Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Características

Compatibilidade / Incompatibilidade

 • De pensións entre si:

  As pensións dun mesmo réxime son incompatibles entre si cando coinciden nun mesmo beneficiario, a non ser que, legal ou regulamentariamente, se dispoña o contrario. En caso de incompatibilidade, quen tivese dereito a dous ou máis pensións optará por unha delas. Exceptúase do principio de incompatibilidade a pensión de viuvez.

  A incompatibilidade non rexe entre pensións outorgadas por distintos réximes.
 • De pensións e traballo:

Indispoñibilidade

 • As prestacións non poden ser obxecto de:
  • Cesión total ou parcial.
  • Retención.
  • Compensación ou desconto.
 • Excepto cando se teña que responder de:
  • Obrigas alimenticias a favor do cónxuxe e fillos (artigos 110 e 143 do Código Civil).
  • Obrigas ou responsabilidades contraídas polo beneficiario coa Seguridade Social.
  • Obrigas coa Facenda Pública (Lei 40/1998, de 9 de decembro, do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e outras normas tributarias).
 • En materia de embargo, estarase ao establecido no |art.  607 da Lei 1/2000, do 7 de xaneiro, de Procesamento Civil.

Prescrición

 • O dereito ao recoñecemento das prestacións prescribe aos cinco anos, contados dende o día seguinte a aquel en que teña lugar o feito causante da prestación de que se trate, sen prexuízo de que os efectos de tal recoñecemento se produzan a partir dos tres meses anteriores á data en que se presente a correspondente solicitude.
 • Non prescriben as pensións de:
  • Xubilación.
  • Viuvez.
  • Orfandade.
  • Favor de familiares.
 • A prescrición interromperase:
  • Polas causas ordinarias do artigo 1973 do Código Civil (... "polo seu exercicio ante os Tribunais, por reclamación extraxudicial do acredor e por calquera acto de recoñecemento da débeda polo debedor").
  • Por reclamación ante a Administración da Seguridade Social ou o Ministerio de Emprego e Seguridade Social.
  • Por incoación de expediente tramitado pola Inspección de Traballo e Seguridade Social.
 • A prescrición quedará en suspenso cando se inicie acción xudicial contra un presunto culpable, criminal ou civilmente, mentres aquela se tramite, volvendo a contarse o prazo dende a data en que se notifique o auto de sobresemento ou dende que a sentenza adquira firmeza.

Caducidade

O dereito á percepción de prestacións recoñecidas caduca ao ano de non facerse efectivas:

 • Se se trata de prestacións a tanto alzado e por unha soa vez, caducan ao ano a contar dende o día seguinte ao de ser notificada en forma ao interesado a súa concesión.
 • Se se trata de prestacións de pagamento periódico, o dereito á percepción de cada mensualidade caduca ao ano do seu respectivo vencemento.
Complementary Content
${loading}