Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga una mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal.


Rèdit / Responsabilitat

Rèdit / Abonament

 • Les pensions de qualsevol dels règims que integren el sistema de la Seguretat Social es reporten per mensualitats naturals vençudes i se satisfan en 14 pagaments, un per cada un dels mesos de l'any i dos pagaments extraordinaris que es reporten els mesos de juny i novembre. Quan deriven d'accident laboral i malaltia professional, se satisfan en 12 pagaments, ja que els pagaments extraordinaris es prorrategen a les mensualitats ordinàries.
 • Les mensualitats ordinàries s'abonen íntegres, inclosa la corresponent al mes en què es produïsca l'extinció del dret, tret de la pensió inicial que, si no es reporta el dia primer del mes, s'abonarà en proporció als dies naturals que tinga el mes d'efectivitat de la pensió.
 • Les mensualitats o pagaments extraordinaris, en els supòsits de períodes complets de rèdit, s'abonen per un import, cada una, igual a la quantia de la mensualitat ordinària corresponent als mesos de què es tracte. Serà suficient un dia d'abonament de la pensió per al còmput de la sisena part íntegra del pagament extraordinari corresponent.

  En els supòsits de reconeixement inicial de la pensió o represa de la percepció d'una pensió que haguera estat objecte de suspensió, els pagaments extraordinaris del juny i el novembre s'abonaran, respectivament, en una sisena part per cada un dels mesos compresos entre:

  • El mes en què tinguen lloc els efectes inicials del reconeixement o de la represa de la percepció de la pensió i el mes de maig, ambdós inclosos, si els efectes es troben fixats entre l'1 de desembre i el 31 de maig.
  • El mes en què tinguen lloc els efectes inicials del reconeixement o de la represa de la percepció de la pensió i el mes de novembre, ambdós inclosos, si els efectes es troben fixats entre l'1 de juny i el 30 de novembre.

  En els supòsits de suspensió de la percepció de la pensió o d'extinció de la pensió, per la causa que siga, el pagament extraordinari, posterior a l'últim percebut, s'entendrà reportat el dia 1 del mes en què se n'acorde la suspensió o se'n produïsca la causa de l'extinció, i s'abonarà, juntament amb l'última mensualitat de la pensió a què es tinguera dret o com a pensió reportada i no percebuda, segons les regles següents:

  • Si es tracta del pagament extraordinari corresponent al mes de juny, s'abonarà en una sisena part per cada un dels mesos compresos entre el mes de desembre de l'any anterior i el mes en què es produïsca la suspensió de la percepció de la pensió o la causa d'extinció de la pensió, ambdós inclosos.
  • Si es tracta del pagament extraordinari corresponent al mes de novembre, s'abonarà en una sisena part per cada un dels mesos compresos entre el mes de juny del mateix any i el mes en què es produïsca la suspensió de la percepció de la pensió o la causa d'extinció, ambdós inclosos.
''

Responsabilitat del pagament

El pagament de la pensió el fa efectiu:

 • L'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o, si escau, l'Institut Social de la Marina (ISM) quan es tracte de pensions de jubilació, així com en els casos de pensions per incapacitat permanent, viudetat, orfandat i en favor de familiars quan la contingència de la qual deriven siga malaltia comuna o accident no laboral.
 • L'INSS o la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social, segons qui tinga al seu càrrec la protecció de les contingències derivades d'accident laboral. Si la responsable de la protecció és una Mútua, el pagament de les pensions es fa per l'INSS prèvia constitució, per part de la Mútua, del valor actual del capital cost de la pensió corresponent.
 • L'INSS, quan la contingència de la qual deriven les pensions siga a causa de malaltia professional.
Complementary Content
${loading}