Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Complements de mínims

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Viduïtat amb càrregues familiars

 • S'entendrà per càrregues familiars la convivència del beneficiari amb fills menors de 26 anys o més grans amb discapacitat, o menors de 18 anys acollits, quan la renda del conjunt de la unitat familiar constituïda així, dividida pel nombre de membres que la formen, no superi en còmput anual el 75% del SMI , exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries.

  A aquest efecte, es consideren fills grans amb discapacitat aquells que acreditin un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
 • Es consideren rendiments computables qualssevol béns i drets, derivats del treball i del capital, i els de naturalesa prestacional. Els rendiments indicats es prendran en el valor percebut en l'exercici anterior a aquell en què s'hagin d'aplicar els complements, i s'exclouran els deixats de percebre com a conseqüència del fet causant de les prestacions, així com aquells que es provi que no han de ser percebuts en l'exercici en què s'hagin d'aplicar els complements a mínims esmentats.

Residència en territori espanyol

 1. La residència en territori espanyol s'acreditarà d'acord amb el que preveu el Reial decret 523/2006, de 28 d'abril, pel qual se suprimeix l'exigència d'aportar el certificat d'empadronament com a document probatori del domicili i la residència en els procediments administratius de l'Administració General de l'Estat i dels seus organismes públics vinculats o dependents.

  No obstant això, l'aportació del certificat d'empadronament serà necessària quan l'interessat no presti el seu consentiment perquè les seves dades puguin ser consultades a través del Sistema de Verificació de Dades de Residència, segons el que estableix l'article únic, apartat 3, paràgraf tercer, de l'esmentat Reial decret 523/2006, de 28 d'abril.
 2. S'entendrà que el beneficiari de la pensió té la seva residència habitual en territori espanyol, sempre que les seves estades a l'estranger siguin iguals o inferiors a 90 dies al llarg de cada any natural, o estiguin motivades per causes de malaltia del beneficiari degudament justificades mitjançant el corresponent certificat mèdic.
 3. El dret al complement per mínims es perdrà si el beneficiari estableix la seva residència fora del territori espanyol o té estades fora del territori espanyol superiors a 90 dies al llarg de cada any natural, tret que l'interessat pugui acreditar per altres mitjans que la seva residència habitual es troba a Espanya.

  A aquest efecte, es podrà tenir en compte la situació familiar, l'existència de motius professionals que l'obliguin a desplaçar-se amb tanta freqüència, el fet de disposar a Espanya d'una ocupació estable o la seva intenció de tenir-la.
 4. En cas d'incompliment del requisit de residència, la pèrdua del dret al complement per mínims esdevindrà efectiva a partir del dia 1 del mes següent a aquell en què es produeixi l'esmentada circumstància.
 5. Els complements per mínims de les pensions no tenen caràcter consolidable i s'extingiran per l'incompliment dels requisits d'ingressos o de residència exigits per a la seva obtenció.

  En el supòsit que, posteriorment a l'extinció, es torni a donar alguna de les circumstàncies determinants per al seu reconeixement, els complements per mínims no es rehabilitaran a iniciativa de l'entitat gestora, sinó prèvia sol·licitud i acreditació dels corresponents requisits per part de l'interessat.
 6. El requisit de residència en territori espanyol per tenir dret al complement per arribar a la quantia mínima de les pensions, s'exigirà per a aquelles pensions el fet causant de les quals es produeixi a partir de l'1 de gener del 2013, independentment de la legislació aplicable en el reconeixement de la pensió.
Complementary Content
${loading}