la data que correspongui en funció d'aquella en què s'obtingui el dret a aquest complement durant el 2017. La fixació de l'esmentat canvi es farà d'acord amb les disposicions dictades per a l'aplicació dels reglaments comunitaris i dels convenis bilaterals o multilaterals.
Complementary Content
${loading}