Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Característiques

Compatibilitat / Incompatibilitat

 • De pensions entre si:

  Les pensions d'un mateix règim són incompatibles entre si quan coincideixen en un mateix beneficiari, a no ser que, legalment o reglamentària, es disposi el contrari. En cas d'incompatibilitat, qui tingués dret a dues o més pensions, n'optarà per una. S'exceptua del principi d'incompatibilitat la pensió de viduïtat.

  La incompatibilitat no regeix entre pensions atorgades per règims diferents.
 • De pensions i feina:

Indisponibilitat

 • Les prestacions no poden ser objecte de:
  • Cessió total o parcial.
  • Retenció.
  • Compensació o descompte.
 • Excepte quan calgui respondre de:
  • Obligacions alimentàries a favor del cònjuge i dels fills (articles 110 i 143 del Codi civil).
  • Obligacions o responsabilitats contretes pel beneficiari amb la Seguretat Social.
  • Obligacions amb la Hisenda Pública (Llei 40/1998, de 9 de desembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i altres normes tributàries).
 • En matèria d'embargament, es complirà allò que s'estableix a l' |art.  607 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil.

Prescripció

 • El dret al reconeixement de les prestacions prescriu al cap de cinc anys, comptats des del dia següent al dia en què tingui lloc el fet causant de la prestació de què es tracti, sense perjudici que els efectes d'aquest reconeixement es produeixin a partir dels tres mesos anteriors a la data en què es presenti la sol·licitud corresponent.
 • No prescriuen les pensions de:
  • Jubilació.
  • Viduïtat.
  • Orfandat.
  • Favor de familiars.
 • La prescripció s'interromp:
  • Per les causes ordinàries de l'article 1973 del Codi Civil (... "pel seu exercici davant dels Tribunals, per reclamació extrajudicial del creditor i per qualsevol acte de reconeixement del deute pel deutor").
  • Per reclamació a l'Administració de la Seguretat Social o el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.
  • Per incoació d'expedient tramitat per la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 • La prescripció roman en suspens quan comença una acció judicial contra un presumpte culpable, criminalment o civil, mentre es tramita la prescripció, i en aquest cas es torna a comptar el termini des de la data en què es notifica la resolució de sobreseïment o des que la sentència és ferma.

Caducitat

El dret de percebre prestacions reconegudes caduca al cap d'un any si no s'han fet efectives:

 • Si es tracta de prestacions a un tant alçat concedides en un sol abonament, caduquen al cap d'un any, a comptar des del dia següent en què la persona interessada rep la notificació de la concessió.
 • Si es tracta de prestacions de pagament periòdic, el dret de percebre cada mensualitat caduca al cap d'un any del venciment d'aquella mensualitat.
Complementary Content
${loading}