Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Característiques

Compatibilitat / Incompatibilitat

 • De pensions entre si:

  Les pensions d'un mateix règim són incompatibles entre si quan coincideixen en un mateix beneficiari, a no ser que, legalment o reglamentària, es dispose el contrari. En cas d'incompatibilitat, qui tinguera dret a dues o més pensions, n'optarà per una. S'exceptua del principi d'incompatibilitat la pensió de viduïtat.

  La incompatibilitat no regeix entre pensions atorgades per règims diferents.
 • De pensions i feina:

Indisponibilitat

 • Les prestacions no poden ser objecte de:
  • Cessió total o parcial.
  • Retenció.
  • Compensació o descompte.
 • Excepte quan s'haja de respondre de:
  • Obligacions alimentàries a favor del cònjuge i fills (articles 110 i 143 del Codi Civil).
  • Obligacions o responsabilitats contretes pel beneficiari amb la Seguretat Social.
  • Obligacions amb Hisenda Pública (Llei 40/1998, de 9 de desembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i altres normes tributàries).
 • En matèria d'embargament, s'estarà a allò establit en l'Iart.  607 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil.

Prescripció

 • El dret al reconeixement de les prestacions prescriu al cap de cinc anys, comptats des del dia següent al dia en què tinga lloc el fet causant de la prestació de què es tracte, sense el perjudici que els efectes d'aquest reconeixement es produïsquen a partir dels tres mesos anteriors a la data en què es presente la sol·licitud corresponent.
 • No prescriuen les pensions de:
  • Jubilació.
  • Viudetat.
  • Orfandat.
  • Favor de familiars.
 • La prescripció s'interromprà:
  • Per les causes ordinàries de l'article 1973 del Codi Civil (... "pel seu exercici davant dels Tribunals, per reclamació extrajudicial del creditor i per qualsevol acte de reconeixement del deute per part del deutor").
  • Per reclamació davant de l'Administració de la Seguretat Social o el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.
  • Per incoació d'expedient tramitat per la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 • La prescripció quedarà en suspens quan s'inicie acció judicial contra un presumpte culpable, criminalment o civilment, mentre aquella es tramite i es tornarà a el termini des de la data en què es notifique la interlocutòria de sobreseïment o des que la sentència siga ferma.

Caducitat

El dret de percebre prestacions reconegudes caduca al cap d'un any si no s'han fet efectives:

 • Si es tracta de prestacions a preu fet i per una sola vegada, caduquen al cap d'un any, a comptar des del dia següent en què la persona interessada ha estat notificada de la concessió.
 • Si es tracta de prestacions de pagament periòdic, el dret de percebre cada mensualitat caduca al cap d'un any del seu respectiu venciment.
Complementary Content
${loading}